2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

A külföldi érettségi és középiskolai eredmények beszámításáról

Az egyes országok szerinti specialitások az Országok szerint c. fejezetben találhatók, esetükben a pontszámítás az ott leírtak szerint történik.

A külföldi érettségi és középiskolai eredmények átszámítása az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik. Csak az értékeléssel ellátott vizsgatárgyak vehetők figyelembe.

A külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkezőnek akkor számítható tanulmányi pont, ha

 • magyar nyelv és irodalomból (helyettesíthető a tanítás vagy az ország nyelve szerinti nyelv és irodalommal),
 • matematikából,
 • történelemből,
 • egy választott idegen nyelvből
 • és a felsőoktatási intézmény által meghatározott tárgyak közül legalább egy tárgyból

van tanult utolsó két év végi eredménye.

Külföldi középiskolai eredmények figyelembevételéhez a tanult tanévek év végi középiskolai bizonyítványaiban található, az előírás szerinti megnevezésű és annak megfelelően tanult tantárgyak szükségesek.

A tanulmányi pont érettségi átlagának számításakor a vizsgatárgyak megnevezése nem kell, hogy megegyezzen a figyelembe vehető magyarországi érettségi tárgyak megnevezésével. Kiszámításához maximum öt tárgy vehető figyelembe, ennél kevesebb tárgy esetén az átlag kiszámítása a meglévő tárgyakból történik.

A tanulmányi pont érettségi átlagának számításakor maximum öt érettségi tárgyat lehet figyelembe venni a külföldi érettségi bizonyítványból. Akkor számítható ki, ha a jelentkező az érettségi átlag számításához előírt tárgyakból legalább kettővel rendelkezik. (Ha például az előírt tárgyakból három található meg a külföldi érettségi bizonyítványban, akkor ebből a háromból történik az érettségi átlag megállapítása.)

Az elfogadható külföldi középiskolai bizonyítványok megnevezésének itt lehet utánanézni »

Érettségi pont pedig akkor számolható,

 • ha az azt igazoló dokumentum elismerhető középfokú végzettséget igazoló okiratnak,
 • és ha a jelentkező rendelkezik legalább kettő elfogadható vagy megfeleltethető, az adott szakon a felsőoktatási intézmény által előírt megnevezésű és szintű érettségi vizsgatárggyal.

Az egyes szakokon előírt érettségi vizsgatárgyakat és azok szintjét az intézményi meghirdetések oldalain lehet megnézni.

A pontszámításnál nem vehetők figyelembe (érettségi tárgyként):

 • az érettségi vizsga alól felmentéssel kiadott érettségi bizonyítványban szereplő tantárgyak (érdemjegy hiányában),
 • az a vizsgatárgya, amelynél nem szerepel értékelés vagy olyan értékelés szerepel, amely nem éri el a minimum küszöbértéket (39%),
 • ha az idegen nyelvi érettségi vizsgatárgyat nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy más tantárgyat egyéb vizsgával (pl. ECDL) teljesítette (értékelés hiányában),
 • a magyar mint idegen nyelv vagy a magyar nyelv (nyelvtan) érettségi vizsgatárgyakból tett vizsga eredménye nem számítható be magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgaeredményként,
 • nyelvvizsga (nem egyenértékű az adott idegen nyelvből tett érettségi vizsgával).

Az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű érettségi vizsgának fogadja el a külföldi és külföldi rendszerű érettségi vizsgatárgyakat, függetlenül attól, hogy az adott országban emelt vagy középszintű osztályozási rendszer szerint állapították meg az értékelést. Ettől eltérően, azaz emelt szinten kizárólag akkor fogadható el külföldi vizsgaeredmény, ha az a bevizsgálási eljárás során vagy jogszabályi előírás alapján a magyarországi emelt szintű érettségi vizsgával egyenértékűnek minősül.

Ha az utolsó év végi középiskolai tantárgyak között nem szerepel a szakhoz előírt érettségi vizsgatárgy, akkor is csak az utolsó évfolyam tantárgyai közül választható ki az érettségi eredményként figyelembe vehető tantárgy.

 

Beszámítás középszinten

Középszintű érettségi vizsgának fogadják el a külföldi érettségi bizonyítványokból

 • az azonos megnevezésű érettségi vizsgatárgyakat (pl. matematika, fizika, kémia, biológia) ugyanazon a néven;
 • a már megfeleltetett eltérő megnevezésű érettségi vizsgatárgyakat (ennek itt lehet utánanézni).

A világtörténelem vagy az egyetemes történelem tantárgyak középszintű történelemként fogadhatók el. A külföldi nemzeti történelem vagy külföldi nemzeti földrajz nem vehető figyelembe magyarországi közismereti történelem, illetve földrajz érettségi vizsgatárgyként.

A meghatározott érettségi vizsgatárgyi követelmény teljesítésének további lehetőségei középszinten:

 • jelentkezés magyarországi érettségi vizsgára (erről bővebb információ a www.oktatas.hu oldalon található - a linke kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból),
 • eltérő vizsgatárgy megnevezés esetén vizsgatárgy-megfeleltetés kérése.

 

A középszintű vizsgatárgy-megfeleltetésről

Az eltérő megnevezésű külföldi vizsgatárgyak megfeleltetésének részleteit itt találja. Ha itt nem találja, akkor a középszintű elismeréshez a felveteli.eljaras@oh.gov.hu címre küldje le a megfeleltetni kívánt tantárgy tematikáját, tantervét, érettségi tételsorát és részletes vizsgakövetelményeit. Ezek alapján összevetik a magyar rendszer szerinti érettségi vizsgatárggyal, és amennyiben legalább 50%-ban egyezik, akkor az eltérő megnevezésű külföldi vizsgatárgy megfeleltethető a magyar érettségi vizsgatárgynak. Az eljárás térítésmentes.

 

Érettségi értékelések átszámítása

Az adott külföldi érettségi értékelés átszámítása során az elégséges szint alsó küszöbértékétől (39%) a maximum értékig (100%) nyújtják el a magyar százalékos értékelést, amely a megállapított szintnek (közép- vagy emelt) megfelelő érettségi pontot ér az alábbi táblázat (pdf) alapján.

A képlet segítségével átszámított százalékos eredmény adja a pontszámítás alapját. Az érettségi pontok száma emelt szinten beszámítható tárgyak esetén egyenlő az átszámított százalékos eredménnyel (tehát 100%-os átszámított eredmény = 100 érettségi pont), a középszinten beszámítható tárgyak átszámított százalékos eredményeinek esetében pedig 2/3 lesz a váltószám (így pl. 100%-os átszámított eredmény = 67 érettségi pont)

Néhány példa itt található »

 

Beszámítás emelt szinten

A külföldi érettségi rendszerben tett emelt szintű vizsgát nem fogadják el automatikusan magyar rendszer szerinti emelt szintű érettséginek.

Emelt szintű érettségi vizsgának minősülnek a következők:

 • a Lisszaboni Egyezményt elismerő országokban kiállított (és a felsőoktatásba jelentkezésre jogosító) bizonyítványokban szereplő, az állam hivatalos nyelvéből vagy hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga,
 • az Európai Iskolák (Schola Europaea) által kiadott érettségi bizonyítványokban szereplő, az adott nyelvi szekció nyelvéből letett nyelv vagy nyelv és irodalom érettségi vizsga,
 • a magyar vizsgakövetelményekkel legalább 75%-ban megegyező elismert külföldi vizsgatárgyakból tett érettségi vizsga.

Az emelt szinten már elismert vizsgatárgyakat (országonként) itt nézheti meg »

A szükséges emelt szintű érettségi vizsgatárgy teljesítésének lehetőségei:

Amennyiben a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi bizonyítványa konkrét érettségi vizsgaeredményeket nem tartalmaz (pl. USA-beli, spanyol, török stb. érettségi bizonyítványok), be kell nyújtania a hiteles vizsgadokumentumának, bizonyítványmellékletének, a teljes középiskolai (minden év végi eredményt tartalmazó) bizonyítványának másolatát is (pl. USA Official Transcript). Ilyen esetben az Oktatási Hivatal a szabályok alkalmazásával saját hatáskörben dönt a jelentkező utolsó év végi középiskolai tanulmányi eredményeinek érettségi pontokként történő beszámíthatóságáról. Ha az utolsó év végi középiskolai tantárgyak között nem szerepel a szakhoz előírt érettségi vizsgatárgy, akkor csak az utolsó évfolyam tantárgyai közül választható ki az érettségi eredményként figyelembe vehető tantárgy.

A felvételi eljárás során – érettségi vizsgaeredmények hiányában – a középiskolai bizonyítványban szereplő eredmények csak egyféle számítás szerint (érettségi pontként) vehetők figyelembe. Ugyanazt az eredményt kétszer – tanulmányi és érettségi pontok számításához – nem lehet figyelembe venni, vagyis ilyenkor a jelentkező felvételi pontszámát az érettségi pontok duplázásával állapítják meg.

(Frissítve: 2024.01.31.)