felvi.hu


3.3.1. Nyelvtudás igazolása

2019.12.19

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal (pl. külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosítása után kapott honosító határozat, külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség, nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.) lehet igazolni.

Ha valaki több nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben is csak a jogszabályban megállapított maximális többletpontot kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult többletpontra (l. a Pontszámítás c. fejezetben).

Hazai nyelvvizsgákKülföldi nyelvvizsgákNyelvvizsga hazai érettségi bizonyítvány alapjánNyelvvizsga külföldi érettségi bizonyítvány alapjánNyelvvizsga hazai oklevél alapjánNyelvvizsga külföldi oklevél alapjánNyelvvizsga külföldi szakképesítés alapján

 

Hazai nyelvvizsgák

Figyelem! Csak a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot kell feltölteni az E-felvételi rendszerébe. A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok esetében a jelentkező által a jelentkezés során kötelezően megadott adatok (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám, bizonyítvány kiállításának dátuma) alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából.

Ha a jelentkező egy adott nyelvből külön szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, azok adatait két külön sorban kell rögzítenie!

Az azonos nyelvből, azonos szinten letett szóbeli (korábban A típusú) és írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsgák automatikusan komplexnek (korábban C típusúnak) tekinthetők. Amennyiben a jelentkező két külön szinten letett szóbeli (korábban A típusú) és írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsga adatait rögzíti – azaz például angol nyelvű B2 (korábban középfokú) írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsga és angol nyelvű C1 (korábban felsőfokú) szóbeli (korábban A típusú) nyelvvizsga –, akkor az alacsonyabb szinten – vagyis B2 komplex nyelvvizsgaként – vehető figyelembe.

Egynyelvű írásbeli vagy szóbeli résznyelvvizsga-bizonyítvány kétnyelvű írásbeli/szóbeli résznyelvvizsga-bizonyítvánnyal azonos nyelvből és azonos szinten egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek minősül. A különböző szinten tett egy- és kétnyelvű részvizsgák egyesítésére az előző bekezdésben foglaltak vonatkoznak.

A szaknyelvi vizsgák esetében a szóbeli és írásbeli típusú nyelvvizsga-bizonyítványok komplex típusúnak való megfeleltetése nem automatikus, mivel csak az azonos szaknyelvi tartalmú részvizsgák egyesíthetők. Az egyesíthetőségről az Oktatási Hivatal Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztálya (továbbiakban: NYAK, www.nyak.oh.gov.hu) által kiállított hatósági bizonyítvány fogadható el az eljárás során.)

Bizonyítványban szereplő hibás adatok javítása

Amennyiben a nyelvvizsga-bizonyítvány hibás adatot tartalmaz (pl. születési hely, két keresztnév), a NYAK-hoz benyújtott kérelemre, ingyenes eljárás keretében a NYAK 8 nap alatt hatósági igazolást állít ki, amit a jelentkezőnek fel kell töltenie az E-felvételi felületére.

Elveszett nyelvvizsga-bizonyítványok esetén a jelentkező kérésére a NYAK a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésének tényét bizonyító hatósági igazolványt ad ki. (A linkekre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

Figyelem! A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a 2020. július 9-ig kézhez kapott államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok adatai hitelességének ellenőrzése a jelentkező által az eljárás során kötelezően megadott adatok (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám, bizonyítvány kiállításának dátuma) alapján történik a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából.

Az vizsgát szervező akkreditált vizsgaközpont vagy vizsgahely igazolása a sikeres nyelvvizsgáról nem fogadható el nyelvvizsga-bizonyítványként, továbbá a NYAK a bizonyítvány nyomtatása előtt nem állít ki sikeres nyelvvizsgáról szóló igazolást!

A nyelvtudás adott szintjét alátámasztó, a NYAK által kiadott hatósági igazolványok, hatósági bizonyítványok, igazolások és honosítási határozatok is nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűek, ezért a kiállítás alapjául szolgáló dokumentum beküldése nem kötelező.

A nyelvvizsgaközpontok által kiadott különböző dokumentumok a felvételi eljárás során nem igazolják a nyelvvizsga-bizonyítvány meglétét. A NYAK az idegen nyelvtudás igazolására rendszeresített állami nyelvvizsgáról szóló 3/1980. (X. 25.) MM rendelet mellékletében felsorolt állami nyelvvizsgával, illetőleg a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű – 1950. december 31. napja után és 1999. december 31. előtt keletkezett jogviszony alapján letett – sikeres vizsgát igazoló okiratokról igazolást állít ki.

A fenti rendelet mellékletében szereplő szigorlat, záróvizsga, tolmácsképesítés stb. a NYAK igazolásával együtt jogosíthat többletpontra. Az igazolás beküldése esetén a kiállítás alapjául szolgáló dokumentum beküldése nem kötelező. Ha nem rendelkezik a NYAK igazolásával, akkor kötelező beküldeni a leckekönyv személyes adatokat és a képzés adatait (képzés megnevezése, tagozat/munkarend stb.) tartalmazó oldalainak másolatát.

Külföldi nyelvvizsgák

A külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány csak akkor vehető figyelembe a felvételi eljárás során, ha azt a NYAK vagy – 2000 előtt – az Állami Nyelvvizsga Bizottság honosította, és erről határozat készült. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

Nyelvvizsga hazai érettségi bizonyítvány alapján

A két tanítási nyelvű, illetve nemzetiségi középiskolákban szerzett érettségi bizonyítványok a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 54. §-ában meghatározott feltételek alapján nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősülnek és meghatározott nyelvtudást igazolnak.

Az idegen nyelvből, illetve kisebbségi oktatásban nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből tett, az érettségi vizsgabizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő legalább 60%-os emelt szintű érettségi vizsga – a vizsgaszabályzatban meghatározott feltételek mellett – B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgának minősül.

Ha a vizsgázó nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból emelt szinten legalább 60%-ot ért el, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, továbbá nemzetiségi nyelven legalább még két vizsgatárgyból sikeres, legalább középszintű vizsgát tett, az érettségi bizonyítványa C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

Nyelvvizsga külföldi érettségi bizonyítvány alapján

Külföldi, de magyar tannyelvű középiskolában szerzett érettségi bizonyítvány B2 (korábban középfokú) komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű az adott államnyelvből.

Ha a jelentkező magyar tannyelvű középiskola által kiállított hivatalos (fejléc, aláírás, pecsét, dátum) igazolást nyújt be, miszerint legalább egy közismereti tárgyat (közismereti érettségi vizsgatárgyak, amennyiben ezen a néven szerepelnek az érettségi bizonyítványban: pl. matematika, magyar nyelv és irodalom, államnyelv szerinti nyelv, államnyelv szerinti nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, biológia, kémia, társadalomismeret, természettudomány, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika, testnevelés, katonai alapismeretek, latin nyelv) legalább két évig az adott államnyelven tanult, úgy érettségi bizonyítványa C1 (korábban felsőfokú) komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű az adott államnyelvből.

Ha a külföldi, de magyar tannyelvű középiskola érettségi bizonyítványában szerepel az oktatás nyelve, akkor a benne szereplő oktatás nyelve szerint kell a nyelvvizsga-bizonyítvány szintjével történő egyezőséget megállapítani. Amennyiben az oktatás nyelve minden tantárgy esetén magyar, úgy iskolai igazolás más nyelvről nem fogadható el és az érettségi bizonyítvány B2 (korábban középfokú) nyelvvizsgának felel meg. C1 (korábban felsőfokú) nyelvvizsgaként történő elismeréshez mindenképpen be kell nyújtani a külföldi érettségi bizonyítvány minden oldalát, hozzátartozó mellékletet is beleértve.

Az idegen – azaz a magyartól eltérő – nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi középfokú oktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az oktatás nyelve szempontjából államilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú C1 (korábban felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. (Többletpont tehát akkor adható, ha a jelentkező tanulmányait a magyartól eltérő nyelven folytatta.)

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (OH MEIK) által kiadott "Tájékoztatás" nevű dokumentum jogi hatállyal nem rendelkezik, így a benne foglaltak a felvételi eljárás során önmagukban nem vehetők figyelembe, azaz nyelvi többletpontra önmagában nem jogosít.

Általános iskolai igazolás a felvételi eljárásban nem fogadható el, mert az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 14.§ (9) bekezdése értelmében külföldi középfokú oktatási intézményben folytatott és eredményesen befejezett (érettségi bizonyítvány megszerzésével igazolt) tanulmányokat lehet igazolni.

Nyelvvizsga hazai oklevél alapján

Kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának


Az idegennyelv-alapszakos bölcsész oklevél, amely idegen nyelv szakképzettséget igazol, a szakképzettségben jelölt nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, kétnyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának. Az alapszakos bölcsész oklevél, amely idegen nyelv szakirányt jelöl – a szakirányban tanult nyelv szempontjából –, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvi kimeneti szintnek megfelelő szintű, általános, kétnyelvű, komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

A magyarországi felsőoktatási intézményben nemzetiségi tanári, nemzetiségi tanítói, nemzetiségi óvodapedagógusi szakon megkezdett és befejezett tanulmányokat igazoló bizonyítvány, oklevél, az oktatási intézmény oktatási nyelve szempontjából államilag elismert, általános, kétnyelvű komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg.

Az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg.

A magyarországi felsőoktatási intézményben szakfordító vagy szakfordító és tolmácsképzés befejezéseként kiállított oklevél, illetve képesítő bizonyítvány – a tanult nyelv szempontjából – államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg. A fordító és tolmács mesterszakos oklevél – a tanult nyelv szempontjából – államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg.

Ha a jelentkezőt hazai oklevele alapján illeti meg nyelvvizsga-egyenértékűség, a nyelvvizsgáért adható többletpont érvényesítéséhez az oklevél másolatát kell beküldenie.

Nyelvvizsga külföldi oklevél alapján

Az államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben szerzett – felsőfokú végzettséget tanúsító – oklevél, az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. (Többletpont tehát itt is akkor adható, ha a jelentkező tanulmányait a magyartól eltérő nyelven folytatta.)

További nyelvvizsga-megfelelések:


oklevél – kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából – szintén államilag elismert, általános, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg.

A nyelvvizsga megfeleltetéshez, az oktatás nyelvének megállapításához szükséges lehet


Ha az oktatás nyelve egyértelműen nem állapítható meg, úgy nyelvvizsga többletpont a felsőfokú oklevélre nem adható.

Nyelvvizsga külföldi szakképesítés alapján

A külföldi szakképesítés csak akkor felel meg hazai államilag elismert szaknyelvi, egynyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványnak, ha azt Magyarországon megszerezhető, érettségi vizsgához kötött szakképesítésként ismerték el.

Ha a jelentkezőt külföldi szakképesítése alapján illeti meg nyelvvizsga-többletpont, jelentkezéséhez az OH MEIK vagy más szakhatóság által kiállított elismerő okiratot vagy a záradékolt bizonyítványt kell másolatban mellékelnie.

Az egyes többletpontokra vonatkozó pontszámítási szabályok a Többletpontok c. fejezetben találhatók részletesen, kérjük, ezeket is tanulmányozza! Egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

Figyelem! A jelentkezés időszakában már meglévő dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg feltölteni az E-felvételi felületére, legkésőbb 2020. február 15-ig! Azokat, amelyeket ezt követően kap kézhez, legkésőbb 2020. július 9-ig pótolhatja.