felvi.hu


1.7.2. Tájékozódás, ügyintézés

2019.12.19

Az elektronikus jelentkezés és hitelesítés lezárulta után az Oktatási Hivatal létrehozza a felvételi eljárás központi nyilvántartását. Ezt követően a jelentkezők az E-felvételiben nemcsak megnézhetik az adataikat, dokumentumaikat, hanem szükség esetén módosíthatják, pótolhatják is azokat.

Tájékozódás

Az E-felvételiben a jelentkező 2020. április 19-től folyamatosan nyomon követheti személyes adatait, jelentkezéseit, ellenőrizheti a feltöltött dokumentumainak feldolgozottsági státuszát, a közhiteles nyilvántartásból származó információkat és adatokat, valamint láthatja a felvételi pontjait, letöltheti a Hivatal által küldött hivatalos értesítéseket, határozatokat, végzéseket (pl. hiánypótlási felszólítás, besorolási határozat stb.).

Figyelem! Az eljárás során az online tájékoztatás keretében folyamatosan elérhető és letölthető a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat és jelentkezéseket összesítő ún. jelentkezői státuszlap, valamint az eljárás végén a besorolási határozat is. A jelentkezők a hiánypótlásról és a besorolási határozat E-felvételiben való elérhetőségéről is külön tájékoztató e-mailt kapnak, ezért fontos, hogy folyamatosan figyelje a saját jelentkezői oldalát és a jelentkezéskor megadott e-mail fiókját, valamint a Felvi.hu honlapot!

Egyes kérelmek (pl. tantárgymegfeleltetés) benyújtásához a Kérvénytárban található nyomtatványok használatát javasoljuk. Ezek a formanyomtatványok csak aláírással hitelesítve tölthetők fel az E-felvételibe, vagy postai úton nyújthatók be az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre.

Ügyintézés

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során személyes adatok módosítására 2020. július 9-ig van lehetőség. Szintén eddig a határidőig lehet a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló dokumentummásolatokat benyújtani, jelentkezési helyet vagy helyeket visszavonni, valamint egy alkalommal sorrendet módosítani.

Kérjük, hogy dokumentumaikat elsősorban azok E-felvételibe történő feltöltésével juttassák el a Hivatalhoz, illetve a már feltöltött dokumentumokat ne adják postára! Egy többoldalas, de korábban hiányosan megküldött dokumentumnak csak a még hiányzó oldalát/oldalait töltse fel/küldjék be pótlólag.

Adatmódosítás

A személyes adataiban bekövetkező változásról a jelentkező köteles az Oktatási Hivatalt értesíteni. Az ennek elmulasztásából fakadó következményekért a jelentkező felel. Adatokat módosítani elektronikusan lehet az E-felvételi felületén (e-ügyintézés). Figyelem! Egyes személyes adatok módosítását dokumentummal is igazolni kell (pl. névváltozás, állampolgárság változása). Amennyiben ennek technikai akadálya van, a módosító kérelem postai úton is feladható (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190). A gyorsabb ügyintézés érdekében azonban mindenképpen javasolt az E-felvételi felületének használata.

Kérjük, az eljárás során ellenőrizze a közhiteles nyilvántartásokból átvett adatokat is (pl. érettségi eredmények, nyelvvizsgák) az E-felvételi felületén! Ha ezekben bármilyen eltérést vagy hiányt tapasztal, jelezze az info@felvi.hu e-mail címen.

Adatpótlás

A 2020. február 15-e után letett államilag elismert nyelvvizsgák esetében a jelentkezőnek az ügyintézés során meg kell adnia a bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállításának dátuma).

Dokumentumpótlás

A jelentkezőnek ügyelnie kell arra, hogy az összes, a pontszámításhoz szükséges dokumentumot mielőbb benyújtsa. A jelentkezéskor még rendelkezésre nem álló dokumentumok az e-ügyintézés során tölthetők fel az E-felvételiben.

A dokumentumok benyújtásával kapcsolatos további információk a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? c. fejezetben olvashatók.

Sorrendmódosítás és a jelentkezési hely visszavonása

A jelentkezőnek az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetősége módosítani a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjén. Ennek során csak a jelentkezéskor megadott szakok elbírálási sorrendjén lehet változtatni, új képzés rögzítésére nincs mód (ez alól kivétel a jelentkezési határidőig megjelölt valamely jelentkezési hely másik – még meg nem jelölt – finanszírozási formájának jelentkezési sorrendbe történő felvétele).

Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élnie, ha valamely okból megváltozott az a preferencia-sorrend, amely alapján a jelentkezéseit rögzítette. Nem érdemes változtatni azonban akkor, ha


A jelentkezési helyek visszavonása – kizárása – nem számít sorrendmódosításnak, arra ettől függetlenül van lehetőség. (A visszavont jelentkezési helyeket nem szükséges sorrend-módosítási kérelemmel hátrébb helyeztetni.)

Figyelem! A jelentkezési hely visszavonása – kizárása – a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során befizetett kiegészítő eljárási díj összegét (amennyiben van) nem csökkenti, a már befizetett kiegészítő eljárási díj nem igényelhető vissza!

Figyelem! Amennyiben a jelentkező visszavonja valamely jelentkezési helyét, annak újbóli aktiválására, visszaállítására később nincs lehetőség! Visszavont jelentkezés helyett sincs lehetőség új jelentkezési hely megjelölésére! A visszavonás végrehajtásakor körültekintően járjon el, és csak azt a képzést jelölje meg, amelyet ténylegesen törölni szeretne.

Ügyeljen arra, hogy amennyiben többféle jelentkezési helyet érintő kérelmet is szeretne benyújtani (pl. finanszírozási pár felvétele, majd sorrendmódosítás), akkor azokat nem tudja egyszerre megtenni, így a kérelem elbírálásának, feldolgozásának idejét (ami általában 24-48 óra) is figyelembe kell vennie! Ezért a szükséges módosításokra vonatkozó kérelmeket időben kell rögzítenie, ne hagyja ezt az utolsó pillanatra!

A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően kizárólag egy alkalommal módosítható, legkésőbb 2020. július 9-ig. Ez azt jelenti, hogy az esetleges sorrendmódosítás után többször már nem lehet változtatni a sorrenden, illetve egy már benyújtott sorrend-módosítási kérelmet sem lehet visszavonni.