felvi.hu


5.2.2. Szomszédos államokban szerzett egyes érettségi vizsgaeredmények beszámítása

2021.12.23

A külföldi jelentkezők egy része a szomszédos országokból érkezik a magyar felsőoktatási intézményekbe, magyar anyanyelvűek és nem magyar anyanyelvűek egyaránt. Az alábbiakban megtalálható, hogy mely, a szomszédos országok érettségi rendszerei szerinti vizsgatárgyak számíthatók be megfeleltetéssel vagy automatikusan az érettségi pontokba, továbbá az egyes értékelési rendszereket hogyan számítják át.

Az alábbiakban nem szereplő érettségi rendszerben megszerzett eredmények átszámításáról a felveteli.eljaras@oh.gov.hu címen lehet érdeklődni.

5.2.2.1. Horvátország


Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok


Figyelem!
A Potvrda o položenim ispitima državne mature dokumentum önmagában nem igazol középfokú végzettséget, csak az egységes állami érettségi bizonyítvánnyal együtt fogadható el.

Érettségi és osztályozási rendszer

Az osztályozási rendszer megfelel a magyarországi ötfokú skálának: 5-ös a legjobb eredmény és 2-es az elégséges szint.

Horvát érdemjegyek Horvát megnevezése Magyar érdemjegyek Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények
5 odlican 5 jeles 100
4 vrlo dobar 4 79
3 dobar 3 közepes 59
2 dovoljan 2 elégséges 39
1 nedovoljan 1 elégtelen -

 

Horvátországban a gimnáziumot 2006/2007-es tanévtől megkezdő tanulók független vizsgaközpontnál teszik le az állami érettségi vizsgát, melyet az egész országban egy időben, egységes anyagok alapján rendeznek meg. Szakközépiskolai és művészetoktatásban részt vevő tanulók (min. 4 éves képzésben) az iskola által szervezett vizsgát teszik le, de választhatják az állami érettségi vizsgát is, amennyiben a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni.

Az állami érettségi vizsga három kötelező tantárgyból áll: horvát nyelv, matematika és idegen nyelv. A nemzeti kisebbségi oktatásban résztvevők horvát nyelvből, kisebbségi nyelvből és saját választásuk szerint matematikából vagy idegen nyelvből érettségiznek. Érettségi vizsga tehető választott tantárgy(ak)ból is, amelyet a tanuló tanult a középiskolában és szükséges lehet a felsőoktatási felvételhez.

Gimnáziumi tanulók esetén a 'Svjedodžba o državnoj maturi', egységesített állami érettségi bizonyítvány a továbbtanulásra jogosító dokumentum. Ennek megléte esetén, az ezt kiegészítő 'Potvrda o položenim ispitima državne mature' (Bizonylat) okiratban foglalt tantárgyi eredmények is beszámíthatók a felvételi eljárásban vizsgaeredményként. Önmagában azonban ezen „Bizonylat" nem tanúsítja a középiskola sikeres befejezését, csak az érettségi bizonyítvánnyal együtt fogadható el.

Szakközépiskolai tanulók esetén (min. 4 éves képzés) két dokumentum együttesen: 'Svjedodžba o završnome radu' (Bizonyítvány a zárómunkáról) (vagy ezzel egyenértékű), illetve a mindenképpen csatolandó a 'Potvrda o položenim ispitima državne mature' (egy vagy több), melyben szerepelnie kell minimálisan a kötelező érettségi tantárgyaknak. Önmagukban a dokumentumok nem tanúsítják a középiskola sikeres befejezését, csak együtt fogadhatók el érettségi végzettség igazolására.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolással kérheti

a magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását az alábbiak szerint:


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

Példa a pontszámításra

1. A jelentkező biológia alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező horvát érettségi bizonyítványában szerepel egy matematika jó (4) középszintű és magyar érettségi tanúsítványában egy biológia jeles (5) emelt szintű vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: matematika 79% + biológia 100% = 179 pont lesz. Mivel az emelt szintű biológia eredményét vették figyelembe az érettségi vizsgapontok számításakor, ezért 50 többletpontot is kap.

5.2.2.2. Oroszország


Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok


Figyelem!
Az egységes állami vizsga dokumentum – ЕГЭ – önmagában végzettségi szintet nem igazol, a benne lévő eredmények érvényességi ideje 4 év. Amennyiben jobb eredményű javított értékelést tartalmaz, mint az érettségi bizonyítvány, a pontszámítás során azt veszik figyelembe a felvételi eljárásban az érvényességi időn belül.

Érettségi és osztályozási rendszer

Az értékelés 5-ös skálán történik, amelyben az 5-ös a legjobb eredmény és a 3-as a legalacsonyabb érdemjegy, amivel az érettségi bizonyítvány megszerezhető:

Orosz értékelés Magyar osztályzat Magyar százalékos megfeleltetés
5 5 100
4 4 70
3 2 39


Oroszországban egységes érettségi rendszer van érvényben, amely egyben felvételi vizsgaként is szolgál. Két tantárgy, az orosz nyelv és a matematika kötelező, ezen kívül pedig több választható tantárgy van, melyek száma nincs korlátozva. Az egységes állami vizsga (ЕГЭ - EGE) a 2007/2008. tanévtől kötelező és a középiskola 11. évfolyamának befejezésével kerül rá sor. Az ott szerzett eredmények bekerülnek egyfelől az érettségi bizonyítványba (a hagyományos 5-ös skálán értékelve), valamint az ЕГЭ tanúsítványba (átszámítva a 100-as skála alapján).

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

Példa a pontszámításra

1. A jelentkező szociális munka alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező orosz érettségi bizonyítványában szerepel a jogszabályi előírás alapján emelt szintűnek elfogadható orosz nyelv jeles (5) és középszintű egyetemes történelem jeles (5) vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: orosz nyelv 100% + történelem 100% = 200 pont lesz. Mivel az emelt szintű orosz nyelv eredményét vették figyelembe az érettségi vizsgapontok számításakor, ezért 50 többletpontot is kap.

5.2.2.3. Románia


Érettségi végzettséget igazoló dokumentum

Diplomă de bacalaureat (érettségi bizonyítvány).

Figyelem! Az érettségi eredmények figyelembe vételéhez mindenképpen szükséges benyújtani a tantárgyakat és eredményeket tartalmazó oldalt (Situatia la examenul de bacalaureat) is.

Érettségi és osztályozási rendszer

Az osztályozás 1-10-ig történik (két tizedes jegyig lebontva), az elégséges szint az 5-ös osztályzat. A félévi és év végi tantárgyi – kéttizedes pontossággal megadott – eredmények átszámítása:

Román érdemjegyek Magyar százalékos eredmények Magyar osztályzatok
8,32-10 80-100 5
6,69-8,31 60-79 4
5,87-6,68 50-59 3
5-5,86 39-49 2


A román érettségi bizonyítványban található értékelés nem a magyar rendszer szerinti százalékos eredménnyel egyenértékű.

Amennyiben az érettségi bizonyítványban idegen nyelvi ("Evaluarea competentei lingvistice in limba...") kompetencia értékelés található, úgy az A1 (30), A2 (40) B1 (60) B2 (80) minősítések alapján a legjobb eredmény 5 kompetencia esetében 400 pont. A százalékos eredmény kiszámításához mindig a 400 pontos maximumhoz történik a viszonyítás. Nyelvvizsgával történő kiváltása esetén – értékelés hiányában – érettségi vizsgatárgyként nem vehető figyelembe.

A román érettségi bizonyítványban található digitális kompetencia értékelés (Evaluarea competentelor digitale) magyar informatika érettségi tárgynak felel meg. Ennek pontszáma névértéken kerül százalékos beszámításra. ECDL vizsgával történő kiváltása esetén – értékelés hiányában – érettségi tantárgyként nem vehető figyelembe.

Nem kell benyújtani:


A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolással kérheti


magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását az alábbiak szerint:


A 2015-ben és utána kiadott román reál profilú matematika-informatika szakos érettségi bizonyítványban szereplő matematika vizsgatárgy emelt szintű érettségi tantárgyként vehető figyelembe.

A román középiskolai eredmények igazolására a „Foaie Matricola” dokumentum fogadható el.

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

Példák a pontszámításra

1. A jelentkező gépészmérnöki alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező román érettségi bizonyítványában szerepel egy matematika (emelt szintű) 8,1 és egy fizika 9,2 érettségi vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: matematika 77% + fizika (középszint) 90% = 167 pont lesz.

2. A jelentkező román érettségi bizonyítványában humán anatómia-élettan-genetika nevű tantárgy szerepel. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja, hogy a humán anatómia-élettan-genetika érettségi vizsgatárgy biológia tantárgynak felel meg. Ebben az esetben ez a tantárgy középszintű biológia tárgyként kerül beszámításra a felvételi eljárás során.

5.2.2.4. Szerbia


Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok


Figyelem!
A Diploma o stečenom pozivnousmerenom obrazovanju i vaspitanju srednjeg stupnja okirat nem tartalmaz külön érettségi tantárgyakat és eredményeket, ezért ezek számításához mindenképpen be kell nyújtani minden tanév év végi középiskolai bizonyítványát. Ebben az esetben az érettségi eredményeket az utolsó év végi középiskolai bizonyítványból veszik figyelembe, és ezért tanulmányi pont már nem számítható.

Érettségi és osztályozási rendszer

Az osztályozási rendszer megfelel a magyarországinak: az 5-ös a legjobb eredmény és a 2-es az elégséges szint, így a tanulmányi pontokba is "névértéken" kerülnek beszámításra az érdemjegyek.

Szerb érdemjegyek Szerb megnevezése Magyar érdemjegy Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények
5 odlican 5 kitűnő 100
4 vrlo dobar 4 jeles 79
3 dobar 3 59
2 dovoljan 2 elégséges 39
1 nedovoljan 1 elégtelen -


A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban a nyelvi tagozaton végzettek esetében az irodalom érettségi tárgy magyar nyelv és irodalom tárgynak felel meg középszinten.

Minden középiskolában az anyanyelv és irodalom a kötelező érettségi tantárgy, és mellette még egy, a profilnak megfelelő szaktantárgy. Ezek mellett még a diák választ egy szaktantárgyat, amelyből vagy dolgozatot ír és azt szóban megvédi (gimnáziumok vagy egyes szakközépiskolák) vagy szóbeli vizsgát tesz belőle (szakközépiskolák).

Egyes megreformált programmal működő szakközépiskolai szakok esetén csak a magyar nyelv és irodalom tantárgyból tett érettségi ismerhető el, ugyanis az ún. kísérleti (ogled), megreformált programú szakokon a szaktantárgyak összességéből letett érettségi vizsga konkrét tantárgynak nem feleltethető meg. Ezen jelentkezők esetében a szaknak megfelelő magyarországi érettségire történő jelentkezést javasoljuk, és csak az ott elért eredmény számítható be a felvételi pontszámba.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolással kérheti


a magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását (kivéve kísérleti [ogled] szakon) az alábbiak szerint:


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

Példák a pontszámításra

1. A jelentkező ápolás és betegellátás alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező 2015-ben kiadott szerb érettségi bizonyítványában szerepel egy biológia jó (4) és egy ápolástan jeles (5) érettségi vizsgaeredmény, amelyről iskolai igazolást nyújt be, miszerint a tantárgy egészségügyi alapismeretek szakmai előkészítő tárgynak felel meg. Így az érettségi pontok összege: biológia (középszint) 79% + egészségügyi alapismeretek (középszint) 100% = 179 pont lesz.

2. A jelentkező 2018-ban kiadott szerb érettségi bizonyítványának szakdolgozati részénél Adatbázisok című vizsgadolgozat szerepel. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja, hogy a szakdolgozatot (Adatbázisok) informatikai ismeretek ágazati szakmai tantárgy keretében írta és védte meg. Ebben az esetben a szakdolgozat informatikai alapismeretek tantárgyként középszinten kerül beszámításra a felvételi eljárás során.

3. A jelentkező 2020-ban kiadott szerb pénzforgalmi ügyintéző szakos érettségi bizonyítványában komplex szakmai vizsga (szaktudás felmérése feladatok kidolgozásával) érettségi vizsgatárgy szerepel. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja – kivéve kísérleti (ogled) szakon –, hogy a komplex szakmai vizsga érettségi tárgy közgazdasági ismeretek ágazati szakmai tantárgynak felel meg. Ebben az esetben ez a tantárgy középszintű közgazdasági ismeretek tárgyként kerül beszámításra a felvételi eljárás során.

5.2.2.5. Szlovákia


Érettségi végzettséget igazoló dokumentum


Érettségi és osztályozási rendszer

Az osztályozási rendszer 1-től 5-ig terjed, mint Magyarországon, azzal a különbséggel, hogy a legjobb teljesítményt 1-gyessel osztályozzák, a legrosszabb teljesítményt 5-össel. Átmenő osztályzatnak a szlovák 4-es érdemjegy számít. Amennyiben a bizonyítványban, illetve az érettségi bizonyítványban (bármely tantárgyból) 5-ös osztályzat szerepel, ez azt jelenti, hogy a diáknak évet, illetve érettségi vizsgát kell ismételnie.

Szlovák érdemjegyek Szlovák megnevezése Magyar érdemjegyek Magyar megnevezése
1 vyborny 5 kitűnő
2 chvalitebny 4 dícséretes
3 dobry 3
4 dostatocny 2 elégséges
5 nedostatocny 1 elégtelen


A belső szóbeli érettségi vizsgaeredmény átszámítása a 2005 előtt magyar rendszerű érettségi alapján történik:

Szlovák megnevezése Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények
vyborny kitűnő 100
chvalitebny dícséretes 79
dobry 59
dostatocny/ elégséges 39


Az átszámított magyar százalékos vizsgaeredményt az egyes vizsgarészek (külső írásbeli, belső írásbeli, belső szóbeli) névérték szerinti átlaga adja.

Amennyiben az érettségi bizonyítványban adott tantárgynál, illetve tantárgyaknál csak egy vizsgarész százalékos vagy szöveges értékelése található, úgy az névértéken, önmagában kerül beszámításra.

A szlovákiai – a Közös Európai Referenciakeret szerinti – B2 és C1 szintű kötelező (nem választott) idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény beszámítható emelt szinten


A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolással kérheti


magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását az alábbiak szerint:


Figyelem!
Tantárgymegfeleltetés esetén az érettségi bizonyítvány mellékletét (Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške) mindenképpen be kell nyújtani.

Az „Občianska náuka” tantárgy társadalomismeret tárgyként fogadható el.

A korábbi, kísérleti jelleggel bevezetett szlovákiai kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti emelt szintű érettségi vizsgák is csak középszinten számíthatók be.

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

Példák a pontszámításra

1. a jelentkező pszichológia alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező szlovák érettségi bizonyítványában szerepel egy magyar nyelv és irodalom dicséretes) és egy B2 szintű angol nyelv (külső írásbeli: 66%, belső írásbeli: 81%, belső szóbeli: kitűnő =100%) érettségi vizsgaeredmény. Így az érettségi pontok összege: magyar nyelv és irodalom (középszint) 79% + angol nyelv (emelt szint) [(66+81+100)/3=82,33] 82% = 161 pont lesz. Mivel az emelt szintű angol nyelv eredményét vették figyelembe az érettségi vizsgapontok számításakor, ezért 50 többletpontot is kap.

2. A jelentkező szlovák érettségi bizonyítványát 2019-ben gépészeti szakon szerezte, érettségi tantárgyai között pedig szakvizsga elmélet és szakvizsga gyakorlat szerepel. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja, hogy a szakvizsga elmélet és szakvizsga gyakorlat érettségi tantárgyak gépészet ismeretek tantárgynak felelnek meg. Ebben az esetben ez a vizsgatárgy középszintű gépészet ismeretek tárgyként kerül beszámításra a felvételi eljárás során.

5.2.2.6. Szlovénia


Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok


Érettségi és osztályozási rendszer

Szlovéniában általános érettségi vizsga és szakmai érettségi vizsga tehető.

Az általános érettségi vizsga (splosna matura) kétszintű. Az általános érettségi öt tantárgyból áll, amelyből három kötelező és kettő választott:


A szakmai érettségi vizsga (poklicna matura) 4 tantárgyból áll, amelyből kettő kötelező, kettő pedig választható tantárgy:


Az általános érettségi tantárgyak vehetők figyelembe emelt szinten: biológia, fizika, földrajz, magyar nyelv (mint anyanyelv), emelt szintű matematika, történelem.

A középszintű érettségi vizsga esetén az osztályozási rendszer megfelel a magyarországinak: 5-ös a legjobb eredmény és 2-es az elégséges szint:

Szlovén érdemjegyek Szlovén megnevezése Magyar érdemjegy Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények
5 odlično 5 kitűnő 100
4 prav dobro 4 jeles 79
3 dobro 3 59
2 zadostno 2 elégséges 39
1 nezadostno 1 elégtelen -


Emelt szintű vizsga
esetén a vizsgázó a fenti értékelés mellé 1-8 értékelés közötti érdemjegyet is kap.

Szlovén emelt szint pontszáma Szlovén érdemjegy Szlovén megnevezés Magyar érdemjegy Magyar megnevezés Magyar százalékos eredmények
8 5 odlicno 5 kitünő 100
7 5 odlicno 5 kitünő 90
6 4 prav dobro 4 jeles 80
5 4 prav dobro 4 jeles 70
4 3 dobro 3 59
3 3 dobro 3 49
2 2 zadostno 2 elégséges 39

 

Emelt szintű érettségi vizsga esetén – csak általános érettségi vizsgánál van rá lehetőség – az emelt szinten kapott érdemjegy magyar százalékos eredménye alapján számítják ki a jelentkező pontszámát.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolással kérheti


a magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását az alábbiak szerint:


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

Példa a pontszámításra:

1. A jelentkező magyar alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező szlovén érettségi bizonyítványában szerepel egy magyar nyelv mint anyanyelv (6 pont = 80%) és egy történelem (kitűnő [5] =100%) érettségi vizsgaeredmény. Így az érettségi pontok összege: magyar nyelv és irodalom (emelt szint) 80% + történelem (középszinten) 100% = 180 pont lesz. Mivel az emelt szintű magyar nyelv és irodalom eredményét vették figyelembe az érettségi vizsgapontok számításakor, ezért 50 többletpontot is kap.

5.2.2.7. Ukrajna


Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok:


Figyelem!
Az érettségi eredmények figyelembe vételéhez mindenképpen szükséges benyújtani a tantárgyakat és eredményeket tartalmazó mellékletet (Dodatok do atectata, Dodatok do szvidoctva pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti) is.

Figyelem! A Diplom molodšogo specìalìsta dokumentumból kizárólag a szakmai tárgyakat tartalmazó „államvizsga” vagy „záróvizsga” tárgyak kerülnek beszámításra. Ezért – amennyiben van – javasolt mellé benyújtani a közismereti tárgyakat tartalmazó Atectat vagy Svidostvo bizonyítványt is.

Figyelem! Ha a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben (ZNO) letett vizsgát tanúsító okirattal (Сертифікат, ennek melléklete az інформаційна картка), akkor az abban szereplő tantárgyakból is számítanak érettségi és tanulmányi pontot középszinten. A dokumentum a kiállítástól számított 4 évig érvényes, illetve a rajta szereplő hatályossági időn belül fogadható el. Érettségi eredmények igazolására a külső független vizsgarendszerben letett vizsgákat tanúsító okirat önmagában nem fogadható el, be kell nyújtani mellé az érettségi bizonyítványt is. Amennyiben a jelentkező mindkét érettségi okiratot benyújtotta, akkor a felvételi eljárás során mindkét dokumentumból rögzítik a bennük szereplő érettségi tantárgyakat és vizsgaeredményeket. Azonos megnevezésű érettségi tantárgyak esetén a jelentkező számára a kedvezőbb vizsgaeredményűt veszik figyelembe. Az інформаційна картка csak a Сертифікат-tal együtt érvényes.

A 2021. évi CIX. törvény 2022. január 21-én hatályba lépő rendelkezése alapján az Ukrajnában kiállított „diplom molodsoho bakalavra" és „diplom fachovoho molodsoho bakalavra" dokumentumokkal rendelkező jelentkezők alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre jelentkezhetnek a Pontszámítás fejezetben található szabályok szerint.

Érettségi és osztályozási rendszer

Az osztályozási rendszer 1-től 12-ig terjed, a 12-es a legjobb eredmény és a 3-as az elégséges osztályzat.

Ukrán értékelés Magyar érettségi százalékban Magyar osztályzat tanulmányi pont számításához
12 100 5
11 93 5
10 86 5
9 80 5
8 73 4
7 66 4
6 59 3
5 53 3
4 46 2
3 39 2


A központi független vizsgarendszerben letett vizsga magyarországi megfeleltetése az alábbi táblázat alapján történik:

Ukrán értékelés (min: 100; max: 200) Magyar érettségi %-ban kerekítéssel
200 100
190 94
180 88
150 70
130
57
110 45
102 40
100 39


A 2000/2001-es tanév előtti osztályozási rendszer 1-től 5-ig terjedt, az 5-ös a legjobb eredmény és a 3-as az elégséges osztályzat.

Ukrán értékelés Magyar osztályzat Magyar százalékos megfeleltetés
5 5 100%
4 4 70%
3 2 39%


Ukrajnában a középiskolai érettségi rend szerint 2015-ig három tantárgyból lehetett érettségi vizsgát tenni:

  1. ukrán nyelv,
  2. az iskola szakirányától függő tantárgy,
  3. szabadon választható tantárgy.

A magyar nyelv és irodalom tantárgy is választható volt, így középszintű érettségi vizsgát lehetett tenni belőle, ami a magyarországi felsőoktatási felvételi esetén beszámítható. A független vizsgaközpontban magyar nyelv és irodalomból vizsga nem tehető, így a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgaeredmény az érettségi bizonyítványból kerül beszámításra.

Amennyiben 2014-től az „irodalom (magyar és világirodalom)" tantárgy az érettségi vizsgatárgy megnevezése, úgy az magyar nyelv és irodalomként kerül beszámításra.

Ha a 2014-ben és utána kiadott érettségi bizonyítványban „irodalom" tantárgy szerepel, az érettségi bizonyítványtól eltérő formanyomtatványon vagy a köznevelési intézmény által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolás benyújtásával tanúsíthatják a kárpátaljai iskolák az irodalom (magyar és világirodalom) tantárgyat. A formanyomtatvány az ukrán köznevelési intézménytől, vagy a felveteli.eljaras@oh.gov.hu címen kérhető.

A 2016-ban és utána kiadott érettségi bizonyítványokban szereplő „magyar nyelv" érettségi vizsgatárgy magyar nyelv és irodalom tárgynak felel meg középszinten.

Amennyiben a 2016 előtti ukrán állami érettségi bizonyítványban a „magyar nyelv" volt az érettségi vizsgatárgy megnevezése és a jelentkező az iskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolást nyújt be arról, hogy ez a tantárgy magyar nyelv és irodalomnak felel meg, úgy a „magyar nyelv" érettségi vizsgaeredmény beszámítható magyar nyelv és irodalomként.

Az ukrán érettségi bizonyítvány melléklete (Dodatok do atectata és Dodatok do szvidoctva pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti) nem az utolsó tanév év végi eredményeit tartalmazza, így tanulmányi pontok számításához az abban szereplő eredmények nem vehetők figyelembe. Az ukrán közoktatási intézmények esetében a felsőoktatási felvételi eljárásban elfogadható az intézmény vezetője által aláírt és pecsétjével hitelesített kétnyelvű (magyar-ukrán) középiskolai bizonyítvány (Tabel). A formanyomtatvány letölthető a Kérvénytárból. A középiskolai tárgyak akkor vehetők figyelembe, ha mind a két félévnek van eredménye és az év végi oszlopot is kitöltötték az adott tárgynál.

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

Példák a pontszámításra

1. A jelentkező gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező ukrán érettségi bizonyítványában szerepel egy matematika 10-es érettségi vizsgaeredmény és a független tesztközpontos tanúsítványában egy világtörténelem 180 pontos vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: matematika (középszint) 86% + történelem (középszint) 88% = 174 pont lesz. Az emelt szintű követelményt az ukrán nyelv tárggyal teljesítette, azonban a pontszámítás során nem vehető figyelembe.

2. A jelentkező ukrán érettségi bizonyítványát 2014-ben állították ki és magyar nyelv vizsgatárgyat tartalmaz. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja, hogy a magyar nyelv vizsgatárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyként tanulta és tett belőle érettségi vizsgát. Ebben az esetben ez a tantárgy magyar nyelv és irodalom tárgyként középszinten kerül beszámításra a felvételi eljárás során.

(Frissítve: 2022.01.31.)