felvi.hu


2.4.4. Jogszabály alapján kapható többletpontok

2014.10.15

Minden alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen kötelező többletpontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultságot megfelelően igazolja:

  1. emelt szintű érettségi vizsgaeredményért (a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok kivételével, amennyiben gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás),
  2. nyelvtudásért (a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok kivételével, amennyiben gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás),
  3. előnyben részesítés okán (a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok kivételével, amennyiben gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás),
  4. felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért a besorolási alapszakra vagy osztatlan mesterszakra történő jelentkezés esetén (a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok kivételével, amennyiben gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).

Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok

A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon és felsőoktatási szakképzésen vizsgatárgyanként 50 többletpont, így legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe ezen a jogcímen. FIGYELEM! Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont, amennyiben – részben – annak az eredményéből kerülnek az érettségi pontok kiszámításra! (Pl. a jelentkező történelemből emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel rendelkezik, az általa megjelölt képzésen a felvétel feltételéül a következő vizsgatárgyak vannak meghatározva: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy matematika. Ebben az esetben a történelem emelt szintű érettségi beszámítható, kivéve, amennyiben a másik két tárgyból a jelentkező sokkal jobb százalékos eredménnyel rendelkezik, és így előnyösebb számára az azokból történő pontszámítás, mint az emelt szintű történelem beszámítása többletpontokkal együtt.)

Figyelem! Amennyiben adott szakon (pl. általános orvos) mindkét tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga, úgy a jelentkező – amennyiben legalább 45%-os eredményű mindkét tárgya – a két emelt szintű érettségivel kimeríti a maximálisan kapható 100 többletpontot, tehát más jogcímen már nem kaphat többletpontot.

Nyelvtudásért járó többletpontok

A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen a – a magyartól eltérő idegen nyelvű – nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:


Kivételes esetben – amennyiben a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni:


A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett érettségi vizsgával rendelkező akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik.

A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú (B2) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg.

Figyelem! Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány alapján is jogosult lenne, számára akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

Esélyegyenlőségért járó többletpontok

Hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért jogcímenként és legfeljebb 40 többletpont adható (kivéve, amennyiben művészet és művészetközvetítés képzési területeken, valamint osztatlan tanárszakon gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot).

Hátrányos helyzet okán

Hátrányos helyzet miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.

A nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény 108. § 10. pontja alapján a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban hátrányos helyzetűnek minősül az a legfeljebb 25 éves jelentkező, akikre az alábbi esetek egyike vonatkozik:

a) családi körülményei, szociális helyzete okán a gyámhatóság védelembe vette,
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
c) átmeneti vagy tartós nevelésbe vették,
d) ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesül,
e) utógondozói ellátásban részesül.

Az igazolási jogcímeknek 2014. szeptember 1. és 2015. január 8. közötti valamely időtartamban kell fennállniuk, azaz nem jogosult hátrányos helyzet jogcímen kedvezményre (többletpont és eljárási díjkedvezmény) az, aki pl. a középfokú tanulmányai első évében gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, de később – azaz a felsőoktatási felvételi jelentkezéskor – már nem.

Fogyatékosság miatt

Fogyatékosság miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.

Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki:

a) mozgásszervi,
b) érzékszervi,
c) beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.),
d) pszichés fejlődési zavarral küzd (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás és figyelemzavar, magatartásszabályozási zavar stb),
e) autizmus spektrum zavarral küzd,
f) több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.

Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem kizárólag tartós vagy krónikus betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia, lisztérzékenység, epilepszia, stb.) igazol, többletpont nem adható.

Gyermekgondozásért

A gyermeke gondozása céljából

a) fizetés nélküli szabadságon lévő, vagy
b) terhességi-gyermekágyi segélyben, vagy
c) gyermekgondozási segélyben, vagy
d) gyermeknevelési támogatásban, vagy
e) gyermekgondozási díjban részesülő jelentkezőnek

40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.

Az igazolási jogcímeknek 2014. november 15. és 2015. január 22. közötti valamely időtartamban kell fennállniuk. Az igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az igazolás egyértelműen (nem „várhatóan", „előreláthatóan") igazolja a fenti intervallum legalább egy napját.

A gyermekgondozásért járó többletpontra csak az jogosult, aki legkésőbb 2015. január 8-áig igazolja a kedvezményre való jogosultságot.

Esélyegyenlőségért (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás) legfeljebb 40 többletpont járhat!

 

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért járó többletpontok

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után a besorolási alapképzési szakon, osztatlan mesterszakon az alábbiak szerint kapható többletpont:


Az egyes felsőoktatási szakképzések besorolási szakjainak listája megtalálható a 9. sz. táblázatban.