felvi.hu


5.2.1. Érettségi pontok számítása

2021.12.23

Külföldön szerzett, illetve külföldi rendszerű érettségi esetén a Pontszámítás c. fejezetben meghatározottak alapján akkor számolható érettségi pont,


A pontszámításról a felvételi eljárás során az Oktatási Hivatal egyedileg, saját hatáskörben dönt.

A végzettségi szint elismerése és a felvételi pontszámítás két különböző része a felvételi eljárásnak.

Fontos, hogy a magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékűnek elismert külföldi bizonyítvány nem garantálja a felsőoktatásba való automatikus bejutást. A jelentkezőnek ugyanúgy kell teljesítenie az egyes szakokhoz előírt jelentkezési feltételeket és a pontszámításhoz szükséges érettségi követelményeket, mint a magyarországi érettségivel rendelkezőknek:

  1. az érettségi bizonyítvány és egy emelt szintű érettségi vizsgaeredmény megléte,
  2. a felvételi pontszámításhoz pedig a választott szakhoz előírt érettségi vizsgatárgyakból kettőnek az eredménye az előírt szinten.

Emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a lisszaboni Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam joga szerint kiállított olyan bizonyítványban szereplő, az állam hivatalos nyelvéből vagy hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga, amely a bizonyítványt kiállító országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosít.

Emelt szintű érettségi vizsgának minősül az Fkr. 17. § (8) bekezdés d) pontja szerinti Európai Iskola érettségi bizonyítványában szereplő, az adott nyelvi szekció nyelvéből letett nyelv vagy nyelv és irodalom érettségi vizsga.

Figyelem! Az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű érettségi vizsgának fogadja el a külföldi és külföldi rendszerű érettségi vizsgatárgyakat, függetlenül attól, hogy emelt vagy középszintű osztályozási rendszer szerint állapították meg az értékelést. Ettől eltérően, azaz emelt szinten kizárólag akkor fogadható el külföldi vizsgaeredmény, ha azt bevizsgálási eljárás során vagy jogszabályi előírás alapján az Egyes külföldi érettségi vizsgaeredmények beszámítása emelt szinten c. fejezet tartalmazza. Az a körülmény ugyanis, hogy a külföldi érettségi rendszerben emelt szintű vizsgát tett a jelentkező, még nem jelenti azt, hogy a vizsgatárgyat a magyar felsőoktatási rendszerben is automatikusan emelt szinten fogadják el.

A felsőoktatási felvételi eljárásra vonatkozóan az egyes alap- és osztatlan szakok és a hozzájuk tartozó, a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyak, többletpontok összefoglalva megtalálhatók az 1. sz. táblázatban.

Amennyiben az érettségi bizonyítványból nem vehető figyelembe az adott szakra megfelelő megnevezésű vizsgatárgy, vagy a jelentkező az eredményen vagy a szinten emelni szeretne, illetve emelnie szükséges, úgy be kell jelentkeznie Magyarországon érettségi vizsgára a felvételihez szükséges vizsgatárgy(ak)ból, az eredményről pedig érettségi tanúsítványt állítanak ki.

Figyelem! Amennyiben a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi bizonyítvány konkrét érettségi vizsgaeredményeket nem tartalmaz (pl. USA-beli, spanyol, török stb. érettségi bizonyítványok), a jelentkezőnek minden esetben be kell nyújtania a hiteles vizsgadokumentumának, bizonyítványmellékletének, a teljes középiskolai (minden év végi eredményt tartalmazó) bizonyítványának másolatát is (pl. USA Official Transcript). Ilyen esetben az Oktatási Hivatal a fenti szabályok alkalmazásával saját hatáskörben dönt a jelentkező utolsó évi végi középiskolai tanulmányi eredményeinek érettségi pontokként történő beszámíthatóságáról. Ha az utolsó év végi középiskolai tantárgyak között nem szerepel a szakhoz előírt érettségi vizsgatárgy, akkor is csak ezen utolsó évfolyam tantárgyai közül kerülhet kiválasztásra az érettségi eredményként figyelembe vehető tantárgy.

Figyelem! Alapszabályként – a nyilvánvaló tartalmi eltérés okán – a magyar mint idegen nyelv vagy a magyar nyelvtan érettségi vizsgatárgyakból tett vizsga eredménye nem számítható be magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgaeredményként.

A Szomszédos államokban szerzett egyes érettségi vizsgaeredmények beszámítása c. fejezetben szereplő országok esetében az ott meghatározottak szerint kell eljárni a tantárgyak és az eredmények beszámításakor.

Amennyiben az érettségi bizonyítványban szereplő idegen nyelvi érettségi vizsgatárgyat nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy más tantárgyat egyéb vizsgával (pl. ECDL vizsgával) teljesítette a jelentkező, értékelés hiányában az adott tárgy a pontszámításnál nem vehető figyelembe.

Figyelem! A külföldi, emelt szinten beszámított idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény 60%-os eredmény felett sem egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal! Az a körülmény, hogy egy külföldi érettségi vizsgatárgyat az Oktatási Hivatal beszámít az érettségi pontokba emelt szinten, nem jelenti azt, hogy az egyenértékű lenne államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal!