felvi.hu


1.7.2. Tájékozódás, ügyintézés

2020.10.15

Az elektronikus jelentkezés és hitelesítés lezárulta után az Oktatási Hivatal létrehozza a felvételi eljárás központi nyilvántartását. Ezt követően a jelentkezők az E-felvételiben nemcsak megnézhetik az adataikat, dokumentumaikat, hanem szükség esetén módosíthatják, pótolhatják is azokat.

Tájékozódás

Az E-felvételiben a jelentkező 2020. december 12-től folyamatosan nyomon követheti személyes adatait, jelentkezéseit, ellenőrizheti a feltöltött dokumentumainak feldolgozottsági státuszát, a közhiteles nyilvántartásból származó információkat és adatokat, valamint láthatja a felvételi pontjait, letöltheti a Hivatal által küldött hivatalos értesítéseket, határozatokat, végzéseket (pl. hiánypótlási felszólítás, besorolási határozat stb.).

Figyelem! Az eljárás során az online tájékoztatás keretében folyamatosan elérhető és letölthető a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat és jelentkezéseket összesítő ún. jelentkezői státuszlap, valamint az eljárás végén a besorolási határozat is. A jelentkezők a hiánypótlásról és a besorolási határozat E-felvételiben való elérhetőségéről is külön tájékoztató e-mailt kapnak, ezért fontos, hogy folyamatosan figyelje a saját jelentkezői oldalát és a jelentkezéskor megadott e-mail fiókját, valamint a Felvi.hu honlapot!

Egyes kérelmek (pl. vizsgatárgy-megfeleltetés) benyújtásához a Kérvénytárban található nyomtatványok használatát javasoljuk. Ezek a formanyomtatványok csak aláírással hitelesítve tölthetők fel az E-felvételibe, vagy postai úton nyújthatók be az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre.

Ügyintézés

A 2021. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során személyes adatok módosítására 2021. január 11-ig van lehetőség. Szintén eddig a határidőig lehet a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló dokumentummásolatokat benyújtani, jelentkezési helye(ke)t visszavonni, valamint egy alkalommal sorrendet módosítani.

A dokumentumokat elsősorban azok E-felvételibe történő feltöltésével juttassák el a Hivatalhoz, illetve a már feltöltött dokumentumokat ne adják postára! Egy többoldalas, de korábban hiányosan megküldött dokumentumnak csak a még hiányzó oldalát/oldalait töltse fel/küldje be pótlólag.

Adatmódosítás

A személyes adataiban bekövetkező változásról a jelentkező köteles az Oktatási Hivatalt értesíteni. Az ennek elmulasztásából fakadó következményekért a jelentkező felel. Adatokat módosítani elektronikusan lehet az E-felvételi felületén (e-ügyintézés). Figyelem! Egyes személyes adatok módosítását dokumentummal is igazolni kell (pl. névváltozás, állampolgárság változása, tévesen megadott személyes adatok korrigálása), amit az E-felvételi felületére tud feltölteni.

Kérjük, az eljárás során ellenőrizze a közhiteles nyilvántartásokból átvett adatokat is (pl. érettségi eredmények, nyelvvizsgák) az E-felvételi felületén! Ha ezekben bármilyen eltérést vagy hiányt tapasztal, jelezze az info@felvi.hu e-mail címen.

Adatpótlás

A 2020. november 15. után letett államilag elismert nyelvvizsgák esetében a jelentkezőnek az ügyintézés során meg kell adnia a bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállításának dátuma).

Dokumentumpótlás

A jelentkezőnek ügyelnie kell arra, hogy az összes, a pontszámításhoz szükséges dokumentumot mielőbb benyújtsa. A jelentkezéskor még rendelkezésre nem álló dokumentumok az e-ügyintézési időszakban tölthetők fel az E-felvételiben.

A dokumentumok benyújtásával kapcsolatos további információk a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? c. fejezetben olvashatók.

Sorrendmódosítás és a jelentkezési hely visszavonása

A jelentkezőnek az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetősége módosítani a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjén. Ennek során csak a jelentkezéskor megadott szakok elbírálási sorrendjén lehet változtatni, új képzés rögzítésére nincs mód (ez alól kivétel a jelentkezési határidőig megjelölt valamely jelentkezési hely másik – még meg nem jelölt – finanszírozási formájának jelentkezési sorrendbe történő felvétele).

Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élnie, ha valamely okból megváltozott az a preferencia-sorrend, amely alapján a jelentkezéseit rögzítette. Nem érdemes változtatni azonban akkor, ha


A jelentkezési helyek visszavonása – kizárása – nem számít sorrendmódosításnak, arra ettől függetlenül van lehetőség. (A visszavont jelentkezési helyeket nem szükséges sorrend-módosítási kérelemmel hátrébb helyeztetni.)

Figyelem! A jelentkezési hely visszavonása – kizárása – a 2021. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során befizetett kiegészítő eljárási díj összegét (amennyiben van) nem csökkenti, a már befizetett kiegészítő eljárási díj nem igényelhető vissza!

Figyelem! Amennyiben a jelentkező visszavonja valamely jelentkezési helyét, annak újbóli aktiválására, visszaállítására később nincs lehetőség! Visszavont jelentkezés helyett sincs lehetőség új jelentkezési hely megjelölésére! A visszavonás végrehajtásakor körültekintően járjon el, és csak azt a képzést jelölje meg, amelyet ténylegesen törölni szeretne.

Ügyeljen arra, hogy amennyiben többféle, a jelentkezési helyeit érintő kérelmet is szeretne benyújtani (pl. finanszírozási pár felvétele, majd sorrendmódosítás), akkor azokat nem tudja egyszerre megtenni, így a kérelem elbírálásának, feldolgozásának idejét (ami általában 24-48 óra) is figyelembe kell vennie! Ezért a szükséges módosításokra vonatkozó kérelmeket időben kell rögzítenie, ne hagyja ezt az utolsó pillanatra!

A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően kizárólag egy alkalommal módosítható, legkésőbb 2021. január 11-ig. Ez azt jelenti, hogy az esetleges sorrendmódosítás után többször már nem lehet változtatni a sorrenden, illetve egy már benyújtott sorrend-módosítási kérelmet sem lehet visszavonni.