felvi.hu


3.2. A pontszámításhoz beküldendő további dokumentumok

2019.12.19

A tanulmányi, illetve a felvételi összpontszám számításához a középiskolai bizonyítvány, továbbá a felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentumok beküldésére is szükség lehet.

Figyelem! A jelentkezés időszakában már meglévő dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg feltölteni az E-felvételi felületére, legkésőbb 2020. február 15-ig! Azokat, amelyeket ezt követően kap kézhez, legkésőbb 2020. július 9-ig pótolhatja.

 

Középiskolai bizonyítvány

A középfokú tanulmányok során szerzett év végi érdemjegyeket tartalmazó okmány.

A jelentkező tanulmányi pontjait meghatározott középiskolai eredmények alapján számolják, ezért a középiskolai bizonyítvány minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, amely alátámasztja a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket (pl. a záradékokat, javítóvizsga vagy osztályozó vizsga eredményét tartalmazó oldal stb.). Javasoljuk, hogy a legkedvezőbb pontszámítás érdekében a bizonyítvány valamennyi, egy-egy évfolyam sikeres elvégzését igazoló (az eredményeket, az esetleges záradékokat, az iskola bélyegzőjét is tartalmazó) oldalpárokat egyben, teljes terjedelmükben és az évfolyamok sorrendjében töltse fel.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei. A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú nevelés-oktatás szakaszában (azaz 5-8. évfolyamon), illetve a szakmunkásképzésben megszerzett eredmények nem számíthatók be.

Ha a jelentkező szakvélemény alapján a pontszámításhoz szükséges tantárgyak valamelyike alól felmentésben részesült, úgy a középiskolai tanulmányai alatt megszerzett minden évfolyam bizonyítványának másolata szükséges.

Előfordulhat azonban, hogy a tanulmányi pontok számításához szükséges valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat), vagy a választható idegen nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) a jelentkező nem a tanulmányai utolsó két évében tanulta. Ebben az esetben szükséges a korábbi évek eredményeit is igazolni a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalaival. Amennyiben előtanulmányai során tanulta a választható természettudományos tantárgyat, ezen bizonyítványok beküldése is szükséges. Előtanulmánynak számít az 1996 után végzett négyéves szakiskolai képzés első két éve, és 2013-at követően a három éves szakiskolai képzés. A hagyományos, keményfedeles magyar középiskolai bizonyítvány másolata helyett (pl. amennyiben az elveszett) benyújtható a középiskola (vagy jogutódja) vezetője által kiállított és hitelesített bizonyítványmásodlat, törzskönyvi kivonat másolata, vagy igazolás, amely tartalmilag – azaz szövegében – teljes mértékben megegyezik az eredeti középiskolai bizonyítvánnyal. Az eljárás során betétlap, napló, e-napló stb. dokumentumtípusok nem fogadhatók el.

A felsőoktatási szakképzésen, alapképzésen és osztatlan mesterképzésen lehetőség van tanulmányi pontok számítására (kivéve a művészet és művészetközvetítés képzési területek szakjain, a kapcsolódó osztatlan tanárképzésekben valamint az edző alapképzési szakon). Ehhez a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalainak másolatát csatolni kell a jelentkezéshez!

Figyelem! A jelentkezési kérelemben megjelölt, a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolatok hiánya esetén hiánypótlásra szólítják fel a jelentkezőt. Ha ezt követően a középiskolai bizonyítvány továbbra is hiányzik vagy hiányos, a jelentkező részére tanulmányi pont nem számítható.

Ha a jelentkező középiskolai bizonyítványa elveszett vagy megsemmisült, bizonyítványmásodlattal tudja igazolni az eredményeit. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 96. § alapján a bizonyítványmásodlatot – kérelemre – a törzslap alapján az iskola állítja ki.

A tanulmányi pontok számítására vonatkozó további szabályok a Tanulmányi pontok c. fejezetben találhatók.

Felsőfokú tanulmányok igazolása

A felsőfokú tanulmányok igazolására az alábbi dokumentumtípusok alkalmasak, ezek azonban felsőfokú végzettséget nem igazolnak.

Leckekönyv, elektronikus leckekönyv

Egyes felsőoktatási intézmények a mesterképzésre történtő jelentkezés során a felsőfokú végzettséget igazoló okirat (oklevél) mellett vagy – amennyiben az oklevelet még nem adták ki – helyett a jelentkező előző tanulmányai során vezetett leckekönyvét (indexét) is bekérhetik. Ebben félévek szerinti bontásban szerepelnek a jelentkező tanult tárgyai és eredményei, illetve átlagai és záróvizsga-bejegyzései.

A leckekönyv nem igazol felsőfokú végzettséget.

Oklevélmelléklet

A Bolognai rendszer bevezetését követően az oklevélmellékletet a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel egy időben bocsátja ki a felsőoktatási intézmény. E dokumentum a jelentkező tanulmányainak egészéről számot ad, vagyis részletesen szerepelnek benne a tanult félévek, ezek tárgyai, eredményei és átlagai, a megszerzett kreditek, a felvett szakirányok és a záróvizsga eredménye is.

Az oklevélmelléklet nem igazol felsőfokú végzettséget.