felvi.hu


2.3.7. A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás jogorvoslati szakasza

2014.10.15

A honlapunk E-felvételi szolgáltatásában a jelentkező által elérhető és letölthető besorolási döntés ellen a jelentkező annak közlésétől, vagy a döntés tudomásra jutásától – vagyis az E-felvételi szolgáltatásba a besorolási döntés publikálását követő első belépéstől – számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az emberi erőforrások miniszterének címezve, de az első fokon eljáró Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímére (rendes jogorvoslat). Az E-felvételiből letölthető besorolási döntésről a jelentkező e-mail-ben kap értesítést. Az értesítés, s így a besorolási döntés kézbesítettnek tekintendő az elektronikus rendszer szerint igazolt átvétel napján, de legkésőbb az e-mail megküldését követő ötödik napon. A kézbesítési vélelmet a tudomásszerzéstől számított öt napon belül lehet megdönteni, a besorolási döntésről szóló e-mail kiküldését követő harmincadik napon túl a kézbesítési vélelem már nem dönthető meg.

A jogorvoslati kérelmet a besorolási döntést meghozó Oktatási Hivatal megvizsgálja, és amennyiben indokoltnak találja, akkor 30 napon belül a saját határozatát módosítja. Amennyiben nem tartja indokoltnak, akkor a határidőt követő 5 napon belül az Emberi Erőforrások Minisztériumának felterjeszti elbírálásra. A fellebbezés elbírálásának határideje 40 nap, mely indokolt esetben további 40 nappal meghosszabbítható. A miniszter másodfokú jogerős döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül benyújtott keresetlevélben (rendkívüli jogorvoslat).
A jogorvoslati kérelem alátámasztására utólagosan benyújtott végzettséget, eredményt vagy többletpont jogcímet igazoló dokumentum nem fogadható el.

A felsőoktatási felvételi eljárás során az alkalmassági vizsga, gyakorlati vizsga eredményével kapcsolatos jogorvoslat esetén – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 57–58. §-ai alapján a közléstől, illetve tudomásra jutástól számított 15 napon belül – írásban benyújtott jogorvoslati kérelemmel a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon az adott intézmény vezetőjéhez lehet fordulni.

Amennyiben a jelentkező a felsőoktatási intézmény felvételi döntése ellen kíván jogorvoslatot benyújtani, akkor a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 57–58. §-ai alapján a közléstől, illetve tudomásra jutástól számított 15 napon belül, a felsőoktatási intézményhez írásban benyújtott fellebbezéssel élhet (rendes jogorvoslat). A jelentkező, illetve az eljárás egyéb résztvevője a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében – a felsőoktatási intézmény másodfokú, jogerős határozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. A felsőoktatási intézmény jogerős határozata ellen a kereseti kérelmet 3 eredeti példányban az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságnak címzetten, de az első fokon eljárt felsőoktatási intézményhez kell benyújtani (rendkívüli jogorvoslat).