felvi.hu


Ösztöndíjak a felsőoktatásban


A hallgatók számára nyújtható vagy nyújtandó ösztöndíjak sora igen hosszú. A hazai ösztöndíjakon túl számos nemzetközi lehetőség van arra, hogy különböző anyagi támogatásokat vehessenek igénybe, vagy szakmai tapasztalatukat gyarapíthassák.

Hazai lehetőségek

Az alábbi lehetőségekkel valamennyi felsőoktatási intézményben tanuló diák egyaránt élhet, ha teljesíti az előírt feltételeket vagy megfelel a meghatározott kitételeknek.

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

 

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjas, nappali tagozatos, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatói részesülhetnek.
A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.

A hallgatók a második félévtől részesülhetnek ebben, havi összegét mindig egy félévre (5 hónapra) határozzák meg, ami nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatív 5 százalékánál (ez jelenleg közel 6 ezer forint).
Az ösztöndíj a tanulmányi átlag függvénye, valamint az ösztöndíj számításánál figyelembe veszik a félév során megszerzett kreditek számát. Az ösztöndíj számításának pontos módja megtalálható az intézményi szabályzatokban.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A szakmai gyakorlaton való részvétel támogatására szolgál, pályázat alapján és legfeljebb egy félévre adható. Az a hallgató igényelheti, aki a szakon előírt kötelező gyakorlatát az intézményétől eltérő helyen teljesíti, ahol nem részesül kollégiumi ellátásában, valamint a szakmai gyakorlat elvégzésének helye és a lakóhelye közötti távolság megfelel az illetékes felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottaknak. Havi összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva éves összegének 10 százalékát.

Köztársasági ösztöndíj

A nagy múltra visszatekintő köztársasági ösztöndíjat a mindenkori oktatásért felelős miniszter adományozza a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. Ez a támogatás tanulmányi ösztöndíjon felül jár, egy tanévre (10 hónapra) szól.
A pályázatot a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően felterjesztik a miniszter részére az ösztöndíjra javasolt hallgatók listáját.

Köztársasági ösztöndíjban az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévet lezártak és ez alatt legalább 55 kreditet megszereztek.
A felsőoktatási intézmények feladata – és egyben kötelessége – a pályázati felhívás elkészítése és közzététele az intézményben szokásos módon, amelynek tartalmaznia kell a pályázatok beadásának határidejét, a fellebbezési és jogorvoslati lehetőséget is. Szintén tartalmaznia kell a pályázatok elbírálásának módját; ebben különösen figyelemmel kell lenni az intézmények, karok sajátosságaira; azonban akár egységesen, akár karonként történik a bírálat, úgy kell kialakítani a bírálati rendszert, hogy a pályázatok összehasonlíthatók legyenek, és érvényesüljön az egyenlő elbírálás elve. Az intézmény szenátusának az adott év augusztus 1-jéig kell elküldenie javaslatát az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról (ún. intézményi felterjesztett lista).

A pályázatok elbírálásának módja intézményenként, esetenként, karonként eltérő, de elsősorban a tanulmányi átlag alapján az összehasonlítást biztosító számításoknak, illetve az egyéb tevékenység pontozására a megfelelő pontrendszer kialakításának lehetővé kell tennie az összehasonlíthatóságot és az egyenlő elbírálást.

Egyéb

A tanulmányi és köztársasági ösztöndíj mellett a felsőoktatási intézmények intézményi szakmai, tudományos, illetve közéleti ösztöndíjakat is meghirdethetnek. Ezeket azok a hallgatók nyerhetik el, akik a tantervi követelményeken túl teljesítettek akár szakmai, tudományos vagy közéleti téren. A pályázati feltételeket, a juttatás idejét, rendszerességét a felsőoktatási intézmények határozzák meg.

Szociális alapú támogatások, ösztöndíjak

 

Iskolakezdő alaptámogatás

Az iskolakezdő alaptámogatás olyan juttatás, amelyet a tanulmányok kezdő szakaszában kaphatnak az állami ösztöndíjas, nappali képzésben résztvevő hallgatók. Mértéke alapképzésben a hallgatói normatíva 50 százaléka, mesterképzés esetében pedig a 75 százaléka. Az egyetem, főiskola által kiírt pályázat útján lehet részesülni benne.

Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján – az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. Fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapotuk miatt rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatók kaphatják meg, mellettük a hátrányos helyzetű, félárva diákok részesülhetnek benne, illetve azok, akik gyámsága nagykorúságuk miatt megszűnt.

A pontozási rendszer és a felhasznált állami keret eltérő az egyes felsőoktatási intézményeknél: az ösztöndíj havi összege felsőoktatási intézményenként változó, de nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatíva 20, illetve 10 százalékánál. Az ösztöndíjra minden félévben újra kell pályázni. A sikeres pályázat feltétele valamennyi szükséges igazolás csatolása. A pályázati űrlap és a kitöltési útmutató a HÖK- és diákirodában beszerezhető, vagy letölthető a legtöbb felsőoktatási intézmény honlapján.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére – az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. Rendkívüli körülménynek számít minden, a szociális körülményekben hirtelen beállt változás: például az eltartó halála, munkanélkülivé válása, tartós betegsége, a kérelmező házassága, gyermekvállalása, balesete, és egyéb nagyobb anyagi kiadást igénylő események.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica-ösztöndíj a felsőoktatási hallgatók részére kizárólag rászorultsági alapon adható szociális juttatás. Az ösztöndíjrendszer létrehozásának és működtetésének célja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók és a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt, elősegítse a képzéshez történő hozzáférést, valamint a szociális különbségek mérséklése érdekében biztosítsa a felsőoktatás résztvevőinek esélyegyenlőségét. További cél, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a ponton állapítsák meg az ösztöndíjra való jogosultságot, ahol a legjobban ismerhetik a hallgató családi és életkörülményeit, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni – tehát a pályázó állandó lakóhelyén. A pályázatot ezért ahhoz a települési önkormányzathoz kell benyújtani, amelynek területén állandó lakóhellyel rendelkezik a hátrányos szociális helyzetű fiatal.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál:

  1. települési önkormányzati,
  2. megyei önkormányzati,
  3. a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Az „A” típusú pályázatra a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, ennek időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a pályázati forduló évében).

A „B” típusú pályázatra az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni. Időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a pályázati fordulóban induló tanév szeptemberétől, a felsőoktatási hallgatói jogviszony létesítésétől kezdődően).

Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

Speciális ösztöndíjak

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ösztöndíjai

Speciális jogállásuknál fogva külön ösztöndíjak illetik meg a honvéd-tisztjelölteket, valamint a rendészeti képzésben nappali munkarendű ösztöndíjas képzésben tanuló hallgatókat. Erről bővebben a képzést folytató Nemzeti Közszolgálati Egyetem térítési- és juttatási szabályzatában lehet olvasni (http://uni-nke.hu/ehok/szabalyzatok)

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja, hogy azokat az érettségiző fiatalokat, akik elkötelezettek a tanári hivatás iránt, jelentkezési döntésükben is ösztönözze a tanári tanulmányok, majd a tanári pálya, a tanári életforma választására.

A pályázati kiírást, a szerződések megkötését és a kifizetéseket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. Pályázni – a képzésre felvett és beiratkozó hallgatóknak – a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program keretében szeptember folyamán lesz majd lehetőség.

Az ösztöndíj mértéke havi 25 ezer forinttól 75 ezer forintig terjed, attól függően, hogy a pályázó hiányszaknak számító szakot választ-e.

Bővebben: http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj. Elnyerésére 35 év alatti sportolóként pályázhatnak a hallgatók, ha – tanulmányaik alatt – esélyük nyílik olimpiai vagy paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki, olimpiai vagy paralimpiai érem megszerzésére. Aktív hallgatói jogviszony, egyesületi és nemzeti válogatott kerettagság a feltétel.

Az ösztöndíjprogram működtetéséért, a pályázat lebonyolításáért a sportpolitikáért felelős miniszter felel. Az ösztöndíjprogram működtetésében a minisztert tanácsadó testület segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel. Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt. Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a miniszter három – Európa-bajnoki, világbajnoki, és olimpiai – kategóriába sorolja. Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg. A miniszter az ösztöndíjra érdemes sportolókról javaslatokat kér a Magyar Olimpiai Bizottságtól, illetve a szakszövetségektől. Ezek a szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki felsőoktatási intézmény hallgatója vagy az intézménybe már felvételt nyert, ezen kívül vállalja, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez, valamint a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.

Az adómentes ösztöndíjat a sportolónak havonta folyósítják abban az esetben, ha az adott tanulmányi időszakra bejelentkezett. A Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is adható.

Budapest Ösztöndíj Program

A programmal a Fővárosi Önkormányzat a közigazgatási utánpótlást igyekszik biztosítani a nappali tagozatos, utolsó évfolyamon, fővárosi felsőoktatási intézménybe járó, jó tanulmányi eredményű, legfeljebb 30 éves hallgatók köréből. A pénzügyi támogatás mellett a szakdolgozat elkészítésében adnak segítséget – így például pályázati feltétel, hogy a pályázó a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott témakörök valamelyikéből írja a szakdolgozatát egy fővárosi felsőoktatási intézményben. Összege 2016-ban havi 50 ezer Ft volt.

Bővebben: www.budapest.hu - a 2017/2018-as program részletei itt olvashatók

Európai ösztöndíjak


A hazai forrásból, illetve az Európai Unió által finanszírozott ösztöndíjakat a Tempus Közalapítvány koordinálja. Több tucat országba – Európán belül és kívül – van lehetőségük eljutni a magyar hallgatóknak hosszú vagy rövid tanulmányútra, nyári egyetemre, de pályázhatnak rész- vagy teljes képzésre is. Az érdeklődők a Tempus honlapján (www.tpf.hu) találják meg az aktuális meghirdetéseket, az alábbiakban pedig ízelítőt adtunk a kínálatból.

Erasmus ösztöndíjprogram

A felsőoktatásban tanulók körében az eddigi legeredményesebbnek bizonyuló program a Tempus Közalapítvány által koordinált Erasmus+, amellyel évről-évre több ezer hallgató  - vesz részt külföldi egyetemek kurzusain. Szinte az összes nagyobb állami és magánintézmény hallgatóinak lehetősége van megpályázni az ösztöndíjat. A programban több mint 30 európai ország több ezer egyeteme vesz részt. Az Erasmus+ 3-12 hónapos külföldi tanulmányokra vagy szakmai gyakorlatra ad lehetőséget a hallgatóknak, akiknek attól sem kell félniük, hogy itthoni tanulmányaikkal megakadnak, hiszen visszatérve a külföldön hallgatott tárgyakat egyetemük teljes mértékben elismeri.

Az indulása óta eltelt harminc évben több mint 9 millió résztvevője volt: diákok, gyakornokok és önkéntesek, ifjúsági és szakemberek, az Erasmus+ (2014 óta így hívják a programot) 2020-ig további 2 millió embernek kínál lehetőségeket. A megpályázható egyéni és intézményi lehetőségek száma széles körű: az önkéntességtől a szakmai gyakorlaton át a nemzetközi projektekig.

Bővebb információ: www.tka.hu/palyazatok, www.yia.hu

CEEPUS

A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram, amelyen keresztül nyelvi és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, illetve szakmai kirándulások pályázhatók meg. Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. A CEEPUS csereprogramot szintén a Tempus Közalapítvány koordinálja.

Bővebb információ: http://www.tka.hu/palyazatok

DAAD ösztöndíjak

Németország legfontosabb szervezete a felsőoktatási intézmények nemzetközi együttműködését támogató DAAD, a Német Felsőoktatási Csereszolgálat. A DAAD több típusú ösztöndíj-lehetőséget kínál magyar hallgatóknak is: pl. tanulmányi és kutatói ösztöndíjak, nyári egyetemeken való részvétel, csoportos tanulmányutak stb., illetve külön lehetőségek vannak volt ösztöndíjasoknak is. A pályázatok kiírását és elbírálását a csereszolgálat végzi. A DAAD ösztöndíjak megpályázásához elengedhetetlen a jó német nyelvtudás, amit igazolni is kell a jelentkezésnél.

Bővebb információ: www.daad.info

Collegicum Hungaricum

A bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken végzett általános elméleti, forrásfeltáró és forrásfeldolgozó kutatásokat támogató ösztöndíjprogram. Mesterszakos hallgatók, kutatók pályázhatják.

Bővebb információ: a Tempus honlapján (http://tka.hu/palyazatok/3006/collegium-hungaricum)

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

A kiemelkedő teljesítményű és tehetségű hazai fiatal kutatók, művészek és szakemberek munkáját elősegítő és támogató ösztöndíj, amelyet kutatói és alkotói tevékenységre lehet fordítani, valamennyi tudományterületen és művészeti ágban, a világ bármelyik országában. Az ösztöndíj a külföldi megélhetéshez, szálláshoz, az ösztöndíjas munkájának dologi kiadásaihoz, valamint egyszeri oda-vissza útiköltségének finanszírozásához ad anyagi támogatást.

Bővebb információ: http://tka.hu/palyazatok/3004/magyar-allami-eotvos-osztondij

Tengerentúli ösztöndíjak

 

HAESF ösztöndíj

A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (HAESF) tehetséges magyar hallgatóknak szervez 6-12 hónapos szakmai gyakornoki programokat neves amerikai vállalatoknál, nonprofit szervezeteknél. Másik programjukban posztgraduális (mester)diploma megszerzését teszik lehetővé amerikai egyetemeken. Az ösztöndíj odaítélésénél a kiemelkedő szempont az, hogy a hazatérő pályázó az Amerikában szerzett tapasztalataival milyen mértékben tud majd hozzájárulni Magyarország fejlődéséhez.

Bővebb információ: www.haesf.org

Fulbright ösztöndíjak

Fulbright ösztöndíjra felsőfokú végzettséggel, valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással pályázhatnak azok a fiatalok, akik az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni), oktatni vagy kutatni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet.

A Fulbright Program szellemiségének megfelelően megkülönböztetett figyelmet élveznek azok a pályázók, akik az Egyesült Államokban megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a leghatékonyabban tudják a magyar társadalom szolgálatába állítani; azok, akik eddig még nem folytathattak hosszabb külföldi tanulmányokat; valamint akik tevékenységükkel fáradhatatlanul ápolják és szolgálják a két ország közötti kapcsolatok erősítését.
A programban már több mint 150 országból vesznek részt, Magyarországról évente 25-30-an pályáznak sikeresen.

Bővebb információ: http://www.fulbright.hu/

Rotary Alapítvány Országképviseleti Ösztöndíj

A világ legnagyobb magánerőből alapított nemzetközi ösztöndíjprogramja. A Rotary (a 30 évnél fiatalabbak számára Rotaract) célja a nemzetközi megértés és a baráti kapcsolatok elősegítése a nemzetek között. Az ösztöndíjprogram hátránya, hogy a jelentkezési lehetőségek korlátozottak. A Rotaract cserediák programja keretében évente több ezer diák utazik el a Föld számos pontjára néhány hétre vagy akár egy egész tanévre, fedezi fel az ottani kultúrát, tanulja meg az adott nyelvet és köt életre szóló barátságokat.

Bővebben: www.rotary.hu, www.rotaract.hu