felvi.hu


1.7.5. Jogorvoslat

2021.10.15

KÖZIGAZGATÁSI PER

A jelentkező az eljárást megszüntető végzéssel és a besorolási döntésről szóló határozattal szemben közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal ellen. A közigazgatási per keresetlevél benyújtásával indul, amelyben a jelentkező felperes, az Oktatási Hivatal alperes lesz.

A fellebbezés lehetősége megszűnt.

Mikor – meddig?

A keresetlevelet kizárólag a döntés E-felvételiben történő megjelenését követően lehet benyújtani, 15 napon belül. Az E-felvételiben történő megjelenését követő 5. (ötödik) napon a döntés kézbesítettnek minősül akkor is, ha azt még nem töltötte le a jelentkező. A 15 napos keresetindítási határidő elmulasztása esetén a kereset elkésettnek minősül és a bíróság visszautasítja azt.

Hová?

A keresetlevelet a jelentkező állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknek címezve, de az Oktatási Hivatal számára megküldve kell benyújtani. A törvényszékek illetékeségi területéről a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletében talál tájékoztatást (a linkre kattintva kilép a Tájékoztatóból).

Hogyan?


A keresetlevélben foglaltakat a besorolási döntést meghozó Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sértett, azt – egy alkalommal – saját hatáskörben módosíthatja, vagy visszavonhatja, majd az iratokat felterjeszti az illetékes törvényszékre. Ha a Hivatal nem ért egyet a keresetlevélben foglaltakkal, akkor álláspontjával együtt felterjeszti az iratokat az illetékes törvényszékre, ahol a keresetlevelet 45 napon belül elbírálják, majd a határozatot a felek részére kézbesítik. Döntenek arról, hogy ki viseli a peres eljárás illetékét (30.000 forint), valamint az esetleges egyéb költségeket is.

Mikor nyerhetem meg a pert?

A keresetlevél főszabályként csak a Hivatal által elkövetett jogszabálysértés esetén lehet megalapozott, ezért abban pontosan meg kell jelölni a jogsértést. A perköltséget jellemzően a pervesztes fél fizeti.

A keresetlevélben méltányossági kérelmet előadni (pl. plusz 1 pont szükséges a ponthatár eléréséhez) nem érdemes, mivel méltányosság gyakorlását törvény zárja ki.

A keresethez utólagosan benyújtott végzettséget, eredményt vagy többletpontjogcímet igazoló dokumentum szintén nem fogadható el.

További tudnivalók

A hivatalos iratok (pl. besorolási döntés) az elektronikus rendszer szerint igazolt átvétel napján számítanak kézbesítettnek (azaz amikor megnyitja/letölti a jelentkező). Ha ez nem történik meg, az iratokat a megküldést követő ötödik napon átvettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

A kézbesítési vélelmet kifogás előterjesztésével lehet megdönteni az irat kézbesítéséről való tudomásszerzéstől számított öt napon, de legkésőbb a kiküldést követő harminc napon belül. A kifogást az Oktatási Hivatalnál kell benyújtani: az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy a 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre küldött levélben. A kifogásban elő kell adni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát vagy a jelentkező önhibájának hiányát bizonyítják (pl. kórházi ellátás miatt igazoltan akadályoztatva volt stb.). A kifogáshoz mellékelni kell az ezt alátámasztó igazolásokat, dokumentumokat (elektronikus formában – beszkennelve –, vagy papír alapú kérelem esetén fénymásolva).

Igazolási kérelem a felsőoktatási felvételi eljárás során (pl. a jelentkező lekéste a jelentkezési határidőt, a hiánypótlási felszólításnak nem tett eleget) nem terjeszthető elő.

Egyéb jogorvoslati lehetőségek

A felsőoktatási felvételi eljárás során az alkalmassági vizsga, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga, a gyakorlati vizsga eredményével vagy a felsőoktatási intézmény felvételi döntésével, kapcsolatos jogorvoslattal nem az Oktatási Hivatalhoz, hanem az adott felsőoktatási intézmény vezetőjéhez lehet fordulni írásban benyújtott jogorvoslati kérelemmel, a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon. Ennek részleteit a felsőoktatási intézmények szabályzatai tartalmazzák, amelyeket az intézményi honlapokon, illetve a vizsgák helyszínén a jelenlévő intézményi alkalmazottaktól lehet megismerni.

A külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok továbbtanulási célú elismerése ügyében a felsőoktatási intézmény által hozott határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a határozatban megjelölt módon. A besorolási döntés ellen benyújtott keresetlevélben a felsőoktatási intézmény döntése nem támadható meg.

Jogorvoslat intézményi hibajelzés alapján

A Hivatal a besorolási döntés közlését követő tizenötödik napig a besorolási döntését módosítja, ha a felsőoktatási intézmény jelzése alapján eljárási vagy olyan számítási hiba jut tudomására, amely kihat a döntés érdemére.

Amennyiben a felsőoktatási intézmény élt ezzel a lehetőségével, erről értesíti az érintett jelentkezőket. Kérjük, ebben az esetben várja meg a keresetlevél benyújtásával az Oktatási Hivatal módosító döntését, mivel így elkerülhető a hosszadalmas peres eljárás lefolytatása. A Hivatal a módosított besorolási döntést az E-felvételi felületén közli a jelentkezővel, a felsőoktatási intézményt pedig szintén értesíti arról.

Intézményi hibajelzés keretében utólagosan benyújtott dokumentum a jogorvoslati eljárás keretében sem vehető figyelembe.