felvi.hu


3.2.2. A tanári mesterképzési szak

2014.10.15

Ez a fejezet a régi, osztott tanári mesterképzés struktúráját és a jelentkezési lehetőségeket ismerteti. Ezek a képzések kifutó rendszerben hirdethetők 2016-ig, hogy a korábban alapképzésüket megkezdők számára lehetővé tegyék a tanári végzettség és szakképzettség megszerzését.

Figyelem!
Ez a fejezet azoknak ad információkat, akik alapképzésben, mesterképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és így kívánnak tanári mesterképzésre jelentkezni.


Tanári szakképzettség a tanári mesterképzési szakon az alapképzés befejezését követően, eredményes felvétel után mesterképzésben vagy mesterképzést követően szerezhető.

A tanári mesterképzési szak kettős jellegű szakképzettséget ad, magában foglalja a szakterületi és tanári képesítés ismereteit is,


A tanári mesterképzési szak szakképzettségeit a felsőoktatási intézmények az intézményi fejezeti részben hirdetik meg.

A tanárképzésben – más mesterképzési szaktól eltérően – az alapképzés szerinti szakterület meghatározó abban, hogy milyen tanári szakképzettség választható. A tanári szakképzettség jellegét a közoktatás tantárgyi struktúrája, illetve szakmai tanárképzés esetén a szakmastruktúra, továbbá a tanári foglalkozás speciális nevelési feladatai határozzák meg. Alapvetően a közoktatási tantárgystruktúra, illetve a szakképzés szakmastruktúrája határozza meg azon alapképzési szakok körét, amelyekről a tanári mesterképzési szakra belépési lehetőség nyílik. Alapképzésben kellett dönteni arról, hogy továbbtanulás esetén a szakterületén kíván-e valaki mesterfokozatot szerezni vagy tanár szeretne lenni. Alapképzésben legalább második évtől fel kellett venni azokat a tárgyakat, amelyek a tanári szakképzettség választásához elengedhetetlenül szükségesek. Ezek a második tanári szakképzettséget alapozó legalább 50 kredit értékű szakterületi ismeretek, továbbá a 10 kredit értékű orientáló, pedagógiai, pszichológiai tanulmányok.

Az alapképzési oklevél birtokában felvételt nyert hallgatóknak a tanári mesterképzési szak képzési ideje 5 félév, a megszerzendő kreditek száma 150 kredit, az alábbi tartalmi megoszlásban:

a) tanári szakképzettségekhez vezető szakterületi ismeretek: 80 kredit (40 + 40 kredit, de az első szakképzettség legalább 30, második szakképzettség legfeljebb 50 kredit),
b) tanári képesítés pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretei: 40 kredit,
c) közoktatási intézményben (szakmai tanárképzésben felnőttképző intézményben) összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

A szakmai tanárképzés, valamint a pályán lévőket érintő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanári mesterképzés ettől eltérő szerkezetű. A tanári mesterképzési szak különböző eseteinek szerkezetét az 1. sz. ábra mutatja.

A tanári mesterképzési szakon fokozatot adó oklevél az ún. közismereti tárgyak oktatása tekintetében két tanári szakképzettség megszerzése esetén adható ki. Egy tanári szakképzettséggel is szerezhető tanári oklevél:


A tanári oklevél két tanári szakképzettséget nyújtó követelményéből következően – a szakfelvétel szempontjából – megkülönböztetünk első és második tanári szakképzettséget.

A tanári mesterképzési szak első tanári szakképzettségeinek listáját az 1. sz. melléklet 1. pontja tartalmazza, megjelölve azon alapképzési szakokat, szakirányokat, melyek elvégzése a belépés előfeltétele. Szintén teljesítik a belépési előfeltételt a táblázatban jelölt alapképzési szakoknak (szakirányoknak) megfelelő mesterképzési és korábbi rendszerű főiskolai vagy egyetemi szintű szakok. A korábbi rendszerű képzések és a bolognai típusú alapképzési szakok megfeleltetését a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Ha a megfeleltethetőség nem állapítható meg, akkor a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának a feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben, kreditátviteli bizottsága által ítél meg. Az 1. sz. melléklet 1. pontja tartalmazza továbbá a szakmai szakképzettségeket is, melyek szintén első szakképzettségek.

Felvehető második tanári szakképzettségként


Az 1. sz. melléklet 2. pontja tartalmazza a kizárólag másodikként megszerezhető szakképzettségeket a fenti három csoportban.

A közismereti tanári (első) szakképzettségek második szakképzettségként való választásának előfeltétele a választáshoz megadott alapképzési szak (szakirány) ismereteiből szerzett 50 kredit értékű modul elvégzése. A kizárólag másodikként választható szakképzettségek 2. a) táblázatban szereplő csoportjában is 50 kredit előtanulmány szükséges, kivéve a táblázatban megadott 50 kredit alóli mentességhez megfelelő alapképzési szakokról vagy alapképzési szak szakirányairól történő belépés esetén.

A második szakképzettség választásának további speciális szabályai:


A 2. sz. melléklet 2.c) pontjában felsorolt második szakképzettségek 50 kredit előtanulmányok nélkül is választhatók.

A BELÉPÉS FELTÉTELEI

1. Alapképzési szakról közismereti tanári mesterképzési szakra történő belépés feltétele egy alapképzési szak eredményes elvégzése, melynek keretében a hallgató teljesített

a) az első tanári szakképzettséget megalapozó általánosan kötelező és szakspecifikus ismeretkörökből legalább 110 kreditet;
b) a második tanári szakképzettséget megalapozó általánosan kötelező és szakspecifikus ismeretkörökből legalább 50 kreditet; mely alól kivételt képeznek az 1. sz. melléklet 2. a) pontjában felsorolt alapképzésre épülő második szakképzettségek és a 2. c) pontban felsorolt speciális pedagógiai modulok;
c) az új, többciklusú képzésben alapfokozatot szerzők és a tanári mesterszakra jelentkezők esetében a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű ismeretkörökből 10 kreditet;
d) az 1. sz. mellékletben *-gal jelölt nyelvtanári szakképzettségek, illetve az adott szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár második szakképzettségként történő felvételhez az adott nyelvből felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) általános, államilag elismert nyelvvizsgát.

Aki az alapképzési tanulmányainak befejezését követően határozza el, hogy tanári szakképzettséget szerez, a tanári mesterképzési szakra jelentkezés előtt szükséges a hiányzó ismereteket az 5. pont szerinti előtanulmányok során teljesíteni. Egyidejűleg fel kell vennie a tanári felkészítést megalapozó 10 kredit értékű pedagógiai és pszichológiai modult is.

2. Szakmai vagy művészeti tanári szakképzettséget eredményező mesterképzési szakra történő belépés feltétele a szakmai szakképzettségnek megfelelő alapképzésben az oklevél megszerzése, melynek rendszerét az 1. sz. melléklet 1. b) tábla mutatja. A tanári felkészítést megalapozó pedagógiai és pszichológiai jellegű 10 kredit a fenti 1. c) pont szerint mesterképzéssel párhuzamosan is felvehető.

A műszaki szakoktató és a mezőgazdasági szakoktató alapképzési szakról belépők esetén a belépési feltétel az adott mérnöktanári, illetve agrár-mérnöktanári szakképzettségnek megfeleltethető műszaki szakoktatói, mezőgazdasági szakoktatói szakirány, valamint hogy a szakoktatói ismeretek tekintetében a szakiránytól függően 130–150 kredit elismerhető legyen. Az üzleti szakoktató alapképzési szakról belépők az adott közgazdász-tanári szakképzettségnek megfeleltethető üzleti képzési ág alapképzési szakiránya alapján választhatnak, továbbá a szakiránytól függően, elismerhető kell, hogy legyen a gazdaságtudományi ismeretek tekintetében 130–140 kredit. A tanár mesterképzési szakra felvett szakoktatónak az adott alapképzési szak agrár/mérnöki/ mérnökinformatikai/közgazdász szakképzettség terén hiányzó ismereteinek kreditjeit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan – a mesterszintű tanári képesítő vizsgára való jelentkezésig – a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint kell megszerezni.

A művészeti tanári szakképzettségek közül a zenetanár-szakképzettségek (pl. zongoratanár) és a tánctanári szakképzettségek a megfelelő alapképzési szak elvégzése után egy szakképzettség elvégzésére irányuló 4 féléves (120 kredites) tanári mesterképzésben végezhetők.

Osztatlan művészképzésben és a zeneművészeti mesterképzésben a felsőoktatási felvételi jelentkezéssel a művészeti diszciplináris tartalommal párhuzamosan kezdhető meg a tanárképzés. A pedagógiai és pszichológiai felkészítés a szakmai gyakorlat képzési ideje a mesterképzési szakos diszciplináris tanulmányokat követő még két félév.

3. Újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanári mesterképzési szak esetén a belépés feltétele a korábbi rendszerű főiskolai, egyetemi szintű tanári oklevél, és közismereti területről választott újabb szakképzettség esetén a szakterületi ismeretekből szerzett 50 kredit teljesítése a jelentkezés előtt, továbbá az 1. sz. mellékletben *-gal jelölt nyelvtanári szakképzettségek újabb szakképzettségként történő felvételekor a belépés kritériuma az adott nyelvből szerzett általános, államilag elismert felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány.

4. Pedagógus végzettséggel rendelkezők (a rendelet szerint: a tanító, a szociálpedagógus, a gyógypedagógus, a szakoktató alapképzési szakokon oklevelet szerzettek, illetve ennek megfelelő korábbi főiskolai szintű végzettségűek) számára a tanári szakképzettség megszerzése alapvetően pályamódosítást jelent. E szakok nem alapozzák meg a tanári mesterképzési szakot. Közismereti tantárgyak oktatására képesítő tanári szakképzettségekre történő jelentkezéshez pedagógus végzettséggel rendelkezők számára is a szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak elvégzése, illetve legalább 110 kredit összegyűjtése szükséges. E szakképzettségek (a szakoktató alapképzési szak kivételével) egyedül a pedagógiatanár szakképzettséget alapozzák meg, mely mellé egy előképzettséget nem igénylő speciális pedagógiai szakképzettség választható. A felsőoktatási felvételi jelentkezéskor pedagógus végzettség birtokában lehetőség nyílik csak egy tanári szakképzettség választására is. E tanári szakképzettség lehet bármely első szakképzettség, valamint kizárólag második szakképzettség is, de a választott szakképzettség előtanulmányi feltételeivel – amennyiben vannak előfeltételek – a pedagógusnak rendelkeznie kell.

5. Előtanulmányok elismerése, elvégzése

Amennyiben rendelkezik korábbi előtanulmányokkal: a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága jogosult a konkrét előképzettség vizsgálata alapján elismerni a belépéshez szükséges előtanulmányi feltétel meglétét. Kérjük, hogy a felsőoktatási felvételi jelentkezés hitelesítése előtt kérvényben keresse meg a megjelölendő felsőoktatási intézményben az illetékes kari Kreditátviteli Bizottságot a korábban végzett előtanulmányok elismertethetősége végett.

Amennyiben nem rendelkezik korábbi előtanulmányokkal, vagy a korábbi tanulmányok kreditátviteli bizottsági elismerésén túl további előtanulmányok szükségesek: a felsőoktatási felvételi jelentkezés előtt a hiányzó kreditek teljesítésére lehetőséget nyújt a részismeret megszerzésére irányuló hallgatói jogviszony. A részismeretek megszerzésére irányuló önköltséges képzést, mint előzetes ismeretszerzési lehetőséget a felsőoktatási intézmények hirdetik meg. A Tájékoztató ezeket nem tartalmazza. Amennyiben olyan tanári szakképzettséget választ, ahol – alapképzési vagy korábbi főiskolai szintű képzésben megszerezhető – szakképzettség hiányában az 50 kredites szakterületi ismeret a feltétel a tanári szak felvételéhez, akkor még a felsőoktatási felvételi jelentkezés benyújtása előtt legalább egy évvel részismeretek megszerzésére irányuló hallgatói jogviszony keretében szükséges a hiányzó ismeretek megszerzése. Ezen előtanulmányokra nem a felsőoktatási felvételi eljárás keretében, hanem a jelentkezést megelőzően kerülhet sor (tehát legalább két féléves előzetes tanulmánnyal kell még számolni).

A JELENTKEZÉS SZABÁLYAI

1. Alapképzésben szerzett oklevél birtokában a szakmai és művészeti tanárképzésre az általános feltételek szerint kell jelentkezni, ezekre semmilyen külön szabály nem vonatkozik.

2. Alapképzésben szerzett oklevél birtokában a közismereti tanárképzésre történő jelentkezés szabályai

A jelentkezés a tanári mesterképzési szakra és (legalább) két szakképzettségre történik.

Csak az vehető fel, akit az adott felsőoktatási intézmény két tanári szakképzettségre vesz fel. A felvétel történhet egy adott intézmény két karára is, az intézményi fejezetekben ismertetett módon.

Első tanári szakképzettségre jelentkezés


Második tanári szakképzettségre jelentkezés


3. Tanári oklevél birtokában a közismereti tanárképzésre történő jelentkezés szabályai


4. Pedagógus végzettség birtokában a tanárképzésre történő jelentkezés szabályai


5. Korábbi egyetemi szintű nem tanári végzettség birtokában a közismereti tanárképzésre történő jelentkezés szabályai

 

1. sz. ábra: Tanári mesterképzési szak szerkezete az előképzettségek szerint

1. sz. melléklet: Alapképzési szakjaira épülően választható első és második szakképzettségek megválasztásának előképzettségi feltételei