felvi.hu


5.2.3. Egyes külföldi érettségi vizsgaeredmények beszámítása emelt szinten

2020.10.15

Emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet (Fkr.) 17/A. § (3) bekezdése alapján a magyar vizsgakövetelményekkel legalább 75%-ban megegyező külföldi vagy külföldi rendszerű vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten az érettségi pontokba. Az alábbi táblázatokban megtalálhatók azon külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolák, amelyek esetében a korábbi bevizsgálási eljárások eredményeképpen egyes érettségi vizsgatárgyak beszámíthatók emelt szinten.

A magyarországi kétszintű érettségi vizsga bevezetése (2005) előtti vizsgaeredmények a fenti feltételek teljesülése esetén sem számíthatók be emelt szinten.

5.2.3.1. International Baccalaureate Organization (IBO)

A 2015. évi felsőoktatási felvételi eljárásoktól kezdődően az alábbi IB vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten:

IB vizsgatárgy Magyar érettségi vizsgatárgy Egyéb feltétel
Hungarian A: Literature Higher Level Magyar nyelv és irodalom A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban, a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban, valamint a BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban szerzett Hungarian A: Literature érettségi vizsgaeredmény számítható be magyar nyelv és irodalomként.
A 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól kezdődően a British International School of Budapest intézményben 2018-ban vagy azt követően szerzett Hungarian A: Literature HL érettségi vizsgaeredmény beszámítható emelt szintű magyar nyelv és irodalomként.
A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól kezdődően a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban szerzett Hungarian A: Literature (HL) érettségi vizsgaeredmény számítható be emelt szintű magyar nyelv és irodalomként.
Más intézményből a Hungarian A: Literature érettségi vizsga csak magyar mint idegen nyelv tantárgyként vehető figyelembe.
Mathematics Higher Level Matematika -
Physics Higher Level Fizika -
Language A: Literature, Standard - Higher Level Idegen nyelv -
Language A: Language and Literature - Standard, Higher Level -
Language B - Standard, Higher Level -
Biology Higher Level Biológia 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
Chemistry Higher Level Kémia 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
Computer Science Higher Level Informatika 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
Economics Higher Level Gazdasági ismeretek 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
History Higher Level Történelem 2017-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
Geography Higher Level Földrajz 2017-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
History Europe Higher Level Történelem A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól kezdődően a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban szerzett History Europe (HL) érettségi vizsgaeredmény számítható be emelt szintű történelemként.

 

A 2015 előtt szerzett IB érettségi eredmények emelt szinten való megfeleltetését a jelentkező a felvételi eljárástól függetlenül, külön eljárásban kérheti az Oktatási Hivataltól.

Az IB rendszerében végzettek esetében érettségi bizonyítványként kizárólag az IB Diploma fogadható el, egyéb dokumentum (pl. Certificate/Course result) nem. Amennyiben a jelentkező rendelkezik magyar vagy külföldi (nem IB Diploma) érettségi bizonyítvánnyal, és igazolja, hogy az IB Diploma programban tett érettségi vizsgákkal is rendelkezik, de nem teljesítette a Diploma kiállításához szükséges valamennyi feltételt (pl. nem érte el a 24 pontot), a pontszámítás szabályai szerint a Certificate/Course Result alapján az adott tárgyból érettségi pont számítható.

5.2.3.2. Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

 

Francia nyelv emelt szint
S-típusú matematika emelt szint

 

5.2.3.3. Hyndland Secondary School (Lauderdale Gardens, Glasgow G12 9RQ)

 

Biology (Advanced Higher) emelt szintű biológia
Physics (Advanced Higher) emelt szintű fizika

 

5.2.3.4. AQA, EDEXCEL, CIE, OCR, WJEC (UK)

 

Biology (A-level) emelt szintű biológia
Physics (A-level) emelt szintű fizika
Mathematics A-level, a következő modulkombinációk esetén:
C1+C2+C3+C4+M1+S1 vagy
C1+C2+C3+C4+M1+D1 vagy
C1+C2+C3+C4+S1+D1 vagy 
C1+C2+C3+C4+S1+S2
emelt szintű matematika
Chemistry (A-level) emelt szintű kémia

 

Az értékelés átszámítása:

Grade Magyar % Magyar érdemjegy
A* 100 5
A 85 5
B 70 4
C 55 3
D 40 3
E 25 2

 

5.2.3.5. Budapesti Osztrák Iskola

A 2005-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmények esetén az alábbi érettségi vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten, amennyiben szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz a tanuló:


A 2015/2016. tanévtől érettségizett jelentkezőknél az emelt szinten teljesített vizsgaeredmények magyar százalékos értékét a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények számtani átlaga adja, kerekítés nélkül. A korábban, 2015-ben vagy azelőtt érettségizett jelentkezők esetében az értékelés átszámítása a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere szerint történik:

Osztrák értékelés Magyar érettségi százalékban Magyar érdemjegy tanulmányi pont számításához
Sehr Gut (1) 100 5
Gut (2) 79 4
Befriedigend (3) 59 3
Genügend (4) 39 2

 

Az egyéb, osztrák rend szerint letett vizsgák – függetlenül attól, hogy a tanuló a vizsgát írásban és szóban, vagy csak írásban, illetve csak szóban teszi le – középszinten kerülnek beszámításra a fenti táblázat alapján.

5.2.3.6. Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium (DSB)

Az érettségi bizonyítvány alapvető feltétele az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre és felsőoktatási szakképzésre való felvételnek. E feltétel a jelentkező által megszerzett magyar érettségi bizonyítvánnyal, illetve német érettségi bizonyítvánnyal (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife) is teljesíthető.

A magyar érettségi bizonyítvánnyal, érettségi tanúsítvánnyal való rendelkezés, illetve az azokban szereplő érettségi vizsgaeredmények igazolásával kapcsolatos információk megtalálhatóak az Érettségi bizonyítvány és az Érettségi tanúsítvány c. fejezetekben. A magyar érettségi bizonyítványban, illetve tanúsítványban szereplő érettségi vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás szabályai az Alapképzés, illetve osztatlan mesterképzés c. fejezetben olvashatók.

A német érettségi bizonyítvánnyal való rendelkezés egyedül a német érettségi bizonyítvány másolatának benyújtásával igazolható.

Thomas Mann Gymnasium érettségi eredményeinek átszámítási táblázata megtalálható a Táblázatok c. fejezetben.

Az emelt szintű érettségi vizsgaeredmények beszámításának feltételei:

5.2.3.7. College Board Advanced Placement (USA)

 

English Language and Composition
emelt szintű angol nyelv
Physics 1; AP Physics 2 emelt szintű fizika
French Language and Culture emelt szintű francia nyelv
Latin emelt szintű latin nyelv
Calculus AB emelt szintű matematika
German Language and Culture emelt szintű német nyelv
Italian Language and Culture emelt szintű olasz nyelv
Spanish Language and Culture emelt szintű spanyol nyelv
Biology emelt szintű biológia
Chemistry emelt szintű kémia

 

Az AP vizsgaeredmény a College Board által kiállított tanúsítvánnyal igazolható. Az AP eredmények átszámítása a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere szerint történik:

AP eredmény Magyar érettségi százalékban
5 100
4 79
3 59
2 39

 

Az érettségi pontok számításához az AP vizsgaeredmények közül kizárólag csak a fentiekben részletezett vizsgatárgyak vehetők figyelembe, más AP vizsgaeredmények (pl. European History, Statistics stb.) még középszinten sem. Az előzetes eredményközlőben szereplő eredmények a pontszámítás során nem vehetők figyelembe.

5.2.3.8. Írország: Ardteistimeireacht (Leaving Certificate)

 

French Higher Level emelt szintű francia nyelv

 

Az ír értékelés átszámítása:

Grade (2017 előtti) Grade (2017-től) Magyar %
Higher Level Grade (H1-H7) esetén Ordinary Level Grade (O1-O6) esetén
A1
H1/O1 100
100
A2 H2/O2 88
85
B1
B2 H3/O3 75
70
B3
C1 H4/O4 63
55
C2
C3 H5/O5 50
40
D1
D2 H6/O6 38 25
D3
Higher Level E H7 25 -

 

Az írországi Ardteistimeireacht (Leaving Certificate) bizonyítvány fogadható el középfokú végzettséget tanúsító okiratnak, abban az esetben ha az legalább 5 „Pass" (Grade D3) érdemjegyet, illetve 2017-től legalább 5 O6/H7 osztályzatot tartalmaz.

A Statement of Provisional Results at the Leaving Certificate nem fogadható el középfokú végzettség igazolására (kivéve a 2020-ban érettségizettek esetében).

5.2.3.9. Románia: Diploma de Bacalaureat

 

Matematică (profilul real, specializarea matematică-informatică) emelt szintű matematika 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén

5.2.3.10. Szlovákia: Vysvedčenie o maturitnej skúške

 

Idegen nyelv (kötelező tárgy) emelt szintű idegen nyelv B2 és C1 szintű kötelező (nem választott) idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény
  • ha a jelentkező rendelkezik külső írásbeli vizsgarésszel is, vagy a 2020. évben érettségizett és csak belső szóbeli értékelése van, valamint
  • az érettségi bizonyítványban a „szint” mező B2 vagy C1 megjelöléssel kitöltésre került