felvi.hu


3.4.4. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei

2014.10.15

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és végrehajtási kormányrendeletének előírásai szerint a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvétel feltétele, hogy a képzésre besorolt hallgató a beiratkozás során a beiratkozási lapon írásban nyilatkozzon a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által meghatározott sajátos feltételek vállalásáról.

A magyar állami ösztöndíjas hallgató főbb kötelezettségei:

  1. az általa folytatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott adott képzésén a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneteli követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és
  2. az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),
  3. átalányként megfizetni az adott képzésre tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az 1. pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy
  4. visszafizetni az adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított magyar állami ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt - összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a 2. pont szerint hazai munkaviszonyt.


Amennyiben a magyar állami ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait az adott képzésen, a 2-4. pontokban meghatározott kötelezettségek csak a magyar állami ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan terhelik.

Az 1. pontban meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. A szakváltás történhet a képzés munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával, átvétellel, és - csupán a magyar állami ösztöndíjhoz kapcsolódó kötelezettségek tekintetében - felvételi eljárás útján. A felvételi eljárás útján történő szakváltás az oklevél szerzése nélkül befejezett felsőoktatási képzést követő egy éven belül teljesített beiratkozással lehetséges.

A 2. pont szerinti hazai munkaviszony időtartamába beleszámít a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, illetve az az időszak is, amely alatt a volt magyar állami ösztöndíjas hallgató részére álláskeresési járadékot folyósítottak.

A hitéleti képzésben részt vevő magyar állami ösztöndíjas hallgatót a 2. és 4. pontban meghatározott kötelezettségek nem terhelik, továbbá esetükben a 3. pontban foglaltak a hitéleti képzés sajátos követelményeinek figyelembe vételével érvényesíthetőek.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a 2. pontban meghatározott kötelezettséget a származási országában is teljesítheti.

A hazai munkaviszony időtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni.

Amennyiben a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követően több oklevelet szerez magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésekben, úgy kötelezettségeinek teljesítését képzésenként kell számítani.

A magyar állami ösztöndíjas hallgató kötelezettségei megszűnnek az egyes kötelezettségek teljesítése, vagy a kötelezettségek alóli mentesülés esetén.

Azon jelentkezők, akik már kimerítették az állami támogatott féléveik számát hiába nyernek besorolást állami ösztöndíjas finanszírozási formában, felsőoktatási tanulmányaikat csak önköltséges formában kezdhetik meg.