felvi.hu


2.4.1.2. Az érettségi pontok számítása

2014.10.15

Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok az érettségi pontok. Az 1. sz. táblázatban találhatók meg az egyes szakok 2015-ös érettségi követelményei, amelyeket a felsőoktatási intézmények a képzési területeikre vonatkozóan határoztak meg.

Amennyiben követelményként több érettségi vizsgatárgy választható – vagyis a kettőnél több megadott tantárgy között „vagy" szerepel –, akkor ezek közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani az érettségi pontokat.

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Figyelem! Az érettségi pontok számításakor az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredmény névértéken kerül beszámításra (azaz pl. a középszintű 78%, illetve az emelt szintű 78% is 78%-nak), tehát az ötfokozatú skála [elégséges (2), középes (3), jó (4), jeles (5)] szerinti érdemjegyeknek nincs szerepük. Az emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni (l. a Többletpontok c. részben).

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100 pont). „Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:


Figyelem! A kétszintű érettségi vizsgarendszer előtti, „régi típusú" érettségi vizsgatárgyak esetén az érettségi pontokba történő beszámíthatóság tekintetében a Tájékoztató erre vonatkozó megfeleltetési táblázata az irányadó!

Érettségi pont kizárólag a gimnáziumi érettségi bizonyítványban, a szakközépiskolai érettségi bizonyítványban, az érettségi tanúsítványban, valamint a rendes érettségi vizsgaidőszakban megszerzett, közismereti érettségi vizsgaeredményeket tartalmazó szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítványban szereplő eredményekből számítható, tehát a középfokú tanulmányok lezárásaként megszerzett végbizonyítványból. Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is, ahol középfokú nevelés-oktatás folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű.

Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést tanúsító (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.

Milyen érettségi vizsgatárgyakból számolják az érettségi pontokat?

A felvételi eljárás előtt két évvel meghatározásra kerül, hogy az alapképzésekre, illetve osztatlan mesterképzésekre jelentkezők esetén képzési területenként, egyes esetekben szakonként, melyik kettő – a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti – érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható ki az érettségi pontszám. A 2015. évre vonatkozóan az egyes alap- és osztatlan mesterszakok és a hozzájuk tartozó, a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyak összefoglalva megtalálhatók az 1. sz. táblázatban. A felsőoktatási intézmények saját hatáskörben nem módosíthatják a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyakat, tehát azoktól egyedileg nem térhetnek el.

Ez alól kivétel:

• a felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 200 pontos értékelésével és annak duplázásával is meg lehet állapítani. Ebben az esetben nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára.

Intézményekre és szakokra bontva is megtalálja a felvétel feltételeként meghatározott érettségi vizsgatárgyakat, mégpedig a következő formában:


Kötelező az emelt szintű érettségi vizsga?

Egyes képzési területek meghatározott szakjain legalább egy tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga, de vannak olyan szakok – pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – ahol a jelentkezőknek mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tenniük. (Egyetemek, főiskolák menüponton belül az intézményi meghirdetéseknél az emelt szintű érettségi kötelezőségére az érettségi vizsgatárgy megnevezése utáni (E) jelölés utal.)

Az osztatlan tanárszakokon az adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakok, illetve osztatlan képzések emelt szintű érettségi követelményeit kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy csak egy emelt szintű érettségi vizsga letételére lehet kötelezni a jelentkezőt szakpáros jelentkezés esetén is.

Mikor nem számolnak érettségi pontokat az érettségi vizsgaeredményből?

Ez négy esetben lehetséges:

a) A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga teljesítését nem helyettesíti a nyelvvizsga-bizonyítvány alapján kiadott érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány. Germanisztika, anglisztika, romanisztika alapképzési szakok azon meghirdetéseire jelentkezőknek, ahol az emelt szintű érettségi felvételi követelmény, akkor is jelentkezniük és érettségizniük kell emelt szinten az adott nyelvből, ha B2 (korábban középfokú) vagy C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgájuk alapján, vizsga alóli felmentés mellett, 100%-os emelt szintű jeles osztályzatot kaptak az érettségi során. Az ilyen módon szerzett eredményt a tanulmányi pontoknál és olyan szakoknál, ahol adott nyelvből középszintű nyelvi érettségi a követelmény, figyelembe lehet venni.

b) Matematika érettségi eredményből azon jelentkezőknek nem számolható érettségi pont, akiknek 2005-ben az utolsó év végi érdemjegyük került érettségi bizonyítványukba, azaz ténylegesen nem tettek vizsgát ebből a tárgyból. Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában záradék jelzi.

c) Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, az adott tárgy vizsgaeredményéből a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pont nem számítható. Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában vagy tanúsítványában záradék is jelzi.

d) A nem a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgaeredmények közül főszabályként a közismereti érettségi vizsgaeredmények számíthatók be. Közismereti érettségi vizsgatárgyak (amennyiben ezen a néven szerepelnek az érettségi bizonyítványban): matematika, magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, biológia, kémia, társadalomismeret, természettudomány, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika, testnevelés, katonai alapismeretek, latin nyelv. Eltérő megnevezés esetén a jelentkezőnek kell érettségi tematikával, tételsorral stb. bizonyítania az egyezőséget (pl. a számítástechnika megfelel-e a közismereti informatikának). A kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt teljesített, nem azonos megnevezésű közismereti érettségi vizsgatárgyak megfeleltethetők lehetnek az új érettségi rendszer közismereti érettségi vizsgatárgyainak, ugyanis előfordulhat, hogy amikor a jelentkező az érettségi vizsgáját letette, az érettségi vizsgatárgyat még másképp hívták. 2005 előtt szerzett érettségi bizonyítványból főszabályként közismereti érettségi vizsgatárgyak fogadhatók el az érettségi pontszámításhoz. Amennyiben a Tájékoztató megfeleltetési táblázata nem tartalmazza az adott, megfeleltetni kívánt érettségi vizsgatárgyat, úgy erre az eljárás során külön kérelmet szükséges benyújtani.

Figyelem! A 2005-ben vagy utána magyar mint idegen nyelv érettségi vizsgatárgyból tett vizsga eredménye nem számítható be a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgatárgy eredményeként.

Az érettségi pontokat – általános szabály szerint – két érettségi vizsgatárgyból kell megállapítani, melyek az adott szakon az 1. sz. táblázat alapján figyelembe vehető, a jelentkező által igazolt legkedvezőbb eredmények közül kerülnek automatikusan kiválasztásra.