felvi.hu


2.7.4.2. Néhány szomszédos államban szerzett egyes érettségi vizsgaeredmények beszámítása az érettségi pontokba

2014.10.15

A külföldi jelentkezők egy része a szomszédos országokból érkezik a magyar felsőoktatási intézményekbe, magyar anyanyelvűek és nem magyar anyanyelvűek egyaránt. Az alábbiakban megtalálható, hogy mely, a szomszédos országok érettségi rendszerei szerinti vizsgatárgyak számíthatók be automatikusan az érettségi pontokba, továbbá az egyes értékelési rendszerek hogyan kerülnek átszámításra. Az alábbiakban nem szereplő, további érettségi vizsgatárgyak beszámíthatóságáról a felsooktatas@oh.gov.hu címen lehet érdeklődni.

Horvátország

Az osztályozási rendszer megfelel a magyarországi ötfokú skálának: 5 a legjobb eredmény és 2 az elégséges szint.

horvát érdemjegyek horvát megnevezése magyar megnevezése magyar százalékos eredmények
5 odlican jeles 100
4 vrl odobar 79
3 dobar közepes 59
2 dovoljan elégséges 39
1 nedovoljan elégtelen -


Az azonos megnevezésű érettségi vizsgatárgyak automatikusan beszámításra kerülnek középszinten (pl. matematika a matematikának, biológia a biológiának stb.), az eltérő megnevezésű vizsgatárgyak beszámíthatóságáról a felsooktatas@oh.gov.hu címen lehet érdeklődni.

Példa: a jelentkező biológia alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet, a horvát érettségi bizonyítványában szerepel egy matematika jó (4) és egy biológia jeles (5) érettségi vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: matematika (középszint) 79%+biológia (középszint) 100%=179 pont lesz.

Románia

Az osztályozás 1-10-ig történik (két tizedes jegyig lebontva), az elégséges szint az 5-ös osztályzat. A félévi és év végi tantárgyi – kéttizedes pontossággal megadott – eredmények átszámítása:

Román érdemjegyek Magyar százalékos eredmények Magyar érdemjegyek
8,64-10 80-100 5
7,31-8,63 60-79 4
5,97-7,30 40-59 3
5-5,96 25-39 2


Az érettségi bizonyítvány C. sorában az idegennyelvi kompetenciáknál
(„Evaluarea competentei lingvistice in limba ...") öt kompetencia értékelés található. Az A1 (30), A2 (40) B1 (60) B2 (80) minősítések alapján a legjobb eredmény 5 kompetencia esetében 400 pont. A %-os eredmény kiszámításához mindig a max. 400-hoz történik a viszonyítás.

Az azonos megnevezésű érettségi vizsgatárgyak automatikusan beszámításra kerülnek középszinten (pl. matematika a matematikának, biológia a biológiának stb.), az eltérő megnevezésű vizsgatárgyak beszámíthatóságáról a felsooktatas@oh.gov.hu címen lehet érdeklődni.

Példa 1.: a jelentkező gépészmérnöki alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet, a román érettségi bizonyítványában szerepel egy matematika 8,1 és egy fizika 9,2 érettségi vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: matematika (középszint) 72%+fizika (középszint) 88%=160 pont lesz.

Példa 2.: a jelentkező történelem alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet, a román érettségi bizonyítványában összesen egy, középszinten beszámítható érettségi vizsgaeredmény szerepel (magyar nyelv és irodalom), így a jelentkezőnek szükséges lesz Magyarországon bejelentkeznie emelt szintű érettségire történelemből, mivel a történelem alapképzési szakra a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyak (melyek közül kettőnek az eredményével kell rendelkezni): történelem (emelt szint) ÉS földrajz vagy magyar nyelv és irodalom vagy egy idegen nyelv (angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol), ld. 1. sz. táblázat.

Szerbia

Az osztályozási rendszer megfelel a magyarországinak: 5 a legjobb eredmény és 2 az elégséges szint, így a tanulmányi pontokba is „névértéken" kerülnek beszámításra az érdemjegyek.

szerb érdemjegyek szerb megnevezése magyar megnevezése magyar százalékos eredmények
5 odlican kitűnő 100
4 vrlodobar jeles 79
3 dobar 59
2 dovoljan elégséges 39
1 nedovoljan elégtelen -


A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban végzettek esetében a magyar irodalom érettségi tárgy beszámítható magyar nyelv és irodalom tárgynak középszinten.

Minden középiskolában az anyanyelv és irodalom a kötelező érettségi tantárgy, és e mellé még egy, a profilnak megfelelő szaktantárgy. Ezek mellett még a diák választ egy szaktantárgyat, amelyből vagy dolgozatot ír és azt szóban megvédi (gimnáziumok vagy egyes szakközépiskolák) vagy szóbeli vizsgát tesz belőle (szakközépiskolák).

Az érettségi szakdolgozat abban az esetben számítható be középszinten, amennyiben a jelentkező igazolja, hogy mely beszámítható érettségi vizsgatárgy keretében írta szakdolgozatát (amennyiben az érettségi bizonyítványban ez a körülmény nem szerepel, a jelentkezőnek középiskolai igazolást kell beküldenie).

Az azonos megnevezésű érettségi vizsgatárgyak automatikusan beszámításra kerülnek középszinten (pl. matematika a matematikának, biológia a biológiának stb.), az eltérő megnevezésű vizsgatárgyak beszámíthatóságáról a felsooktatas@oh.gov.hu címen lehet érdeklődni.

Egyes megreformált programmal működő szakközépiskolai szakok esetén csak a magyar nyelv és irodalom tantárgyból tett érettségi ismerhető el, ugyanis az ún. kísérleti (ogled), - megreformált programú szakokon a szaktantárgyak összességéből letett érettségi vizsga konkrét tantárgynak nem feleltethető meg. Ezen jelentkezők esetében a szaknak megfelelő magyarországi érettségire történő jelentkezést javasoljuk, és csak az ott elért eredmény számítható be a felvételi pontszámba.

Példa: a jelentkező ápolás és betegellátás alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet, a szerb érettségi bizonyítványában szerepel egy biológia jó (4) és egy egészségügyi ismeretek jeles (5) érettségi vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: biológia (középszint) 79%+egészségügyi alapismeretek (középszint) 100%=179 pont lesz.

Szlovákia

Az osztályozási rendszer 1-től 5-ig terjed, mint Magyarországon, azzal a különbséggel, hogy a legjobb teljesítményt 1-gyessel osztályozzák, a legrosszabb teljesítményt 5-össel. Átmenő osztályzatnak a szlovák 4-es érdemjegy számít. Amennyiben a bizonyítványban, illetve az érettségi bizonyítványban (bármely tantárgyból) 5-ös osztályzat szerepel, ez azt jelenti, hogy a diáknak évet, illetve érettségi vizsgát kell ismételnie.

Amennyiben egy adott érettségi vizsgaeredmény kizárólag belső szóbeli értékeléssel rendelkezik, úgy átszámítása a 2005 előtt magyar rendszerű érettségi alapján történik:

 

Magyarországi
osztályozási rendszer
Szlovákiai
osztályozási rendszer
Magyarul Szlovákul
5 1 kitűnő vyborny
4 2 dícséretes chvalitebny
3 3 dobry
2 4 elégséges dostatocny
1 5 elégtelen nedostatocny


Az azonos megnevezésű érettségi vizsgatárgyak automatikusan beszámításra kerülnek középszinten (pl. matematika a matematikának, biológia a biológiának stb.), az eltérő megnevezésű vizsgatárgyak beszámíthatóságáról a felsooktatas@oh.gov.hu címen lehet érdeklődni.

A szlovákiai legalább – a Közös Európai Referenciakeret szerinti – B2 szintű idegennyelvi érettségi vizsgaeredmény beszámítható emelt szinten. A százalékos vizsgaeredmény az egyes vizsgarészek (külső írásbeli, belső írásbeli, belső szóbeli) névérték szerinti átlaga. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik külső írásbeli vizsgarésszel, úgy az adott idegennyelvi érettségi vizsgaeredmény akkor sem számítható be emelt szinten, amennyiben legalább B2 szintű. A korábbi, kísérleti jelleggel bevezetett szlovákiai kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti emelt szintű érettségi vizsgák is csak középszinten számíthatók be.

Példa 1.: a jelentkező pszichológia alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet, a szlovák érettségi bizonyítványában szerepel egy magyar nyelv és irodalom dicséretes (2) és egy B2 szintű angol nyelv (külső írásbeli: 66%, belső írásbeli: 81%, belső szóbeli: kitűnő (1)=100%) érettségi vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: magyar nyelv és irodalom (középszint) 79%+angol nyelv (emelt szint) [(66+81+100)/3=82,33]82%=161 pont lesz.

Példa 2.: a jelentkező osztatlan jogász mesterképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet, a szlovák érettségi bizonyítványában csak középszinten beszámítható eredmények szerepelnek (pl. magyar nyelv és irodalom), így szükséges bejelentkezni Magyarországon legalább egy tárgyból (pl. történelemből) emelt szintű érettségire, mivel az osztatlan jogász mesterképzési szakra a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyak (melyek közül kettőnek az eredményével kell rendelkezni, legalább egyből emelt szinten): történelem ÉS magyar nyelv és irodalom vagy egy idegen nyelv (angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol), ld. 1. sz. táblázat.

Ukrajna

Az osztályozási rendszer 1-től 12-ig terjed, a 12-es a legjobb eredmény és a 6-os az elégséges osztályzat.

Ukrán értékelés Magyar érettségi százalékban Magyar érdemjegy tanulmányi pont számításához
12 100 5
11 88 5
10 75 4
9 63 4
8 50 3
7 38 3
6 25 2


Az ukrán érettségi bizonyítvány mellett, ha a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben letett vizsgát tanúsító okirattal, abból is számítunk érettségi pontot. A jelentkező számára a kedvezőbb vizsgaeredmény lesz figyelembe véve. A központi független vizsgarendszerben letett vizsga magyarországi megfeleltetése az alábbi táblázat alapján történik:

Ukrán értékelés (min: 100; max: 200) Magyar érettségi %-ban kerekítéssel
200,0 100
190,0 93
180,0 85
145,5 59
125,5 44
105,5 29
102,0 27
100,0 25


Ukrajnában a középiskolai érettségi rend szerint három tantárgyból tehető érettségi vizsga:

  1. ukrán nyelv,
  2. az iskola szakirányától függő tantárgy,
  3. szabadon választható tantárgy.


A szabadon választható tantárgyak esetén a magyar nyelv és irodalom tantárgy is választható, így középszintű érettségi vizsgát lehet tenni belőle, ami a magyarországi felsőoktatási felvételi esetén beszámítható. A független vizsgaközpontban magyar nyelv és irodalomból vizsga nem tehető, így a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgaeredmény az érettségi bizonyítványból kerül beszámításra. Amennyiben 2014-től a „magyar nyelv és irodalom" helyett „irodalom (magyar és világirodalom)" tantárgy az érettségi vizsgatárgy megnevezése, úgy az „irodalom (magyar és világirodalom) tantárgya érettségi vizsgaeredménye beszámítható magyar nyelv és irodalomként. Amennyiben „magyar nyelv és irodalom" helyett „magyar nyelv" volt az érettségi vizsgatárgy megnevezése, de igazolt módon a jelentkező magyar nyelv és irodalomból érettségizett, úgy a „magyar nyelv" érettségi vizsgaeredmény beszámítható magyar nyelv és irodalomként.

Az azonos megnevezésű érettségi vizsgatárgyak automatikusan beszámításra kerülnek középszinten (pl. matematika a matematikának, biológia a biológiának stb.), az eltérő megnevezésű vizsgatárgyak beszámíthatóságáról a felsooktatas@oh.gov.hu címen lehet érdeklődni.

Példa: a jelentkező gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet, az ukrán érettségi bizonyítványában szerepel egy matematika 10-es érettségi vizsgaeredmény és a független tesztközpontos tanúsítványában egy világtörténelem 180 pontos vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: matematika (középszint) 75%+történelem (középszint) 85%=160 pont lesz.