felvi.hu


3.4. A felvehető kapacitás, állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

2014.10.15

FELVEHETŐ KAPACITÁS

A nemzeti felsőoktatási törvény értelmében a felsőoktatási intézményeknek meg kell határozniuk a felvehető kapacitásukat, azt a létszámot, amelynek képzésére megvannak a személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei, és erről tájékoztatniuk kell a jelentkezőket.

A felvehető kapacitásszámot a felsőoktatási intézmény az alábbiak figyelembe vételével tette közzé:

a) a fenntartó által kiadott alapító okirat,
b) az Oktatási Hivatal által kiadott működési engedély.

A felvehető kapacitás együtt tartalmazza az állami ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók számát.

FELVEHETŐ KAPACITÁS A TÁJÉKOZTATÓBAN

A Tájékoztatóban a következő információkat találhatja meg minden érdeklődő a felsőoktatási intézményekről:


A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján az oktatásért felelős miniszter állapítja meg, hogy egyes szakokon milyen felvételi pontszám felett lehet állami ösztöndíjas finanszírozási formára felvételt nyerni.

ÁLLAMPOLGÁRSÁG

Állami ösztöndíjjal támogatott képzésre azok a magyar állampolgárok, és az alábbiakban felsorolt esetekben a nem magyar állampolgárok vehetők fel, akik megfelelnek a felvétel ezen feltételeinek és elérik a megállapított ponthatárt.

A nemzeti felsőoktatási törvény 39. § (1) bekezdése alapján állami ösztöndíjas képzésben tanulmányok folytatásának joga megilleti:

a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket (vagyis az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárait, valamint családtagjaikat),
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság területén élő hontalant, menekültet, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet,
c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit,
d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt,
f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,
g) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt,
h) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat.

A b) pontban felsorolt státuszokat a megfelelő okirat másolatával igazolni kell. Az igazolás módjáról részletesen olvashat A felsőoktatási felvételi eljárásról c. fejezet A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok c. részében. A fentiekből következően kizárólag önköltséges képzésre vehetők fel azok a külföldi állampolgárok, akiknek státusza az a) – g) pontban nem került felsorolásra, illetve azok a jelentkezők, akik olyan képzésre jelentkeznek, amely kizárólag önköltséges formában van meghirdetve.

Figyelem! Az állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatokat az Oktatási Hivatal kizárólag a felsőoktatási felvételi eljárás során, és csak azzal kapcsolatban kezeli, használja fel.

Figyelem! A szerb és ukrán állampolgárságú határon túli magyar jelentkezők – amennyiben állami ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkeznek és a felsőoktatási felvételi jelentkezés során büntetőjogi felelősségük tudatában határon túli magyarnak vallják magukat – a nemzeti felsőoktatási törvény szerint állami ösztöndíjas képzésre nyerhetnek felvételt az adott, államilag támogatott finanszírozási formájú képzés ponthatárának elérése esetén. Ők pályázhatnak a nemzeti erőforrás miniszter által adható ösztöndíjra is.