2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Jogszabályok

A felsőoktatási felvételi eljárást, illetve az ahhoz (is) kapcsolódó egyéb kérdéseket több jogszabály érinti, amelyek megszabják az eljárás kereteit, valamint a jelentkezők és a felsőoktatási intézmények lehetőségeit és kötelezettségeit:

 • alap- és osztatlan szakok, mesterszakok, valamint felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményei,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény,
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény,
 • a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól,
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet,
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,
 • a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet,
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,
 • a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet
 • az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet,
 • az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet,
 • az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet,
 • a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet,
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
 • a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV.9) Korm. rendelet,
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény,
 • a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet,
 • a honvédek jogállásáról szóló 2015. évi CCV. törvény.

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályok betartása a felsőoktatási intézményeknek és a jelentkezőknek egyaránt kötelező, ezért ismeretük elengedhetetlenül fontos. A jogszabályban foglaltak nem megfelelő ismerete senkit nem mentesíthet a jogszabályban foglaltak betartása alól!