felvi.hu


5.2.2. Szomszédos államokban szerzett egyes érettségi vizsgaeredmények beszámítása

2020.10.15

A külföldi jelentkezők egy része a szomszédos országokból érkezik a magyar felsőoktatási intézményekbe, magyar anyanyelvűek és nem magyar anyanyelvűek egyaránt. Az alábbiakban megtalálható, hogy mely, a szomszédos országok érettségi rendszerei szerinti vizsgatárgyak számíthatók be megfeleltetéssel vagy automatikusan az érettségi pontokba, továbbá az egyes értékelési rendszereket hogyan számítják át.

Az alábbiakban nem szereplő, további érettségi vizsgatárgyak beszámíthatóságáról a felveteli.eljaras@oh.gov.hu címen lehet érdeklődni.

5.2.2.1. Horvátország

Az osztályozási rendszer megfelel a magyarországi ötfokú skálának: 5 a legjobb eredmény és 2 az elégséges szint.

Horvát érdemjegyek Horvát megnevezése Magyar érdemjegyek Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények
5 odlican 5 jeles 100
4 vrlo dobar 4 79
3 dobar 3 közepes 59
2 dovoljan 2 elégséges 39
1 nedovoljan 1 elégtelen -

 

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

Horvátországban a gimnáziumot 2006/2007-es tanévtől megkezdő tanulók független vizsgaközpontnál teszik le az állami érettségi vizsgát, melyet az egész országban egy időben, egységes anyagok alapján rendeznek meg. Szakközépiskolai és művészetoktatásban részt vevő tanulók (min. 4 éves képzésben) az iskola által szervezett vizsgát teszik le, de választhatják az állami érettségi vizsgát is, amennyiben a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni.

Az állami érettségi vizsga három kötelező tantárgyból áll: horvát nyelv, matematika és idegen nyelv. A nemzeti kisebbségi oktatásban résztvevők horvát nyelvből, kisebbségi nyelvből és saját választásuk szerint matematikából vagy idegen nyelvből érettségiznek. Az állami érettségi vizsga eredményéről 'Svjedodžba o državnoj maturi' okiratot adják ki.

Érettségi vizsga tehető választott tantárgy(ak)ból is, amelyet a tanuló tanult a középiskolában és szükséges lehet a felsőoktatási felvételhez. Ezen tárgyakról a tanuló külön dokumentumot kap: 'Potvrda o položenim ispitima državne mature', amely elfogadható a felvételi eljárásban. Önmagában azonban ezen „bizonylat" nem tanúsítja a középiskola sikeres befejezését.

Gimnáziumi tanulók esetén a 'Svjedodžba o državnoj maturi', egységesített állami érettségi bizonyítvány a továbbtanulásra jogosító dokumentum. Ennek megléte esetén, az ezt kiegészítő 'Potvrda o položenim ispitima državne mature' okiratban foglalt tantárgyi eredmények is beszámíthatók a felvételi eljárásban vizsgaeredményként.

Szakközépiskolai tanulók esetén (min. 4 éves képzés) két dokumentum együttese: 'Svjedodžba o završnome radu' (Bizonyítvány a zárómunkáról) (vagy ezzel egyenértékű), illetve ez esetben mindenképpen csatolandó a 'Potvrda o položenim ispitima državne mature' (egy vagy több), melyben szerepelnie kell minimálisan a kötelező érettségi tantárgyaknak. Ez a bizonyítvány-együttes ismerhető el a felsőoktatásban. Az állami érettségi vizsga három kötelező tantárgyból áll: horvát nyelv, matematika és idegen nyelv. A nemzeti kisebbségi oktatásban résztvevők horvát nyelvből, kisebbségi nyelvből és saját választásuk szerint matematikából vagy idegen nyelvből érettségiznek. Ezen kívül választott tárgyak is szerepelhetnek a 'Potvrda'-ban.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejléc, aláírás, pecsét, dátum) igazolással kérheti

a magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását

Példa: a jelentkező biológia alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező horvát érettségi bizonyítványában szerepel egy matematika jó (4) középszintű és egy biológia jeles (5) emelt szintű érettségi vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: matematika 79% + biológia 100% = 179 pont lesz. Mivel az emelt szintű biológia eredményét vették figyelembe az érettségi vizsgapontok számításakor, ezért 50 többletpontot is kap.

5.2.2.2. Románia

Az osztályozás 1-10-ig történik (két tizedes jegyig lebontva), az elégséges szint az 5-ös osztályzat. A félévi és év végi tantárgyi – kéttizedes pontossággal megadott – eredmények átszámítása:

Román érdemjegyek Magyar százalékos eredmények Magyar osztályzatok
8,64-10 80-100 5
7,31-8,63 60-79 4
5,97-7,30 40-59 3
5-5,96 25-39 2

 

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

A román érettségi bizonyítványban található értékelés nem a magyar rendszer szerinti százalékos eredménnyel egyenértékű.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejléc, aláírás, pecsét, dátum) igazolással kérheti

magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását.

Amennyiben az érettségi bizonyítványban idegen nyelvi ("Evaluarea competentei lingvistice in limba...") kompetencia értékelés található, úgy az A1 (30), A2 (40) B1 (60) B2 (80) minősítések alapján a legjobb eredmény 5 kompetencia esetében 400 pont. A százalékos eredmény kiszámításához mindig a 400 pontos maximumhoz történik a viszonyítás.

Az idegen nyelvi érettségi tantárgy nem egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, ezért az ezt igazoló dokumentumokat (Certificat de competentá lingvisticá, leíró melléklet) nem kell benyújtani. Nyelvvizsgával történő kiváltása esetén – értékelés hiányában – érettségi vizsgatárgyként nem vehető figyelembe.

A román érettségi bizonyítványban található digitális kompetencia értékelés (Evaluarea competentelor digitale) magyar informatika érettségi tárgynak felel meg. Ennek pontszáma névértéken kerül százalékos beszámításra. Mivel az érettségi bizonyítvány tartalmazza az értékelést, ezért az azt igazoló dokumentumot (Certificat de competente digitale és melléklete) nem kell benyújtani. ECDL vizsgával történő kiváltása esetén – értékelés hiányában – érettségi tantárgyként nem vehető figyelembe.

A román szakmai végzettséget igazoló dokumentum (Competente professionale) a felvételi eljárásban nem fogadható el, ezért nem kell benyújtani.

A 2015-ben és utána kiadott román reál profilú matematika-informatika szakos érettségi bizonyítványban szereplő matematika vizsgatárgy emelt szintű érettségi tantárgyként vehető figyelembe.

A román középiskolai eredmények igazolására a „Foaie Matricola” dokumentum fogadható el.

Példa 1.: a jelentkező gépészmérnöki alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. IIyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező román érettségi bizonyítványában szerepel egy matematika (emelt szintű) 8,1 és egy fizika 9,2 érettségi vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: matematika 72% + fizika (középszint) 88% = 160 pont lesz.

Példa 2.: A jelentkező román érettségi bizonyítványában humán anatómia-élettan-genetika nevű tantárgy szerepel. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja, hogy a humán anatómia-élettan-genetika érettségi vizsgatárgy biológia tantárgynak felel meg. Ebben az esetben ez a tantárgy középszintű biológia tárgyként kerül beszámításra a felvételi eljárás során.

5.2.2.3. Szerbia

Az osztályozási rendszer megfelel a magyarországinak: 5 a legjobb eredmény és 2 az elégséges szint, így a tanulmányi pontokba is "névértéken" kerülnek beszámításra az érdemjegyek.

Szerb érdemjegyek Szerb megnevezése Magyar érdemjegy Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények
5 odlican 5 kitűnő 100
4 vrlo dobar 4 jeles 79
3 dobar 3 59
2 dovoljan 2 elégséges 39
1 nedovoljan 1 elégtelen -

 

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban a nyelvi tagozaton végzettek esetében az irodalom érettségi tárgy magyar nyelv és irodalom tárgynak felel meg középszinten.

Minden középiskolában az anyanyelv és irodalom a kötelező érettségi tantárgy, és mellette még egy, a profilnak megfelelő szaktantárgy. Ezek mellett még a diák választ egy szaktantárgyat, amelyből vagy dolgozatot ír és azt szóban megvédi (gimnáziumok vagy egyes szakközépiskolák) vagy szóbeli vizsgát tesz belőle (szakközépiskolák).

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejléc, aláírás, pecsét, dátum) igazolással kérheti

a magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását (kivéve kísérleti [ogled] szakon).

Egyes megreformált programmal működő szakközépiskolai szakok esetén csak a magyar nyelv és irodalom tantárgyból tett érettségi ismerhető el, ugyanis az ún. kísérleti (ogled), megreformált programú szakokon a szaktantárgyak összességéből letett érettségi vizsga konkrét tantárgynak nem feleltethető meg. Ezen jelentkezők esetében a szaknak megfelelő magyarországi érettségire történő jelentkezést javasoljuk, és csak az ott elért eredmény számítható be a felvételi pontszámba.

Példa 1.: A jelentkező ápolás és betegellátás alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező szerb érettségi bizonyítványában szerepel egy biológia jó (4) és egy ápolástan jeles (5) érettségi vizsgaeredmény, amelyről iskolai igazolást nyújt be, miszerint a tantárgy egészségügyi alapismeretek tárgynak felel meg. Így az érettségi pontok összege: biológia (középszint) 79% + egészségügyi alapismeretek (középszint) 100% = 179 pont lesz.

Példa 2.: A jelentkező szerb érettségi bizonyítványának szakdolgozati részénél Adatbázisok című vizsgadolgozat szerepel. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja, hogy a szakdolgozatot (Adatbázisok) informatikai alapismeretek tantárgy keretében írta és védte meg. Ebben az esetben a szakdolgozat informatikai alapismeretek tantárgyként középszinten kerül beszámításra a felvételi eljárás során.

Példa 3.: A jelentkező szerb pénzforgalmi ügyintéző szakos érettségi bizonyítványában komplex szakmai vizsga (szaktudás felmérése feladatok kidolgozásával) érettségi vizsgatárgy szerepel. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja – kivéve kísérleti (ogled) szakon –, hogy a komplex szakmai vizsga érettségi tárgy közgazdasági alapismeretek tantárgynak felel meg. Ebben az esetben ez a tantárgy középszintű közgazdasági alapismeretek tárgyként kerül beszámításra a felvételi eljárás során.

5.2.2.4. Szlovákia

Az osztályozási rendszer 1-től 5-ig terjed, mint Magyarországon, azzal a különbséggel, hogy a legjobb teljesítményt 1-gyessel osztályozzák, a legrosszabb teljesítményt 5-össel. Átmenő osztályzatnak a szlovák 4-es érdemjegy számít. Amennyiben a bizonyítványban, illetve az érettségi bizonyítványban (bármely tantárgyból) 5-ös osztályzat szerepel, ez azt jelenti, hogy a diáknak évet, illetve érettségi vizsgát kell ismételnie.

Szlovák érdemjegyek Szlovák megnevezése Magyar érdemjegyek Magyar megnevezése
1 vyborny 5 kitűnő
2 chvalitebny 4 dícséretes
3 dobry 3
4 dostatocny 2 elégséges
5 nedostatocny 1 elégtelen

 

Az átszámított magyar százalékos vizsgaeredményt az egyes vizsgarészek (külső írásbeli, belső írásbeli, belső szóbeli) névérték szerinti átlaga adja.

A belső szóbeli érettségi vizsgaeredmény átszámítása a 2005 előtt magyar rendszerű érettségi alapján történik:

Szlovák megnevezése Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények
vyborny kitűnő 100
chvalitebny dícséretes 79
dobry 59
dostatocny/ elégséges 39

 

Amennyiben az érettségi bizonyítványban adott tantárgynál, illetve tantárgyaknál csak egy vizsgarész százalékos vagy szöveges értékelése található, úgy az névértéken, önmagában kerül beszámításra.

A szlovák érettségi bizonyítvány (Vysvedčenie o maturitnej skúške) és mellékletének (Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške) minden oldalát be kell nyújtani.

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejléc, aláírás, pecsét, dátum) igazolással kérheti

magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását.

Az „Občianska náuka” tantárgy társadalomismeret tárgyként fogadható el.

A szlovákiai – a Közös Európai Referenciakeret szerinti – B2 és C1 szintű kötelező (nem választott) idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény beszámítható emelt szinten


A korábbi, kísérleti jelleggel bevezetett szlovákiai kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti emelt szintű érettségi vizsgák is csak középszinten számíthatók be.

Példa 1.: a jelentkező pszichológia alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező szlovák érettségi bizonyítványában szerepel egy magyar nyelv és irodalom dicséretes) és egy B2 szintű angol nyelv (külső írásbeli: 66%, belső írásbeli: 81%, belső szóbeli: kitűnő =100%) érettségi vizsgaeredmény. Így az érettségi pontok összege: magyar nyelv és irodalom (középszint) 79% + angol nyelv (emelt szint) [(66+81+100)/3=82,33] 82% = 161 pont lesz. Mivel az emelt szintű angol nyelv eredményét vették figyelembe az érettségi vizsgapontok számításakor, ezért 50 többletpontot is kap.

Példa 2.: A jelentkező szlovák érettségi bizonyítványát gépészeti szakon szerezte, érettségi tantárgyai között pedig szakvizsga elmélet és szakvizsga gyakorlat szerepel. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja, hogy a szakvizsga elmélet és szakvizsga gyakorlat érettségi tantárgyak gépészeti alapismeretek tantárgynak felelnek meg. Ebben az esetben ez a vizsgatárgy középszintű gépészeti alapismeretek tárgyként kerül beszámításra a felvételi eljárás során.

5.2.2.5. Ukrajna

Az osztályozási rendszer 1-től 12-ig terjed, a 12-es a legjobb eredmény és a 3-as az elégséges osztályzat.

Ukrán értékelés Magyar érettségi százalékban Magyar osztályzat tanulmányi pont számításához
12 100 5
11 92 5
10 83 5
9 75 4
8 67 4
7 58 3
6 50 3
5 42 3
4 33 2
3 25 2

 

Az ukrán érettségi bizonyítvány (2018-ig: Atectat és Dodatok do atectata, 2019-től: Szvidoctvo pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti és Dodatok do szvidoctva pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti) mellett, ha a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben (ZNO) letett vizsgát tanúsító okirattal (Сертифікат, ennek melléklete az інформаційна картка), akkor az abban szereplő tantárgyakból is számítanak érettségi és tanulmányi pontot középszinten. Amennyiben a jelentkező mindkét érettségi okiratot benyújtotta, akkor a felvételi eljárás során mindkét dokumentumból rögzítik a bennük szereplő érettségi tantárgyakat és vizsgaeredményeket. Azonos megnevezésű érettségi tantárgyak esetén a jelentkező számára a kedvezőbb vizsgaeredményűt veszik figyelembe. Az інформаційна картка csak a Сертифікат-tal együtt érvényes.

Érettségi eredmények igazolására a külső független vizsgarendszerben letett vizsgákat tanúsító okirat önmagában nem fogadható el, be kell nyújtani mellé az ukrán érettségi bizonyítványt is.

A központi független vizsgarendszerben letett vizsga magyarországi megfeleltetése az alábbi táblázat alapján történik:

Ukrán értékelés (min: 100; max: 200) Magyar érettségi %-ban kerekítéssel
200,0 100
190,0 93
180,0 85
145,5 59
125,5 44
105,5 29
102,0 27
100,0 25

 

A 2000/2001-es tanév előtti osztályozási rendszer 1-től 5-ig terjedt, az 5-ös a legjobb eredmény és a 3-as az elégséges osztályzat.

Ukrán értékelés Magyar osztályzat Magyar százalékos megfeleltetés
5 5 100%
4 4 63%
3 2 25%

 

A szakközépiskolai „Molodsogo specialista” dokumentum a magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű. Középfokú (érettségi) végzettség igazolására elfogadható önállóan vagy az Atectat, illetve a Szvidoctvo pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti mellett, amelyből általában a szakmai tárgyakat tartalmazó „államvizsga” vagy „záróvizsga” tárgyak kerülnek beszámításra.

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók. Ukrajnában a középiskolai érettségi rend szerint 2015-ig három tantárgyból lehetett érettségi vizsgát tenni:

  1. ukrán nyelv,
  2. az iskola szakirányától függő tantárgy,
  3. szabadon választható tantárgy.

A magyar nyelv és irodalom tantárgy is választható volt, így középszintű érettségi vizsgát lehetett tenni belőle, ami a magyarországi felsőoktatási felvételi esetén beszámítható. A független vizsgaközpontban magyar nyelv és irodalomból vizsga nem tehető, így a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgaeredmény az érettségi bizonyítványból kerül beszámításra.

Amennyiben 2014-től az „irodalom (magyar és világirodalom)" tantárgy az érettségi vizsgatárgy megnevezése, úgy az magyar nyelv és irodalomként kerül beszámításra.

Ha a 2014-ben és utána kiadott érettségi bizonyítványban „irodalom" tantárgy szerepel, az érettségi bizonyítványtól eltérő formanyomtatványon vagy a köznevelési intézmény által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolás benyújtásával tanúsíthatják a kárpátaljai iskolák az irodalom (magyar és világirodalom) tantárgyat. A formanyomtatvány az ukrán köznevelési intézménytől, vagy a felveteli.eljaras@oh.gov.hu címen kérhető.

2016-ban és utána kiadott érettségi bizonyítványokban szereplő „magyar nyelv" érettségi vizsgatárgy magyar nyelv és irodalom tárgynak felel meg középszinten.

Amennyiben a 2016 előtti ukrán állami érettségi bizonyítványban a „magyar nyelv" volt az érettségi vizsgatárgy megnevezése és a jelentkező az iskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolást nyújt be arról, hogy ez a tantárgy magyar nyelv és irodalomnak felel meg, úgy a „magyar nyelv" érettségi vizsgaeredmény beszámítható magyar nyelv és irodalomként.

Az ukrán érettségi bizonyítvány melléklete (Dodatok do atectata és Dodatok do szvidoctva pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti) nem az utolsó tanév év végi eredményeit tartalmazza, így tanulmányi pontok számításához az abban szereplő eredmények nem vehetők figyelembe. Az ukrán közoktatási intézmények esetében a felsőoktatási felvételi eljárásban elfogadható az intézmény vezetője által aláírt és pecsétjével hitelesített kétnyelvű (magyar-ukrán) középiskolai bizonyítvány (Tabel). A formanyomtatvány letölthető a Felvi Kérvénytárából.

Példa 1.: a jelentkező gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakra nyújt be felvételi kérelmet. Ilyenkor az Oktatási Hivatal először megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a felvételi követelményként előírt legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával. A jelentkező ukrán érettségi bizonyítványában szerepel egy matematika 10-es érettségi vizsgaeredmény és a független tesztközpontos tanúsítványában egy világtörténelem 180 pontos vizsgaeredmény, így az érettségi pontok összege: matematika (középszint) 83% + történelem (középszint) 85% = 168 pont lesz.

Példa 2.: a jelentkező ukrán érettségi bizonyítványát 2014-ban állították ki és magyar nyelv vizsgatárgyat tartalmaz. Iskolai igazolás benyújtásával igazolja, hogy a magyar nyelv vizsgatárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyként tanulta és tett belőle érettségi vizsgát. Ebben az esetben ez a tantárgy magyar nyelv és irodalom tárgyként középszinten kerül beszámításra a felvételi eljárás során.