felvi.hu


3.2. A pontszámításhoz beküldendő további dokumentumok

2020.12.28

A tanulmányi, illetve a felvételi összpontszám számításához a középiskolai bizonyítvány, továbbá a felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentumok beküldésére is szükség lehet.

Figyelem! A jelentkezés időszakában már meglévő dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg feltölteni az E-felvételi felületére, legkésőbb 2021. február 15-ig! Azokat, amelyeket ezt követően kap kézhez, legkésőbb 2021. július 8-ig pótolhatja.

 

Középiskolai bizonyítvány

A középfokú tanulmányok során szerzett év végi érdemjegyeket tartalmazó okmány.

A jelentkező tanulmányi pontjait meghatározott középiskolai eredmények alapján számolják, ezért a középiskolai bizonyítvány minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, amely alátámasztja a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket (pl. a záradékokat, javítóvizsga vagy osztályozó vizsga eredményét tartalmazó oldal stb.). Javasoljuk, hogy a legkedvezőbb pontszámítás érdekében a bizonyítvány valamennyi, egy-egy évfolyam sikeres elvégzését igazoló (az eredményeket, az esetleges záradékokat, az iskola bélyegzőjét is tartalmazó) oldalpárokat egyben, teljes terjedelmükben és az évfolyamok sorrendjében töltse fel.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei. A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú nevelés-oktatás szakaszában (azaz 5-8. évfolyamon), illetve a szakmunkásképzésben megszerzett eredmények nem számíthatók be.

Ha a jelentkező szakvélemény alapján a pontszámításhoz szükséges tantárgyak valamelyike alól felmentésben részesült, úgy a középiskolai tanulmányai alatt megszerzett minden évfolyam bizonyítványának másolata szükséges.

Előfordulhat azonban, hogy a tanulmányi pontok számításához szükséges valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat), vagy a választható idegen nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) a jelentkező nem a tanulmányai utolsó két évében tanulta. Ebben az esetben szükséges a korábbi évek eredményeit is igazolni a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalaival. Amennyiben előtanulmányai során tanulta a választható természettudományos tantárgyat, ezen bizonyítványok beküldése is szükséges. Előtanulmánynak számít az 1996 után végzett négyéves szakiskolai képzés első két éve, és 2013-at követően a három éves szakiskolai képzés. A hagyományos, keményfedeles magyar középiskolai bizonyítvány másolata helyett (pl. amennyiben az elveszett) benyújtható a középiskola (vagy jogutódja) vezetője által kiállított és hitelesített bizonyítványmásodlat, törzskönyvi kivonat másolata, vagy igazolás, amely tartalmilag – azaz szövegében – teljes mértékben megegyezik az eredeti középiskolai bizonyítvánnyal. Az eljárás során betétlap, napló, e-napló, KIR igazolás stb. dokumentumtípusok nem fogadhatók el.

A felsőoktatási szakképzésen, alapképzésen és osztatlan képzésen lehetőség van tanulmányi pontok számítására (kivéve a művészet és művészetközvetítés képzési területek szakjain, a kapcsolódó osztatlan tanárképzésekben valamint az edző alapképzési szakon). Ehhez a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalainak másolatát csatolni kell a jelentkezéshez!

Figyelem! A tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolatok hiánya esetén hiánypótlásra szólítják fel a jelentkezőt. Ha ezt követően a középiskolai bizonyítvány továbbra is hiányzik vagy hiányos, a jelentkező részére tanulmányi pont nem számítható.

Ha a jelentkező középiskolai bizonyítványa elveszett vagy megsemmisült, bizonyítványmásodlattal tudja igazolni az eredményeit. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 96. § alapján a bizonyítványmásodlatot – kérelemre – a törzslap alapján az iskola állítja ki.

A tanulmányi pontok számítására vonatkozó további szabályok a Tanulmányi pontok c. fejezetben találhatók.

Középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít, amelyből szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén felvételi pontszám számítható.

Amennyiben a pontszámítás nem az oklevélből történik, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén többletpont kapható rá.

Fontos! Csak a 6. sz. táblázatban megtalálható szakképesítésekért adható többletpont, vagy az 1/A sz. táblázatban szereplőkből számítható érettségi pont az egyes képzési területeken, ezért a jelentkezőnek kizárólag az ezek meglétét igazoló dokumentumokat kell feltöltenie!

Amennyiben a bizonyítványból, illetve az oklevélből pontot kíván számíttatni, vagy többletpontot szeretne érvényesíteni, ezeket a dokumentumokat is fel kell töltenie az E-felvételibe.

Figyelem! A 2021 májusa előtt kiállított technikusi bizonyítvány nem fogadható el! A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alkalmas a szakmai vizsga eredményének igazolására.

OKJ szerinti szakképzés igazolása

Az OKJ szerinti szakképzettség igazolására kizárólag OKJ bizonyítvány fogadható el.

Figyelem! Nem fogadható el ezen a jogcímen az ECDL-bizonyítvány, a szakmunkás bizonyítvány, érettségi-képesítő bizonyítvány, szakközépiskolai képesítő bizonyítvány és a honosított bizonyítványok sem.

A miniszteri közleménynek megfelelő szakirányú továbbtanulás esetén (6. sz. táblázat) – ha a szakképesítést igazoló bizonyítványból nem számítottak érettségi pontot – többletpont adható.

Felsőfokú tanulmányok igazolása (oklevélmelléklet, leckekönyv)

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolására elsősorban az oklevélmelléklet és a leckekönyv alkalmasak, ezek azonban felsőfokú végzettséget nem igazolnak. A felsőoktatási intézmények ezeken kívül egyéb dokumentumtípusokat is bekérhetnek (pl. oklevélátlag-igazolást, törzskönyvet, kreditindexet), ezekről az Egyetemek, főiskolák menüpontban, az intézményi meghirdetések oldalain található részletes információ.

Leckekönyv, elektronikus leckekönyv

Egyes felsőoktatási intézmények a mesterképzésre történő jelentkezés során a felsőfokú végzettséget igazoló okirat (oklevél) mellett vagy – amennyiben az oklevelet még nem adták ki – helyett a jelentkező előző tanulmányai során vezetett leckekönyvét (indexét) is bekérhetik. Ebben félévek szerinti bontásban szerepelnek a jelentkező tanult tárgyai és eredményei, illetve átlagai és záróvizsga-bejegyzései.

A leckekönyv nem igazol felsőfokú végzettséget.

Oklevélmelléklet

A Bolognai rendszer bevezetését követően az oklevélmellékletet a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel egy időben bocsátja ki a felsőoktatási intézmény. E dokumentum a jelentkező tanulmányainak egészéről ad számot, vagyis részletesen szerepelnek benne a tanult félévek, ezek tárgyai, eredményei és átlagai, a megszerzett kreditek, a felvett szakirányok és a záróvizsga eredménye is.

Az oklevélmelléklet nem igazol felsőfokú végzettséget.