felvi.hu


2.2.2. Érettségi pontok

2020.12.28

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható). Az egyes szakok érettségi követelményeit, amelyeket a felsőoktatási intézmények a képzési területekre, illetve szakokra vonatkozóan határoztak meg, az 1. sz. táblázat összegzi.

A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők pontszámításával kapcsolatos egyéb tudnivalókat A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. fejezet tartalmazza.

Ha egy szakon előírt érettségi követelményként több vizsgatárgy választható – azaz a megadott vizsgatárgyak között "vagy" szerepel –, az érettségi pontokat a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani.

Az érettségi pontok száma egyenlő


az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Amennyiben a szakmai vizsga százalékos eredménye nem állapítható meg (kizárólag érdemjegy vagy betűs értékelés szerepel a bizonyítványban), akkor az érettségi pont részét képező szakmai tárgyként az alábbi eredmények vehetők figyelembe: az ötös érdemjegy 100 pontot, a négyes érdemjegy 80 pontot ér .

Figyelem: csak akkor kerül kizárólag a szakmai vizsga eredménye után járó pont alapján kiszámításra az érettségi pont, ha a szakmai vizsga minősítése legalább jó, így a jelentkező a szakmai vizsga eredménye után legfeljebb 400 pontot szerezhet.

Figyelem! Az érettségi pontok számításakor az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredményt névértéken veszik figyelembe (azaz pl. a középszintű 78% és az emelt szintű 78% is 78 pontot ér), tehát az ötfokozatú skála [elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5)] szerinti érdemjegyeknek nincs szerepük. Az emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni (l. a Többletpontok c. részben).

A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának minősül.

A felsőoktatási felvételi eljárásban felvételi követelmény legalább egy emelt szintű érettségi vizsga megléte, de vannak olyan szakok – pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész –, ahol a jelentkezőnek mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel kell rendelkeznie.
Az Egyetemek, főiskolák menüponton belül az intézményi meghirdetéseknél a kötelezően előírt emelt szintű érettségi vizsgára az érettségi vizsgatárgy megnevezése utáni (E) jelölés utal.

 

"Régi típusú" (2005 előtti) magyar rendszerű érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az osztályzatok pedig az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:


Az előző felsőoktatási felvételi eljárások során a 2005 előtt, még nem a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való eddigi megfeleltetését a 8. sz. táblázat tartalmazza. Az ebben szereplő vizsgatárgyakra megfeleltetési kérelmet nem kell benyújtani!

Ha a megfeleltetni kívánt tantárgyat nem találja meg a 8. sz. táblázatban, megfeleltetési kérelmet kell benyújtania. Tekintettel arra, hogy a szakmai vizsgatárgyak rendszere az elmúlt évek során teljesen átalakult, a 2021. évi általános felvételi eljárásban csak a hatályos szabályok szerinti szakmai érettségi vizsgatárgyakra történő megfeleltetést lehet kérni az Oktatási Hivataltól (az érvényes érettségi vizsgatárgyak listája megtalálható a www.oktatas.hu honlapon – a linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból!). Erről bővebben az Érettségi vizsgatárgy megfeleltetési kérelem c. fejezetben olvashat.

A külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkezőkre vonatkozó tárgymegfeleltetéssel kapcsolatos információkat A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. fejezet tartalmazza.

Érettségi pont kizárólag


szereplő eredményekből
számítható. Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is, ahol középfokú nevelés-oktatás folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű.

Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag a szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést tanúsító (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.