felvi.hu


5.3. Külföldi felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismerése

2021.12.23

Ha a jelentkező Magyarországon kíván felsőoktatási intézményben továbbtanulni, akkor a külföldi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett felsőfokú oklevelét és oklevélmellékletét – a felsőoktatási felvételi eljárásban benyújtandó dokumentumokhoz hasonlóan – központilag kell beküldenie. Az oklevél elbírálása – az Oktatási Hivatal szakmai állásfoglalásával – a jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézmény(ek) hatásköre.

A jelentkezésben érintett felsőoktatási intézmény a külföldi oklevél továbbtanulási céllal történő elismeréséhez lefolytatott eljárás eredményét határozatba foglalja, amellyel a külföldi oklevél jogi hatályát Magyarországon megszerezhető oklevél jogi hatályával az Elismerési tv.-ben foglalt módon azonosnak nyilváníthatja, vagy nem. Az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosít. A külföldi oklevél továbbtanulási célú elismerése nem jelenti a felsőoktatásba való automatikus bejutást. A mesterképzésre való jelentkezés részletes szabályait (pl. egyes mesterképzések speciális jelentkezési követelményei, pontszámítás, kreditelismerés stb.) A mesterképzésre jelentkezés speciális szabályai c. fejezet részletezi.

A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető alapfokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely


feltéve, hogy a végzettségi szintek összevethetősége is megállapítható.

A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető mesterfokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha


Amennyiben a továbbtanulási célú elismerési eljárásban az eljáró hatóság oktatási intézmény, úgy az eljárásban meghozott elsőfokú döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az innovációs és technológiai miniszternek címzett, de a felsőoktatási intézményhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A továbbtanulási célú elismerés lefolytatásához benyújtandó dokumentumokról a Felsőfokú végzettség igazolása c. részben talál részletes tájékoztatást.

A magyar felsőfokú oklevéllel jogszabály erejénél fogva egyenértékű külföldi oklevelek

Ha jogszabály szerint a külföldi oklevél vagy felsőfokú végzettség a magyar főiskolai, egyetemi (alapfokozatot, mesterfokozatot tanúsító), posztgraduális vagy doktori oklevéllel egyenértékűnek elismerhető, a továbbtanulási céllal történő elismerés során az eljáró hatóságnak – vagyis a felsőoktatási intézménynek – a külföldi oklevél végzettségi szintjét a jogszabályban foglalt rendelkezésre tekintettel kell megállapítania.

Oklevelek, melyek egyenértékűségéről jogszabály nem rendelkezik

Ha az adott oklevelet kibocsátó országgal Magyarország nem kötött egyezményt, vagy az egyezmény hatálya nem terjed ki az adott fokozatra, akkor az elbíráláskor az eljáró hatóság (vagyis a felsőoktatási intézmény) a következő döntéseket hozhatja:

  1. megállapítja, hogy a külföldi oklevél Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosító dokumentumként elfogadható.
  2. megállapítja, hogy a külföldi oklevél Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosító dokumentumként nem fogadható el, ezért az elismerést megtagadja.

Az adott, továbbtanulási céllal elismert külföldi oklevél jogi hatálya – továbbtanulás szempontjából – azonossá válik a Magyarországon megszerezhető adott oklevél jogi hatályával. Az eljáró hatóság az eljárás eredményét határozatba foglalja.