felvi.hu


5.2.6. Egyes külföldi érettségi vizsgaeredmények beszámítása emelt szinten

2021.12.23

Emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a lisszaboni Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam joga szerint kiállított olyan bizonyítványban szereplő, az állam hivatalos nyelvéből vagy hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga, amely a bizonyítványt kiállító országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosít.

Emelt szintű érettségi vizsgának minősül az Fkr. 17. § (8) bekezdés d) pontja szerinti Európai Iskola érettségi bizonyítványában szereplő, az adott nyelvi szekció nyelvéből letett nyelv vagy nyelv és irodalom érettségi vizsga.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet (Fkr.) 17/A. § (3) bekezdése alapján a magyar vizsgakövetelményekkel legalább 75%-ban megegyező külföldi vagy külföldi rendszerű vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten az érettségi pontokba.

Az alábbi táblázatokban megtalálhatók azon országok, külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolák és vizsgarendszerek, amelyek esetében a korábbi bevizsgálási eljárások eredményeképpen egyes, kizárólag 2005. és utáni érettségi vizsgatárgyak beszámíthatók emelt szinten a felvételi eljárás során.

A magyarországi kétszintű érettségi vizsga bevezetése (2005) előtti vizsgaeredmények a fenti feltételek teljesülése esetén sem számíthatók be emelt szinten.

Figyelem! Az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű érettségi vizsgának fogadja el a külföldi és külföldi rendszerű érettségi vizsgatárgyakat, függetlenül attól, hogy emelt vagy középszintű osztályozási rendszer szerint állapították meg az értékelést. Ettől eltérően, azaz emelt szinten kizárólag akkor fogadható el külföldi vizsgaeredmény, ha azt bevizsgálási eljárás során vagy jogszabályi előírás alapján az Egyes külföldi érettségi vizsgaeredmények beszámítása emelt szinten c. fejezet tartalmazza. Az a körülmény ugyanis, hogy a külföldi érettségi rendszerben emelt szintű vizsgát tett a jelentkező, még nem jelenti azt, hogy a vizsgatárgyat a magyar felsőoktatási rendszerben is automatikusan emelt szinten fogadják el.

(Frissítve: 2022.01.31.)

5.2.6.1. International Baccalaureate Organization (IBO)

A 2005 előtt kiállított IB Diplomából kizárólag középszinten lehet vizsgaeredményt beszámítani. Kivétel: ha igazolt, hogy a középiskola utolsó négy évét angol nyelven folytatta, akkor az English A (mindegy, hogy Literature, vagy Language and Literature) rögzíthető emelt szinten.

A 2015 előtt szerzett IB érettségi eredmények emelt szinten való megfeleltetését a jelentkező a felvételi eljárástól függetlenül, külön eljárásban kérheti az Oktatási Hivataltól.

Az alábbi IB vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten:


IB vizsgatárgy/valamennyi IB rendszerű intézményben
Magyar érettségi vizsgatárgy Mely általános felsőoktatási eljárástól kezdődően Mely évben vagy azt követően letett érettségi esetén
Mathematics: analysis and approaches Higher Level Matematika 2021. 2021.
Mathematics Higher Level Matematika 2015. 2015.
Physics Higher Level Fizika
Language A: Literature, Standard - Higher Level Idegen nyelv
Language A: Language and Literature - Standard, Higher Level
Language B - Standard, Higher Level
Biology Higher Level Biológia
Chemistry Higher Level Kémia
Computer Science Higher Level Informatika
Economics Higher Level Gazdasági ismeretek
History Higher Level Történelem 2017. 2017.
Geography Higher Level Földrajz

 

Hungarian A: Literature Higher Level vizsgatárgy kizárólag az alábbi intézményekben számítható be emelt szinten:


Intézmény
Magyar érettségi vizsgatárgy Mely általános felsőoktatási eljárástól kezdődően Mely évben vagy azt követően letett érettségi esetén
Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, a debreceni Tóth Árpád Gimnázium, valamint a BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, British International School of Budapest Magyar nyelv és irodalom 2018. 2018.
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 2019 2019.
SEK Budapest International School 2021. 2021.

 

Egyéb intézményekben letett Hungarian A: Literature Standard vagy Higher Level vizsgatárgy csak magyar mint idegen nyelv érettségi tárgyként vehető figyelembe.

History Europe Higher Level vizsgatárgy kizárólag az alábbi intézményekben számítható be emelt szinten:


Intézmény
Magyar érettségi vizsgatárgy Mely általános felsőoktatási eljárástól kezdődően Mely évben vagy azt követően letett érettségi esetén
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Történelem 2019. 2019.
SEK Budapest International School és a BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2021 2021.
a debreceni Tóth Árpád Gimnázium és a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium 2020. 2020.

 

Egyéb intézményekben letett History Europe Standard vagy Higher Level vizsgatárgy nem vehető figyelembe történelem tantárgyként.

Az IB rendszerében végzettek esetében érettségi bizonyítványként kizárólag az IB Diploma fogadható el, egyéb dokumentum (pl. Certificate/Course result) nem. Amennyiben a jelentkező rendelkezik magyar vagy külföldi (nem IB Diploma) érettségi bizonyítvánnyal, és igazolja, hogy az IB Diploma programban tett érettségi vizsgákkal is rendelkezik, de nem teljesítette a Diploma kiállításához szükséges valamennyi feltételt (pl. nem érte el a 24 pontot), a pontszámítás szabályai szerint a Certificate/Course Result alapján az adott tárgyból érettségi pont számítható.

5.2.6.2. Franciaország, Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

 

Francia nyelv emelt szint
S-típusú matematika emelt szint

5.2.6.3. Egyesült Királyság: AQA, EDEXCEL, CIE, OCR, WJEC vizsgaközpontok esetében

 

Biology (A-level) emelt szintű biológia
Physics (A-level) emelt szintű fizika
Mathematics A-level, a következő modulkombinációk esetén:
C1+C2+C3+C4+M1+S1 vagy
C1+C2+C3+C4+M1+D1 vagy
C1+C2+C3+C4+S1+D1 vagy
C1+C2+C3+C4+S1+S2
emelt szintű matematika
Chemistry (A-level) emelt szintű kémia


5.2.6.4. Ausztria, Budapesti Osztrák Iskola

A 2005-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmények esetén az alábbi érettségi vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten, amennyiben szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz a tanuló:


A 2015/2016. tanévtől érettségizett jelentkezőknél az emelt szinten teljesített vizsgaeredmények magyar százalékos értékét a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények számtani átlaga adja, kerekítés nélkül. A korábban, 2015-ben vagy azelőtt érettségizett jelentkezők esetében az értékelés átszámítása a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere szerint történik:

Osztrák értékelés Magyar érettségi százalékban Magyar érdemjegy tanulmányi pont számításához
Sehr Gut (1) 100 5
Gut (2) 79 4
Befriedigend (3) 59 3
Genügend (4) 39 2


Az egyéb, osztrák rend szerint letett vizsgák – függetlenül attól, hogy a tanuló a vizsgát írásban és szóban, vagy csak írásban, illetve csak szóban teszi le – középszinten kerülnek beszámításra a fenti táblázat alapján.

Budapesti Osztrák Iskolában tanított, magyartól eltérő megnevezésű vizsgatárgyak közül a Hivatal az alábbiakat felelteti meg, középszintű érettségi vizsgatárgyként:

Biologie und Umweltkunde Biológia
Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung Történelem
Geografie und Wirtschaftkunde Földrajz

5.2.6.5. Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium (DSB)

Az érettségi bizonyítvány alapvető feltétele az alapképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre való felvételnek. E feltétel a jelentkező által megszerzett magyar érettségi bizonyítvánnyal, illetve német érettségi bizonyítvánnyal (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife) is teljesíthető.

A magyar érettségi bizonyítvánnyal, érettségi tanúsítvánnyal való rendelkezés, illetve az azokban szereplő érettségi vizsgaeredmények igazolásával kapcsolatos információk megtalálhatóak az Érettségi bizonyítvány és az Érettségi tanúsítvány c. fejezetekben. A magyar érettségi bizonyítványban, illetve tanúsítványban szereplő érettségi vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás szabályai az Alapképzés, illetve osztatlan képzés c. fejezetben olvashatók.

A német érettségi bizonyítvánnyal való rendelkezés egyedül a német érettségi bizonyítvány másolatának benyújtásával igazolható.

A Thomas Mann Gymnasium érettségi eredményeinek átszámítási táblázata megtalálható a Táblázatok c. fejezetben.

Az emelt szintű érettségi vizsgaeredmények beszámításának feltételei:

6.2.6.6. College Board Advanced Placement (Egyesült Államok)

 

College Board vizsgatárgy Magyar érettségi vizsgatárgy
English Language and Composition emelt szintű angol nyelv
Physics 1; AP Physics 2 emelt szintű fizika
French Language and Culture emelt szintű francia nyelv
Latin emelt szintű latin nyelv
Calculus AB emelt szintű matematika
German Language and Culture emelt szintű német nyelv
Italian Language and Culture emelt szintű olasz nyelv
Spanish Language and Culture emelt szintű spanyol nyelv
Biology emelt szintű biológia
Chemistry emelt szintű kémia


Az AP vizsgaeredmény a College Board által kiállított tanúsítvánnyal igazolható.

Az érettségi pontok számításához az AP vizsgaeredmények közül kizárólag csak a fentiekben részletezett vizsgatárgyak vehetők figyelembe, más AP vizsgaeredmények (pl. European History, Statistics stb.) még középszinten sem. Az előzetes eredményközlőben szereplő eredmények a pontszámítás során nem vehetők figyelembe.

5.2.6.7. Írország

 

French Higher Level emelt szintű francia nyelv
Biology Higher Level emelt szintű biológia
Physics Higher Level emelt szintű fizika
Chemistry Higher Level emelt szintű kémia


(Frissítve: 2022.01.31.)

5.2.6.8. Románia

 

Román vizsgatárgy Magyar érettségi vizsgatárgy Egyéb feltétel
Matematică (profilul real, specializarea matematică-informatică) emelt szintű matematika 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén

5.2.6.9. Szlovákia

 

Szlovák vizsgatárgy Magyar érettségi vizsgatárgy Egyéb feltétel
Idegen nyelv (kötelező tárgy) emelt szintű idegen nyelv B2 és C1 szintű kötelező (nem választott) idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény
  • ha a jelentkező rendelkezik külső írásbeli vizsgarésszel is, vagy 2020-ban vagy 2021-ben érettségizett és csak belső szóbeli értékelése van, valamint
  • az érettségi bizonyítványban a „szint” mező B2 vagy C1 megjelölést tartalmaz

5.2.6.10. Szlovénia

 

biológia, fizika, földrajz, történelem, magyar nyelv mint anyanyelv, emelt szintű matematika 2020-ban vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmények esetén

 

A magyar nyelv mint anyanyelv szlovén érettségi tantárgy a magyar rendszer szerinti magyar nyelv és irodalom érettségi tantárgyként került elfogadásra.