felvi.hu


5.2.1. Érettségi pontok számítása

2020.10.15

Külföldön szerzett, illetve külföldi rendszerű érettségi esetén a Pontszámítás c. fejezetben meghatározottak alapján akkor számolható érettségi pont,


Ezekről a felvételi eljárás során az Oktatási Hivatal egyedileg, saját hatáskörben dönt.

A felvételi eljárás során a végzettségi szint elismerése és a felvételi pontszámítás két különböző része a felvételi eljárásnak. A magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékűnek elismert külföldi bizonyítvány nem garantálja a felsőoktatásba való automatikus bejutást. A külföldi érettségi bizonyítvánnyal jelentkezőnek is ugyanúgy kell teljesítenie az egyes szakokhoz előírt jelentkezési feltételeket és a felvételi követelményeket, mint a magyarországi érettségivel rendelkezőknek. A felvételi követelmény egy emelt szintű érettségi vizsgaeredmény megléte, a felvételi pontszámításhoz pedig a jelentkezőnek érettségi bizonyítvánnyal kell igazolnia a középfokú végzettségét és a választott szakhoz előírt érettségi vizsgatárgyakból kettőnek az eredményét az előírt szinten.

Emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.

A 2021. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásra vonatkozóan az egyes alap- és osztatlan mesterszakok és a hozzájuk tartozó, a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyak, többletpontok összefoglalva megtalálhatók a Táblázatok c. fejezet 1. sz. táblázatában.

Amennyiben az érettségi bizonyítványból nem vehető figyelembe az adott szakra megfelelő megnevezésű vizsgatárgy vagy a jelentkező az eredményen vagy a szinten emelni szeretne, úgy be kell jelentkeznie Magyarországon érettségi vizsgára a felvételihez szükséges vizsgatárgy(ak)ból.

Figyelem! Amennyiben a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi bizonyítvány konkrét érettségi vizsgaeredményeket nem tartalmaz (pl. USA-beli, spanyol, török stb. érettségi bizonyítványoknál), a jelentkezőnek minden esetben be kell nyújtania a hiteles vizsgadokumentumának, bizonyítványmellékletének, a teljes középiskolai (minden év végi eredményt tartalmazó) bizonyítványának másolatát is (pl. USA official Transcript). Ilyen esetben az Oktatási Hivatal a fenti szabályok alkalmazásával saját hatáskörben dönt a jelentkező utolsó évi végi középiskolai tanulmányi eredményeinek érettségi pontokként történő beszámíthatóságáról. Ha az utolsó év végi középiskolai tantárgyak között nem szerepel a szakhoz előírt érettségi vizsgatárgy, akkor is csak ezen utolsó évfolyam tantárgyai közül kerülhet kiválasztásra az érettségi eredményként figyelembe vehető tantárgy.

Figyelem! Alapszabályként – a nyilvánvaló tartalmi eltérés okán – a magyar mint idegen nyelv vagy a magyar nyelvtan érettségi vizsgatárgyakból tett vizsga eredménye nem számítható be magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgaeredményként.

Néhány ország már bevizsgált és ezen tájékoztatóban nevesített intézményei esetében a Szomszédos államokban szerzett egyes érettségi vizsgaeredmények beszámítása c. fejezetben meghatározottak szerint kell eljárni az eredmények beszámításakor.

Amennyiben az érettségi bizonyítványban szereplő érettségi vizsgatárgyat nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy egyéb vizsgával (pl. ECDL vizsgával) teljesítette a jelentkező, értékelés hiányában az adott tárgy a pontszámításnál nem vehető figyelembe.

Figyelem! A külföldi, emelt szinten beszámított idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény 60%-os eredmény felett sem egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal! Az a körülmény, hogy egy külföldi érettségi vizsgatárgyat az Oktatási Hivatal beszámít az érettségi pontokba emelt szinten, nem jelenti azt, hogy az egyenértékű lenne államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal!

5.2.1.1. Tantárgyak középszinten történő megfeleltetése

A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű érettségi vizsgákat az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű érettségi vizsgának fogadja el:


A jelentkezés feltételeként meghatározott tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény megszerzésének további lehetőségei középszinten:

5.2.1.2. Tantárgyak emelt szinten történő beszámítása

Az Oktatási Hivatal emelt szintűként fogadja el a bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárgyat. A korábbi bevizsgálási eljárások eredményeképpen emelt szintűként elismert külföldi vizsgatárgyak listája az Egyes külföldi érettségi vizsgaeredmények beszámítása emelt szinten c. fejezetben található.

Emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.

A felvételi követelmény vagy pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény megszerzésének további lehetőségei:

  1. jelentkezés felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára,
  2. bejelentkezés magyarországi emelt szintű érettségi vizsgára (a magyarországi érettségi vizsgáról, a vizsgára való jelentkezésről és a vizsgakövetelményekről a www.oktatas.hu oldalon olvashat (a linkekre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból),
  3. tantárgy bevizsgálása (bevizsgálási eljárás).

5.2.1.3. Bevizsgálási eljárás

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (Fkr.) 17/A. § (3) bekezdése rendelkezik a külföldi érettségi vizsgatárgyak emelt szinten való elismerhetőségéről.

Az emelt szintű érettségiként történő elismerés egyik alapfeltétele, hogy az érettségi vizsga – a középiskolától – független vizsgabizottság előtt történjen (azaz a tanuló középiskolája sem a vizsgafeladatok megállapításában, sem a vizsgáztatásban nem vehet részt). Az emelt szintű bevizsgálás során kizárólag annak a vizsgálata folyik, hogy a tanuló az érettségin pontosan miből vizsgázott, a vizsgakövetelmények legalább 75%-ban megegyeznek-e az adott magyar rendszerű, emelt szintű érettségi vizsgatárgy vizsgakövetelményeivel, továbbá a vizsga – a középiskolától – független vizsgabizottság előtt zajlott-e.

A bevizsgálás során a részletes vizsgakövetelményeket vetik össze, az összevetést kirendelt érettségi szakértő végzi (a magyar rendszerű érettségi vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményeit l. www.oktatas.hu a linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból).

Egy külföldi középiskola adott érettségi vizsgatárgyának vizsgakövetelményeit (részletezve, hogy milyen vizsgarészek – írásbeli, szóbeli, gyakorlati – voltak, továbbá a vizsgarészek milyen tartalmi elemekből álltak össze, hány perc állt a rendelkezésére a vizsgán, független vizsgabizottság előtt zajlott-e az érettségi stb.) kizárólag az adott középiskola vagy pl. az adott állam oktatásért felelős igazgatási szerve igazolhatja le hitelesen. Idegen nyelvű dokumentumok esetén mind a hiteles külföldi dokumentumot, mind annak magyar fordítását be kell nyújtani.

A kérelmet az Oktatási Hivatal 1443 Budapest Pf. 220 címre lehet megküldeni az Oktatási Hivatal elnökének címezve. A kérelem szabad megfogalmazású lehet, pontosan megjelölve benne a kérelem tárgyát (a bevizsgálni kért tárgy pontos, a bizonyítványban szereplő megnevezésének jelölésével), mellékelve a vizsgakövetelményeket, tantárgyleírásokat fordításokat stb.) is. Az emelt szinten történő bevizsgálást a felsőoktatási felvételi eljárástól külön kell kérelmezni, a kérelemért 3.000 forintot kell illetékbélyeggel leróni, továbbá bevizsgálandó tárgyanként 50.000 forint szakértői díjat kell megelőlegezni (átutalni) az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 bankszámlaszámára. A befizetésnél a közlemény rovatba minden esetben kérjük feltüntetni: „bevizsgálási eljárás".

A bevizsgálási eljárás időtartama a jogszabályok értelmében akár 2 hónap is lehet. Az esetleges hiánypótlás időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele.

További tájékoztatás a felveteli.eljaras@oh.gov.hu címen kérhető.

5.2.1.4. Az érettségi értékelési rendszer átszámítása

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában tett közép- vagy emelt szintűként elfogadott érettségi vizsgatárgy értékelését az alábbiak szerint számítják át a magyar rendszerű százalékos értékelésre.

Az átszámítási képlet százalékos eredményre az adott külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola érettségi értékelését az elégséges szint alsó küszöbértékétől a maximum értékig nyújtja el. Kivéve amennyiben az érettségi értékelés ötfokozatú skála egy elégtelen értékkel: ilyen esetben a 2005 előtti magyar érettségi értékelés százalékos átváltása az irányadó.

Az alábbiakban nem szereplő érettségi rendszerben megszerzett eredmények átszámításáról a felveteli.eljaras@oh.gov.hu címen lehet érdeklődni.

Példák
(a teljesség igénye nélkül, mivel egy országon belül több értékelési lehetőség is lehetséges)

1.

Az osztrák érettségi értékelés ötfokozatú skála, így a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere kerül alkalmazásra:

Osztrák értékelés Magyar érettségi
százalékban
Magyar érdemjegy 
tanulmányi pont számításához
Sehr Gut (1) 100 5
Gut (2) 79 4
Befriedigend (3) 59 3
Genügend (4) 39 2


2.

Az amerikai egyesült államokbeli értékelés ötfokozatú skála, így a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere kerül alkalmazásra:

Amerikai egyesült államokbeli 
ötfokozatú értékelés
Magyar érettségi 
százalékban
A 100
B 79
C 59
D 39

 

Amennyiben a jelentkező nem betűjeles, hanem százalékos eredményeket tartalmazó Transcript-et (is) nyújt be az eljárásban, a Hivatal ezeket rögzíti a jelentkező eredményeként.

3.

Hétfokozatú értékelési skála átszámítása, melynél a 2-es érték az elégséges szint (pl. IBO):

Külföldi értékelés Magyar érettségi 
százalékban
7 100
6 85
5 70
4 55
3 40
2 25

 

4.

Külföldi százalékos értékelés átszámítása egyenletes eloszlással, ahol 60% az elégséges szint:

Külföldi értékelés 
százalékban
Magyar érettségi 
százalékban
100 100
90 81
80 63
70 44
65 34
60 25

 

5.

Német rendszerben tett érettségi vizsga átszámítása

Német pont Magyar % Magyar jegy
15 100 5
14 93
13 86
12 80
11 73 4
10 66
9 59 3
8 52
7 46
6 39 2
5 32
4 25