felvi.hu


2.4.1.1. A tanulmányi pontok számítása

2014.10.09

A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából a következő módon kell meghatározni:

1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)


Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:

Ezen tantárgyak hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság miatt mentesítették – tanulmányi pont nem számítható.

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei! A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú oktatás-nevelés szakaszában (azaz 5-8. évfolyamon) megszerzett eredmények nem számíthatók be.

Figyelem! A pontszámítás során évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében.

Figyelem! A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez az szükséges, hogy a jelentkezéshez beküldje a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat) vagy választott idegen nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, azokról az évfolyamokról is a bizonyítványa másolatát. Erre vonatkozóan külön felhívást nem küld az Oktatási Hivatal.

Amennyiben a középiskolai tanulmányai során nem tanult természettudományos tantárgyakat, akkor külön kérvényeznie kell, hogy helyettük más természettudományos tantárgynak minősülő tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe. Ehhez ki kell töltenie egy kérvényt (megtalálható a honlapunk Kérvénytár menüpontjában - A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.), és mellékelnie kell a középiskolai bizonyítványa másolatát az összes évfolyamról. A természettudományos eredmények hiányát a jelentkező a középfokú tanulmányokról – azaz a 9-12., nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyamokról – szóló bizonyítványoldalak másolatával igazolhatja.

Amennyiben a jelentkező az adott tárgyat az utolsó két évben fakultáció keretében tanulta, úgy pontszámításnál azt kell figyelembe venni.

Amennyiben a jelentkező bármelyik évfolyamot eredménytelenül zárta, a bizonyítvány csak akkor fogadható el, ha abban a javítóvizsga tényét és eredményét az iskola feltüntette.

2. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)


A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve idegen nyelv érettségi vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy (legjobb) százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

Figyelem! A tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik, tehát az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok érettségi átlagának számításakor. Amennyiben a jelentkező még a középfokú tanulmányai alatt előrehozott érettségit tett és ugyanabból a tárgyból a rendes érettségi időszakban újabb (szintemelő) érettségit is tesz és így az egyik eredményről tanúsítványt kap, úgy a két eredmény közül a jobb százalékos eredmény beszámítható a tanulmányi pontokba attól függetlenül, hogy az érettségi bizonyítványban vagy az azzal egyidejűleg kiállított tanúsítványban szerepel (célszerű a jobb százalékos eredményt beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos eredményről tanúsítványt kérni). Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában a meghatározott vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni. Ez alapján összesen legfeljebb 100 pont számítható.

A megfeleltetési szabályok szerint időkorlát nélkül számítható tanulmányi pontszám a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél.


A 2005-ben érettségizettek esetén, amennyiben a jelentkező matematika érettségi eredményét záradékkal látták el, mert azt az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszámításánál, mivel a matematika érettségi vizsgatárgynak nincs százalékos eredménye.

Az 1. és 2. pontban felsorolt eredmények összege adja a tanulmányi pontokat (maximum 200 pont), a tanulmányi pontok számításához mindkét pontban felsorolt eredmények megléte szükséges. Figyelem! A tanulmányi pontok időkorlát nélkül számíthatók, azaz a középfokú tanulmányok folytatásának, illetve befejezésének évétől független a tanulmányi pont számítása! Amennyiben a jelentkező pl. fogyatékosság okán fel volt mentve valamely kötelezően a tanulmányi pontokba beszámítandó tárgyból, úgy a helyettesítő tárgy eredményének beszámításával számítható tanulmányi pontszám.
„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 

A tanulmányi pontok és az érettségi pontok, illetve a művészet vagy művészetközvetítés képzési terület szakjai esetében a gyakorlati vizsga eredményének figyelembevételével az ismertetett pontszámítási módok alapján a jelentkező maximum 400 pontot érhet el. Ehhez a pontszámhoz – a művészet és a művészetközvetítés képzési területek, valamint a gyakorlati vizsgakövetelménnyel rendelkező osztatlan közismereti tanárképzések kivételével – többletpont címén további maximum 100 pont írható jóvá.