felvi.hu


3.3.1. Nyelvtudás igazolása

2021.12.23

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.:


Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, abban az esetben is csak a jogszabályban megállapított maximális többletpontot kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult többletpontra (l. a Pontszámítás c. fejezetben).

A közhiteles adatok figyelembevételére akkor van lehetőség, ha az adat legkésőbb 2022. július 18-ig beérkezik a felvételi adatbázisba.

Hazai nyelvvizsgákKülföldi nyelvvizsgákNyelvvizsga hazai érettségi bizonyítvány alapjánNyelvvizsga külföldi érettségi bizonyítvány alapjánNyelvvizsga hazai oklevél alapjánNyelvvizsga külföldi oklevél alapjánNyelvvizsga külföldi szakképesítés alapján

Hazai nyelvvizsgák

A jelentkezés során kötelező megadni nyelvvizsgákkal kapcsolatos következő adatokat: a nyelvvizsga nyelve, szintje, típusa, a bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, a bizonyítvány kiállításának dátuma.
Fontos, hogy csak a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot kell feltölteni az E-felvételi rendszerébe.

A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok esetében a megadott adatok alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából.

Ha a jelentkező egy adott nyelvből külön szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, azok adatait két külön sorban kell rögzítenie!

Az azonos nyelvből, azonos szinten letett szóbeli (korábban A típusú) és írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsgák automatikusan komplexnek (korábban C típusúnak) tekinthetők. Amennyiben a jelentkező két külön szinten letett szóbeli (korábban A típusú) és írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsga adatait rögzíti, akkor az alacsonyabb szinten vehető figyelembe.

Például: angol nyelvű B2 (korábban középfokú) írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsga + angol nyelvű C1 (korábban felsőfokú) szóbeli (korábban A típusú) nyelvvizsga = B2 komplex nyelvvizsga.

Az azonos nyelvből és azonos szinten letett egynyelvű írásbeli/szóbeli résznyelvvizsga-bizonyítvány és a kétnyelvű írásbeli/szóbeli résznyelvvizsga-bizonyítvány együttesen egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítványnak minősül. A különböző szinten tett egy- és kétnyelvű részvizsgák egyesítésére az előző bekezdésben foglaltak vonatkoznak.

Például: angol nyelvű B2 (korábban középfokú) egynyelvű írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsga + angol nyelvű B2 (korábban középfokú) kétnyelvű szóbeli (korábban A típusú) nyelvvizsga = B2 egynyelvű komplex nyelvvizsga.

A szaknyelvi vizsgák esetében a szóbeli és írásbeli típusú nyelvvizsga-bizonyítványok komplex típusúnak való megfeleltetése nem automatikus, mivel csak az azonos tartalmú szaknyelvi részvizsgák egyesíthetők. Az egyesíthetőségről az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztálya (továbbiakban: NYAK, www.nyak.oh.gov.hu) által kiállított hatósági bizonyítvány fogadható el az eljárás során.)

A bizonyítványban szereplő hibás adatok javítása
Amennyiben a nyelvvizsga-bizonyítvány hibás adatot tartalmaz (pl. születési hely, két keresztnév), a NYAK-hoz benyújtott kérelemre, ingyenes eljárás keretében a NYAK 8 nap alatt hatósági igazolást (https://nyak.oh.gov.hu/doc/hibajavit.asp) állít ki, amit a jelentkezőnek fel kell töltenie az E-felvételi felületére.

Az elveszett nyelvvizsga-bizonyítványok pótlása
Elveszett nyelvvizsga-bizonyítványok esetén – a jelentkező kérésére – a NYAK a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésének tényét bizonyító hatósági igazolványt ad ki. (A linkekre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

Figyelem! A 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a 2022. július 7-ig kézhez kapott államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok hitelességének ellenőrzése a jelentkező által az eljárás során kötelezően megadott adatok (nyelvvizsga nyelve, szintje, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám, bizonyítvány kiállításának dátuma) alapján történik.

Nem fogadható el nyelvvizsga-bizonyítványként a vizsgát szervező akkreditált vizsgaközpont vagy vizsgahely igazolása a sikeres nyelvvizsgáról! A NYAK a bizonyítvány nyomtatása előtt nem állít ki sikeres nyelvvizsgáról szóló igazolást!

A nyelvtudás adott szintjét alátámasztó, a NYAK által kiadott hatósági igazolványok, hatósági bizonyítványok, igazolások és honosító határozatok is nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűek, ezért a kiállítás alapjául szolgáló dokumentum beküldése nem kötelező.

A nyelvvizsgaközpontok által kiadott különböző dokumentumok a felvételi eljárás során nem igazolják a nyelvvizsga-bizonyítvány meglétét. A NYAK az idegen nyelvtudás igazolására rendszeresített állami nyelvvizsgáról szóló 3/1980. (X. 25.) MM rendelet mellékletében felsorolt állami nyelvvizsgával, illetőleg a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű – 1950. december 31. napja után és 1999. december 31. előtt keletkezett jogviszony alapján letett – sikeres vizsgát igazoló okiratokról ún. tájékoztatást állít ki.

A fenti rendelet mellékletében szereplő szigorlat, záróvizsga, tolmácsképesítés stb. a NYAK tájékoztatásával együtt jogosíthat többletpontra. A tájékoztatás beküldése esetén a kiállítás alapjául szolgáló dokumentum beküldése nem kötelező. Ha nem rendelkezik a NYAK tájékoztatásával, akkor kötelező beküldeni a leckekönyv személyes adatokat és a képzés adatait (képzés megnevezése, tagozat/munkarend stb.) tartalmazó oldalainak másolatát.

Külföldi nyelvvizsgák

A külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány csak akkor vehető figyelembe a felvételi eljárás során, ha azt a NYAK vagy – 2000 előtt – az Állami Nyelvvizsga Bizottság honosította, és erről határozat készült. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

Ez alól kivétel azaz nem kell honosítani – a nemzetközi kulturális egyezmények alapján a magyarországi nyelvvizsgával egyenértékű

Nyelvvizsga hazai érettségi bizonyítvány/tanúsítvány alapján

A két tanítási nyelvű, illetve nemzetiségi középiskolákban szerzett érettségi bizonyítványok a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 54. §-ában meghatározott feltételek alapján nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősülnek és meghatározott nyelvtudást igazolnak.

Az idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató nemzetiségi oktatásban nemzetiségi nyelvből tett, az érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő legalább 60%-os emelt szintű érettségi vizsga – a vizsgaszabályzatban meghatározott feltételek mellett – B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgának minősül.

Nyelvvizsga külföldi érettségi bizonyítvány alapján

Külföldi, de magyar tannyelvű középiskolában szerzett érettségi bizonyítvány B2 (korábban középfokú) komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű az adott államnyelvből.

Ha a jelentkező magyar tannyelvű középiskola által kiállított hivatalos (fejléc, aláírás, pecsét, dátum) igazolást nyújt be, miszerint legalább egy közismereti tárgyat* legalább két évig az adott államnyelven tanult, úgy érettségi bizonyítványa C1 (korábban felsőfokú) komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű az adott államnyelvből. (* Közismereti érettségi vizsgatárgyak, amennyiben ezen a néven szerepelnek az érettségi bizonyítványban: pl. matematika, magyar nyelv és irodalom, államnyelv szerinti nyelv, államnyelv szerinti nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, biológia, kémia, társadalomismeret, természettudomány, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika, testnevelés, katonai alapismeretek, latin nyelv.)

Ha a külföldi érettségi bizonyítványban vagy mellékletében szerepel az oktatás nyelve, akkor a benne szereplő oktatás nyelve szerint kell a nyelvvizsga-bizonyítvány szintjével történő egyezőséget megállapítani. Amennyiben az oktatás nyelve minden tantárgy esetén magyar, úgy iskolai igazolás más nyelvről nem fogadható el és az érettségi bizonyítvány B2 (korábban középfokú) nyelvvizsgának felel meg. C1 (korábban felsőfokú) nyelvvizsgaként történő elismeréshez mindenképpen be kell nyújtani a külföldi érettségi bizonyítvány minden oldalát, a hozzá tartozó mellékletet is beleértve.

Az idegen – azaz a magyartól eltérő – nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi középfokú oktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az oktatás nyelve szempontjából államilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú C1 (korábban felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. (Többletpont tehát akkor adható, ha a jelentkező tanulmányait a magyartól eltérő nyelven folytatta.)

Nyelvi többletpont csak a magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékűnek tekinthető, hiánytalanul feltöltött középfokú végzettséget igazoló dokumentumok alapján állapítható meg.

Figyelem! Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által kiadott "Tájékoztatás" megnevezésű dokumentum nem rendelkezik jogi hatállyal, így a benne foglaltak a felvételi eljárás során nem vehetők figyelembe, nem kötelező érvényűek, ezért a dokumentum nyelvi többletpontra nem jogosít.

Általános iskolai igazolás a felvételi eljárásban nem fogadható el, mert az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 14.§ (9) bekezdése értelmében külföldi középfokú oktatási intézményben folytatott és eredményesen befejezett (érettségi bizonyítvány megszerzésével igazolt) tanulmányokat lehet igazolni.

Nyelvvizsga hazai oklevél alapján

Kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának a magyarországi felsőoktatásban,


Az idegennyelv-alapszakos bölcsész oklevél, amely idegen nyelv szakképzettséget igazol, a szakképzettségben jelölt nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, kétnyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának. Az alapszakos bölcsész oklevél, amely idegen nyelv szakirányt jelöl – a szakirányban tanult nyelv szempontjából –, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvi kimeneti szintnek megfelelő szintű, általános, kétnyelvű, komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg.

A szakfordító vagy szakfordító és tolmácsképzés befejezéseként kiállított oklevél, illetve képesítő bizonyítvány – a tanult nyelv szempontjából – államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg. A fordító és tolmács mesterszakos oklevél – a tanult nyelv szempontjából – államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg.

Nyelvvizsga külföldi oklevél alapján

Az államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben szerzett – felsőfokú végzettséget tanúsító – oklevél, az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg akkor, ha a jelentkező tanulmányait a magyartól eltérő nyelven folytatta és ezt dokumentummal igazolja.

További nyelvvizsga-megfelelések:


oklevél – kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából – szintén államilag elismert, általános, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg.

A nyelvvizsga megfeleltetéshez, az oktatás nyelvének megállapításához szükséges


Ha a benyújtott dokumentumokból (oklevél, igazolás, oklevélmelléklet) vagy ezek hiányában az oktatás nyelve egyértelműen nem állapítható meg, úgy nyelvvizsga többletpont a felsőfokú oklevélre nem adható.

Nyelvvizsga külföldi szakképesítés alapján

Az államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben szerzett – felsőfokú végzettséget tanúsító – oklevél, az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. (Többletpont tehát itt is akkor adható, ha a jelentkező tanulmányait a magyartól eltérő nyelven folytatta.)

További nyelvvizsga-megfelelések:


oklevél – kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából – szintén államilag elismert, általános, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg.

A nyelvvizsga megfeleltetéshez, az oktatás nyelvének megállapításához szükséges


Ha a benyújtott dokumentumokból (oklevél, igazolás, oklevélmelléklet) vagy ezek hiányában az oktatás nyelve egyértelműen nem állapítható meg, úgy nyelvvizsga többletpont a felsőfokú oklevélre nem adható.

Az egyes többletpontokra vonatkozó pontszámítási szabályok a Többletpontok c. fejezetben találhatók részletesen, kérjük, ezeket is tanulmányozza! Egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

 

Figyelem! A jelentkezés időszakában már meglévő dokumentumokat fel kell tölteni az E-felvételi felületére, legkésőbb 2022. február 15-ig! Azokat, amelyeket ezt követően kap kézhez, legkésőbb 2022. július 7-ig pótolhatja.