felvi.hu


Természettudományos tárgyak a tanulmányi pontokban

2019.02.08

A tanulmányi pontok számításánál a választott tárgy kizárólag természettudományos tárgy lehet.

Mit értünk természettudományos tantárgy alatt?


Természettudományos tárgynak a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29) Korm. rendelet értelmében a következő tantárgyak tekinthetők: a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz (a földünk és környezetünk), természetismeret és a természettudomány tantárgyak.

Hogyan kell megadnom jelentkezéskor a választott természettudományos tantárgyat?


Jelentkezéskor egy vagy két különböző természettudományos tantárgy eredménye adható meg.
A pontszámítási szabály értelmében egy - legalább két évig tanult - választott természettudományos tantárgy utolsó két tanult év végi eredményeit kell megadni, vagy pedig két különböző, egyenként legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy utolsó tanult év végi eredményeit.

Ennek megfelelően jelentkezéskor a középiskolai tantárgyak eredményeire vonatkozó táblázatban vagy egy választott természettudományos tantárgy szerepel és annak utolsó előtti és utolsó tanult évének év végi eredménye jelenti a tanulmányi pontok számításának részét - vagy pedig két különböző választott természettudományos tantárgyat kell beírni és ebben az esetben a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye jelenti a tanulmányi pontok számításának részét.

A továbbiakban öt gyakorlati példát hozunk arról, hogy is néz ez ki a gyakorlatban

AOF3.jpg

a) Legalább két évig tanult természettudomány tantárgy (vagy tantárgyak)


A jelentkező a középiskolai tanulmányai alatt legalább két évig tanult két természettudományos tantárgyat biológia, illetve földrajz tantárgyat az alábbi év végi eredményekkel:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
földrajz 4 5 nem tanulta nem tanulta
biológia 5 3 3 3

 

Mivel jelentkezőnk két különböző természettudományos tantárgyat is tanult legalább két évig, úgy választhat a két tárgy közül, melyiket szeretné felhasználni a pontszámításhoz. Azt a tantárgyat érdemes megadni jelentkezéskor, amelyikből kedvezőbb eredménnyel rendelkezett az utolsó két tanult évben, ez pedig jelen példában a földrajz 4-es és 5-ös érdemjegye, szemben a biológia 3-as, 3-as érdemjegyével (l. még d) jelű példa).

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
... ... ... ..
1.választott természettudományos tárgy földrajz 4 5
2.választott természettudományos tárgy - - -

 

AOF3.jpg

b) Csak egy évig tanult természettudományos tantárgyak


A jelentkező a középiskolai tanulmányai alatt nem tanult legalább két évig természettudományos tantárgyat, de az alábbi természettudományos tantárgyakból rendelkezik egy-egy év végi eredménnyel:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
fizika
5
nem tanulta nem tanulta
nem tanulta
kémia
nem tanulta 3
nem tanulta nem tanulta
földrajz
4
nem tanulta nem tanulta nem tanulta


A jelentkező több, de csak egy-egy évig tanult természettudományos tantárgyból rendelkezik év végi érdemjeggyel, ebben az esetben két ilyen tárgy év végi eredményét kell megadni jelentkezéskor. Mivel a példában eggyel több szóba jöhető tantárgya van, mint amennyit be kell írnia, a jelentkezőnek természetesen ismét a számára kedvezőbb eredményeket érdemes feltüntetnie, azaz egyik tantárgyként a fizika 5-öst, 2. választott természettudományos tantárgyként a földrajz 4-est:

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
...
...
...
..
1.választott természettudományos tárgy fizika
-
5
2.választott természettudományos tárgy földrajz
-
4

 

AOF3.jpg

c) Két évig tanult és egy évig tanult természettudományos tantárgyak


A jelentkező a középiskolai tanulmányai során tanult legalább két évig természettudományos tantárgyat, de emellett tanult két különböző, de csak egy-egy évig tanult természettudományos tantárgyat is a következő eredményekkel:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
biológia
5
nem tanulta nem tanulta
nem tanulta
kémia
nem tanulta 5
nem tanulta nem tanulta
fizika
4
4 4 4

 

Ebben az esetben szintén a kedvezőbb eredményt jelentő variációt érdemes figyelembe venni, azaz a fizika 11. évfolyamban szerzett 4-es, illetve 12. évfolyamban szerzett 4-es érdemjegye helyett a két másik, de csak egy-egy évig tanult természettudományos tantárgy év végi eredményét, vagyis ennek megfelelően szintén két természettudományos tantárgy eredményét lehet rögzíteni: biológia 5-öst, illetve kémia 5-öst.

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
...
...
...
..
1.választott természettudományos tárgy biológia
-
5
2.választott természettudományos tárgy kémia
-
5

 

AOF3.jpg

 

d) Több, legalább két évig tanult természettudományos tantárgy


Legalább két évig tanult természettudományos tantárgyak esetében a b) példában leírtakhoz hasonlóan lehetőség van arra, hogy kedvezőbb eredmény érdekében ne ugyanazon természettudományos tantárgy utolsó előtti tanult évét és utolsó tanult évének eredményét, hanem két tárgy utolsó év végi eredményét jelöljük meg. A jelentkező pl. az alábbi eredménnyel rendelkezik:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
biológia
4
4 4
5
földrajz
4 4
4 5


Ebben az esetben érdemes a földrajz és biológia tantárgy esetében is az utolsó tanult évének év végi eredményét rögzíteni, amely 5-ös és 5-ös, szemben ugyanazon tárgy utolsó előtti év végi és utolsó év végi eredményével:

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
...
...
...
..
1.választott természettudományos tárgy biológia
-
5
2.választott természettudományos tárgy földrajz
-
5

 

AOF3.jpg

e) Egy évig tanult természettudományos tantárgy és két évig tanult természettudományos tantárgyak


Kedvezőbb eredmény elérése érdekében lehetőség van arra is, hogy az egy évig tanult természettudományos tantárgy eredménye, a legalább két évig tanult természettudományos tantárgy utolsó tanult év végi eredményével együtt kerüljön beszámításra:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
fizika
5
nem tanulta nem tanulta nem tanulta
földrajz
4 4
4 5

 

Ilyen (vagy hasonló) esetben érdemes lehet tehát jelentkezéskor a fizika 5-ös érdemjegyet és mellette a földrajz 5-ös érdemjegyet figyelembe venni:

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
...
...
...
..
1.választott természettudományos tárgy fizika
-
5
2.választott természettudományos tárgy földrajz
-
5

 

Fentieken túl egyéb kombinációra nincs lehetőség, azaz nem kombinálható egymással két, legalább két évig tanult természettudományos tantárgy olyan formában, hogy egyik esetében az utolsó előtti tanult év, másik tantárgy esetében az utolsó tanult év eredményét vesszük figyelembe. Ehhez hasonlóan az e) példában leírtak esetében is kizárólag csak az utolsó tanult év végi eredmények vehetők figyelembe.

AOF3.jpg

Mi történik abban az esetben, ha egyáltalán nem tanultam jogszabályban meghatározott természettudományos tantárgyat a középiskolai tanulmányaim során?


Amennyiben a jelentkező (volt) középiskolája pedagógiai programjában a meghatározott természettudományos tantárgyak közül

a középiskolának az Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei közül melyek azok, amelyek természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

Emlékeztetőül
Természettudományos tárgynak a fenti jogszabály alapján kizárólag a következő tárgyak tekinthetők: a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz (a földünk és környezetünk), természetismeret és a természettudomány nevű tantárgyak.

Ebben az esetben a jelentkezőnek az a teendője, hogy megkérje (volt) középiskoláját a fentebb említett kérelem benyújtására – bizonyítandó egyrészt azt, hogy valóban nem tanulta a fentebb részletezett tárgyak egyikét sem, másrészt pedig azt, hogy helyette van-e olyan tantárgy, amely természettudományos tárgynak minősülhetnek. Jelentkező által benyújtott ilyen irányú kérelem nem fogadható el!

Figyelem! Nem választható tehát bármilyen tantárgy (pl. "informatika" vagy "testnevelés" stb.), hanem kizárólag eltérő elnevezésű, de természettudományos jellegű tantárgy. Illetve ez is csak abban az esetben, ha a (volt) középiskola ilyen irányú kérelemmel fordul az Oktatási Hivatal felé.

Az iskola által benyújtott kérelmet az Oktatási Hivatal megvizsgálja, hogy az abban foglalt tárgy valóban természettudományos jellegű tantárgynak tekinthető-e, mivel a tanulmányi pontok számítása során csak ilyen tárgy(ak) vehető(k) figyelembe!

AOF3.jpg

Egyéb tudnivalók a tanulmányi eredmények igazolásához


Minden, a pontszámításhoz szükséges eredményt a megfelelő dokumentum másolatával is igazolni kell! Önmagában az a tény, hogy jelentkezéskor a jelentkező rögzít bizonyos eredményeket még nem jelenti azt, hogy ezekből az eredményekből pontszámítás történhet. Ez kizárólag akkor lehetséges, ha a megfelelő igazoló dokumentumok is szerepelnek a központi felvételi nyilvántartásban.

Ennek értelmében tehát tanulmányi pontok esetében szükség van a középiskolai év végi bizonyítvány azon oldalainak másolatára, amely évekre vonatkozóan a jelentkező adatokat tüntetett fel jelentkezéskor.

A fenti a) jelű példát tekintve tehát mellékelni szükséges a 11. év végi és 12. év végi bizonyítványok mellett a 9. év végi és 10. év végi bizonyítványok másolatát is, hiszen a választott természettudományos tantárgy eredményeit ezen oldalak igazolják.

Szintén ügyelni kell arra, hogy amennyiben a jelentkező valamely, a tanulmányi pontok számításához szükséges tárgyból osztályozó vizsgát tett, akkor a bizonyítvány azon oldalát is mellékelni kell, amely az osztályozó vizsga eredményét is tartalmazza.

AOF3.jpg