felvi.hu


3.1.2. Alapképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, felsőoktatási szakképzéshez szükséges végzettségek

2014.10.15

Magyarországi felsőoktatási intézménybe felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az jelentkezhet, aki legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű külföldi bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal, oklevéllel rendelkezik. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az érettségi vizsgákra vonatkozó tudnivalókat.

Az érettségiző diákok 2005 óta már mindannyian a kétszintű érettségi rendszernek megfelelő, új követelmények szerint vizsgáznak a 4 kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv vagy nemzetiségi nyelv vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy választható (összesen tehát legalább 5) vizsgatárgyból közép- vagy emelt szinten. A továbbtanulásra való jogosultság szempontjából nincsen különbség a „régi" típusú érettségi és a 2005-től érvényben lévő kétszintű érettségi rendszerben szerzett bizonyítvány között azzal a különbséggel, hogy a nem kétszintű érettségi vizsgarendszerben szerzett érettségi vizsgaeredmények közül főszabályként a közismereti tárgyakat lehet beszámítani az érettségi pontokba.

Az érettségire jelentkező tanuló maga dönti el, hogy mely tantárgyakból kíván középszinten és melyekből emelt szinten vizsgázni. A tanulónak joga van minden vizsgatárgyból középszintű vizsgát tenni, illetve akár az összes vizsgatárgyból emelt szintű vizsgára jelentkezni.

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

A középszintű érettségi a középiskolai tanulmányokat lezáró, központi követelményekre épülő, de belső lebonyolítású és részben belső értékelésű vizsga. A középszintű érettségi vizsga az adott tantárgy általános érettségi követelményei alapján állhat írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészből, csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsgarészből is. A kétszintű érettségi bevezetése (2005) előtt tett érettségik – jogszabálynál fogva – középszintű eredménynek minősülnek azzal, hogy az érettségi pontokba a Tájékoztató szerint számíthatók be tantárgyi érettségi vizsgaeredményként (l. 2.4.1.2. Az érettségi pontok számítása c. rész).

AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Az emelt szintű vizsga külső vizsga, azaz a vizsgáztatás elszakad a felkészítő iskola tanáraitól. Az írásbeli vizsgadolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják és értékelik, hanem ezt független értékelők végzik, akik a tanulót nem ismerik. Az emelt szintű szóbeli vizsga az egyes vizsgatárgyakból tantárgyi bizottság előtt zajlik. A tantárgyi bizottságok központi vizsgahelyszíneken (általában iskolákban) működnek. A vizsgahelyszíneket az Oktatási Hivatal úgy határozza meg, hogy a vizsgázók számára megfelelően megközelíthetőek legyenek. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat a középszintű szóbeli vizsgák előtt bonyolítják le. Az érettségi vizsgák megszervezésének időrendjét a tanév rendjéről szóló rendelet tartalmazza (lásd a www.oktatas.hu honlapon). (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS

Érettségi vizsgára – a vizsga szintjétől függetlenül – a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a októberi-novemberi vizsgaidőszakra csak abban a középiskolában jelentkezhetnek, ahol a tanulói jogviszonyuk fennáll. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a saját középiskolája fog megadni. A tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező vizsgázók – a vizsga szintjétől függetlenül – az Oktatási Hivatalban, vagy személyesen egy vizsgát szervező középiskolában jelentkezhetnek. (A középiskolák azonban nem kötelesek fogadni a tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezését.) A vizsgázó érettségi jelentkezéseit – függetlenül a vizsgák szintjétől – csak egy intézményben adhatja le. Az októberi-novemberi érettségi vizsgaidőszakra a felsőoktatási felvételi jelentkezéstől függetlenül, külön jelentkezési lapon lehetett jelentkezni, a jelentkezési határidő 2014. szeptember 5. volt.

Az érettségi vizsgákra vonatkozó további információk az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) találhatók. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

AZ ÉRETTSÉGI ÉS A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS KAPCSOLATA

Az érettségi bizonyítvánnyal igazolható érettségi végzettség az alapképzésben, az osztatlan mesterképzésben, illetve a felsőoktatási szakképzésben való részvétel alapfeltétele, ennek igazolása nélkül a jelentkező nem nyerhet felvételt!

Az érettségi pontok kiszámításakor főszabályként az adott képzési területen előírt két érettségi vizsgatárgyat veszik figyelembe. Amennyiben az adott képzési területen kettőnél több érettségi vizsgatárgyat határoztak meg a felsőoktatási intézmények, a vagylagosan meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontokat.

Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.

Milyen érettségi tárgyakból számolják az érettségi pontokat?

A felsőoktatási intézmények meghatározták, hogy az alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakokra jelentkezőknek – képzési területenként, egyes esetekben alapképzési szakonként – mely érettségi vizsgatárgyak eredményeiből számolják ki az érettségi pontjait.

Ez alól kivétel:


A meghatározott érettségi vizsgatárgyakat a felsőoktatási intézmények egyedileg nem módosíthatják a képzési területen előírtakhoz képest.

Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos alapképzési szakon – függetlenül attól, hogy melyik intézmény hirdeti meg – meghatározott érettségi követelmények vannak, ettől a felsőoktatási intézmény nem térhet el.

Felsőoktatási szakképzésben a felsőoktatási intézmények általában nem határoznak meg érettségi követelményeket, ezért az érettségi eredmények közül a két legkedvezőbb eredményt veszik figyelembe.

Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített érettségi vizsga eredménye alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi vizsgáért tárgyanként 50-50 többletpontra jogosult.

AKIK A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI BEVEZETÉSE (2005) ELŐTT FEJEZTÉK BE KÖZÉPFOKÚ TANULMÁNYAIKAT

Azoknak a jelentkezőknek, akik már korábban szereztek érettségi bizonyítványt, nem kell feltétlenül újra érettségizniük. Korábbi érettségi vizsgaeredményük nem évül el, időkorlát nélkül felhasználhatják továbbtanulásuk során az érettségi pontok számításához (l. 2.4.1.2. Az érettségi pontok számítása c. rész).

A 2005 előtt szerzett, azonos megnevezésű közismereti érettségi eredmények automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) középszintű érettségi vizsgaeredménynek minősülnek és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek feleltethetők meg:


Az 1974-ben érettségizettek érettségi minősítéseit a felsőoktatás a következőképpen veszi figyelembe: megfelelt: középszint 79%; jól megfelelt: középszint 100%.

A kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt teljesített, nem azonos megnevezésű közismereti érettségi vizsgatárgyak megfeleltethetők lehetnek az új érettségi rendszer közismereti érettségi vizsgatárgyainak, ugyanis előfordulhat, hogy amikor a jelentkező az érettségi vizsgáját letette, az érettségi vizsgatárgyat még másképp hívták. 2005 előtt szerzett érettségi bizonyítványból főszabályként közismereti érettségi vizsgatárgyak fogadhatók el az érettségi pontszámításhoz (l. 2.4.1.2. Az érettségi pontok számítása c. rész). Amennyiben a Tájékoztató megfeleltetési táblázata nem tartalmazza az adott, megfeleltetni kívánt érettségi vizsgatárgyat, úgy erre az eljárás során külön kérelmet szükséges benyújtani.

Érettségi pont kizárólag a gimnáziumi érettségi bizonyítványban, a szakközépiskolai bizonyítványban, valamint a rendes érettségi vizsgaidőszakban megszerzett, közismereti érettségi vizsgaeredményeket tartalmazó szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítványban szereplő eredményekből számítható, tehát a középfokú tanulmányok lezárásaként megszerzett végbizonyítványból. Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is, ahol középfokú nevelés-oktatás folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű. Nem számítható érettségi pont a szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.

Kell-e feltétlenül újra érettségizni?

Aki a felsőoktatási felvételi eljárás événél korábban tette rendes érettségi vizsgáját, annak lehetősége van újra érettségit tennie egy, kettő vagy akár több tárgyból is a felvétel feltételeként előírt szükséges szinten (l. a 2005 előtti érettségivel rendelkező jelentkezőkre vonatkozó részeket, illetve bővebb információ az Oktatási Hivatal honlapján található: www.oktatas.hu). (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

Új érettségi vizsgára akkor kell vagy lehet jelentkezni, ha:


Ezekben az esetekben a felsőoktatási felvételi jelentkezéstől elkülönülten kell érettségi vizsgára jelentkezni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezésről bővebb információt az Oktatási Hivatal honlapján
(www.oktatas.hu) talál. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

A NYELVI ÉRETTSÉGI ÉS AZ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGA

Utoljára 2005-ben lehetett emelt szintű érettségire váltani a nyelvvizsgát, ebben az esetben az érettségi tanúsítványba vagy bizonyítványba 100%-os teljesítménnyel emelt szintű jeles érdemjegy került. Az elismertetéshez jelentkezni kellett (emelt szintű) érettségire az adott nyelvből.

Azon szakok esetében, ahol idegen nyelv is szerepel a középszintű érettségi követelmények között, elfogadják a nyelvvizsgával kiváltott 100%-os emelt szintű érettségit, ha a jelentkező rendelkezik a megfelelő bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal. Ezen kívül, amennyiben ezt az eredményt felhasználják az érettségi pontok számítása során, az emelt szintű érettségiért járó többletpontot is megkaphatja a jelentkező.

Kivételt jelentenek:

A germanisztika, anglisztika, romanisztika szakok azon meghirdetésein, ahol az emelt szintű érettségi felvételi követelmény, a jelentkezőknek akkor is jelentkezniük és érettségizniük kell emelt szinten az adott nyelvből, ha B2 (korábban középfokú) vagy C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítványuk alapján, vizsga alóli felmentés mellett, 100%-os emelt szintű jeles osztályzatot kaptak. Ezt az eredményt a tanulmányi pontok számításánál figyelembe lehet venni, de az érettségi pontoknál nem.

2006-tól a nyelvvizsga-bizonyítvány már nem számítható be érettségi eredményként, minden tanulónak legalább egy idegen nyelvből kötelező érettségi vizsgát tennie közép- vagy emelt szinten. Abban az esetben, ha a jelentkező csak nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban ezt az eredményt érettségi pont szerzésére már nem tudja használni, legfeljebb többletpontot kaphat a legalább B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítványára.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi – az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott feltételek mellett – államilag elismert nyelvvizsgának számít: 60% felett B2 (korábban középfokú), 40–59% között pedig B1 (korábban alapfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgabizonyítványnak.

Amennyiben a jelentkező két tanítási nyelvű, illetve nemzetiségi oktatásban szerez érettségi bizonyítványt és a jogszabályban [a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 54. §-ában] meghatározott feltételeket teljesíti, akkor az érettségi bizonyítványa egyenértékű C1 (korábban felsőfokú) vagy B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgával. Ebben az esetben nincs szükség a megfeleltetésre, a nyelvvizsgával való egyenértékűség a felsőoktatási felvételi eljárás során automatikus. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ezzel kiváltotta az emelt szintű nyelvi érettségit.

Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre történő jelentkezéskor külön vizsgát (gyakorlati vizsga) kizárólag a művészet és a művészetközvetítés képzési területbe tartozó szakokon kell tenni. A többi szakra való jelentkezéskor az adott szakon előírt érettségi vizsgatárgyak érettségi vizsgaeredményével felvételizik a jelentkező. Az érettségi vizsga technikai lebonyolításáról, a vizsgaidőpontokról, a vizsgaeredményekről és az egyéb érettségivel kapcsolatos kérdésekről az Oktatási Hivatalnál (www.oktatas.hu) lehet érdeklődni. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)