felvi.hu


Tájékoztatás a FELVI-ben tárolt személyes adatok kezeléséről


A felsőoktatási felvételi alrendszerben (a továbbiakban: FELVI) tárolt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló tájékoztatás, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletben (a továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.) 12. és 14. cikkei, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. § szerint.

Az adatkezelés célja: az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. § (1) bekezdésének, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 19. § (1) bekezdésének megfelelően a felsőoktatással kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, a felsőoktatásban részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban kell kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: az Onytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja, (3) és (8) bekezdése, 3. melléklet III. alcíme, valamint az Nftv. 67. § (1) bekezdés a) pontja figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjára.

Az adatkezelésre jogosult személye: az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § d) pontja alapján.

A felsőoktatási felvételi alrendszerben érintettek és a kezelt adatok köre (az Onytv. 3. melléklet III. alcíme alapján):


Nem nyilvántartható adatok köre: a vallási, világnézeti elkötelezettségre, annak igazolására, mint jelentkezési feltételre vonatkozó személyes adatot nem lehet nyilvántartani.

A felsőoktatási felvételi alrendszerben a saját személyes adatokba történő betekintés, az adatok módosítása és törlése minden esetben ingyenes.

Jogsérelem esetén: az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes bírósághoz lehet fordulni, valamint panaszt lehet tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

Adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: az Infotv. és a GDPR rendelkezésivel összhangban adattovábbítás történhet az érintett hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás alapján.

Az Onytv. 4. § (5) bekezdésének megfelelően az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszere, alrendszere személyes adatai célhoz kötötten egymás között átadhatók. Az Onytv. 7. § (17) bekezdése által meghatározott adattovábbítások:

A felsőoktatási felvételi alrendszerből a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező, illetve felvett személyre vonatkozó, az adott felsőoktatási intézmény képzésével kapcsolatos valamennyi adat továbbítható. E körben az Onytv. 2. § a)-m) pontjaiban, valamint a 3. melléklet III. alcímében felsorolt adatok is.

Az adatok forrása: az Onytv. alapján a köznevelési és felsőoktatási feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel és felsőoktatással összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az Onytv-ben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók, intézmények adatokat szolgáltatnak az oktatási nyilvántartásba, így annak szakrendszerébe a felsőoktatási felvételi alrendszerbe is. A felvételi kérelmek elbírálásához továbbá a FELVI részére a:


Az adatkezelés időtartama: az Onytv. és az Nftv. rendelkezéseivel összhangban a Felvi a személyes adatot – ha az eljárás eredményeként hallgatói jogviszony létesítésére nem kerül sor – az adott felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határidejétől számított két évig kezeli.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: az Oktatási Hivatal a FELVI-ben folytatott adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak érvényesülését.

A FELVI-be a FELVI által kezelt saját adatai vonatkozásában mindenki jogosult betekinteni, tájékoztatást kérni a kezelt adatok köréről, valamint azok – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, illetve helyesbítését kérni.

A kérelmet e-mailen az info@felvi.hu tematikus elektronikus postacímen, postai úton az Oktatási Hivatal 1122 Budapest, Maros utca 19-21. címen, vagy személyesen az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálatán a 1122 Budapest, Maros u. 19-21. cím alatt lehet előterjeszteni.

Helyesbítésnek csak akkor van helye, ha az érintett a pontos és helytálló személyes adatokat bocsátja a Hivatal rendelkezésére, illetve a rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan megállapítható.

Adatvédelem: az Oktatási Hivatal gondoskodik a FELVI-ben tárolt személyes adatok biztonságáról, ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat-és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. A Hivatal az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el.