felvi.hu


1.7.5. Jogorvoslat

2020.10.15

A jelentkezőkre vonatkozó jogorvoslati szabályok

A jelentkező a besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal, mint alperes ellen.

A keresetlevelet kizárólag a besorolási határozat közlését – E-felvételiben történő megjelenését – követően lehet benyújtani, a felperes lakóhelye szerint illetékes törvényszéknek (https://birosag.hu/birosag-kereso) címezve, de az Oktatási Hivatal számára megküldve – az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai úton (3 példányban) a 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre.

Figyelem! A besorolási döntés ellen kizárólag közigazgatási per indítható, a fellebbezés lehetősége megszűnt!

A jelentkező a besorolási döntés elleni keresetlevelet az alábbi módok valamelyikén tudja benyújtani:


A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított 45 napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

A peres eljárás illetéke 30.000 forint, amelyet előzetesen nem kell leróni, annak viseléséről a bíróság dönt az eljárás végén (jellemzően a pervesztes fél viseli).

Fontos, hogy a keresetlevél csak a Hivatal által elkövetett jogszabálysértés esetén lehet megalapozott, ezért abban pontosan meg kell jelölni a jogsértést!

További tudnivalók

A hivatalos iratok (pl. besorolási döntés) az elektronikus rendszer szerint igazolt átvétel napján számítanak kézbesítettnek (azaz amikor megnyitja/letölti a jelentkező). Ha ez nem történik meg, az iratokat a megküldést követő ötödik napon átvettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

A kézbesítési vélelmet kifogás előterjesztésével lehet megdönteni az irat kézbesítéséről való tudomásszerzéstől számított öt napon, de legkésőbb a kiküldést követő harminc napon belül. A kifogást az Oktatási Hivatalnál kell benyújtani: az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy a 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre küldött levélben. A kifogásban elő kell adni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát vagy a jelentkező önhibájának hiányát bizonyítják (pl. kórházi ellátás miatt igazoltan akadályoztatva volt stb.). A kifogáshoz mellékelni kell az ezt alátámasztó igazolásokat, dokumentumokat (elektronikus formában – beszkennelve –, vagy papír alapú kérelem esetén fénymásolva).

Igazolási kérelem a felvételi eljárás során (pl. a jelentkező lekéste a jelentkezési határidőt, a hiánypótlási felszólításnak nem tett eleget) nem terjeszthető elő.

A kérelmet visszautasító és az eljárást megszüntető végzések esetében a jelentkező a döntésben kap tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségekről. A hiánypótlási felhívás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

A felsőoktatási felvételi eljárásban méltányosság gyakorlásának helye nincs, a keresetlevélben foglaltak alátámasztására utólagosan benyújtott, végzettséget, eredményt vagy többletpontjogcímet igazoló dokumentum főszabályként nem fogadható el. A besoroláshoz szükséges, méltányosságból kért pont megadása szintén nem lehetséges.

A keresetlevélben foglaltakat a besorolási döntést meghozó Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sértett, azt – egy alkalommal – módosíthatja, vagy visszavonhatja. A keresetlevelet a benyújtásától számított 30 napon belül az ügy irataival együtt az illetékes törvényszékhez továbbítja (pozitív vagy negatív döntés esetén is).

Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárás során az alkalmassági vizsga, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga, a gyakorlati vizsga eredményével vagy a felsőoktatási intézmény felvételi döntésével, kapcsolatos jogorvoslattal nem az Oktatási Hivatalhoz, hanem az adott felsőoktatási intézmény vezetőjéhez lehet fordulni írásban benyújtott jogorvoslati kérelemmel, a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon. Ennek részleteit a felsőoktatási intézmények szabályzatai tartalmazzák, amelyeket az intézményi honlapokon, illetve a vizsgák helyszínén a jelenlévő intézményi alkalmazottaktól lehet megismerni. A külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok továbbtanulási célú elismerése ügyében a felsőoktatási intézmény által hozott határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a határozatban megjelölt módon. A besorolási döntés ellen benyújtott keresetlevélben a felsőoktatási intézmény döntése nem támadható meg.

A Hivatal a besorolási döntés közlését követő tizenötödik napig a besorolási döntését módosítja, ha a felsőoktatási intézmény jelzése alapján eljárási vagy olyan számítási hiba jut tudomására, amely kihat a döntés érdemére.

Amennyiben a felsőoktatási intézmény élt ezzel a lehetőségével, erről értesíti az érintett jelentkezőket.

Kérjük, ebben az esetben várja meg a keresetlevél benyújtásával az Oktatási Hivatal döntését, mivel így elkerülhető a hosszadalmas peres eljárás lefolytatása. A Hivatal a módosított besorolási döntést az E-felvételi felületén közli a jelentkezővel, a felsőoktatási intézményt pedig szintén értesíti arról.

Intézményi hibajelzés keretében utólagosan benyújtott dokumentum a jogorvoslati eljárás keretében sem vehető figyelembe!