felvi.hu


1.7.4. Jogorvoslat

2017.12.22

A jelentkezőkre vonatkozó jogorvoslati szabályok

A jelentkező által kapcsolattartásra korábban megadott e-mail cím postafiókját rendszeresen érdemes ellenőrizni, mivel az Oktatási Hivatal ezen keresztül tartja a kapcsolatot a jelentkezővel. Ide érkeznek a hivatalos értesítések az esetleges hiánypótlási felhívásról, az eljárás egyes szakaszainak elindulásáról, valamint a besorolási döntés megtekinthetőségéről.

Az egyes értesítések, valamint a besorolási döntés az elektronikus rendszer szerint igazolt átvétel napján számítanak kézbesítettnek. Ha átvétel nem történik, akkor is átvettnek kell tekinteni az egyes értesítéseket és a besorolási döntést az ezekről szóló e-mail Oktatási Hivatal általi megküldését követő ötödik napon (kézbesítési vélelem). A kézbesítési vélelmet a kézbesítésről való tudomásszerzéstől számított öt napon belül, de legkésőbb az e-mail kiküldését követő harminc napon belül kifogás előterjesztésével lehet megdönteni. A kifogást az Oktatási Hivatalnál kell benyújtania ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy papír alapon a 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre. A kifogásban elő kell adni azokat a tényeket és körülményeket, melyek a kézbesítés szabálytalanságát vagy a jelentkező önhibájának hiányát igazolják (pl. a jelentkező igazoltan akadályoztatva volt korházi ellátás okán stb.). A kifogáshoz az ezt alátámasztó igazolásokat, dokumentumokat stb. mellékelni szükséges elektronikus formában (pl. szkennelt dokumentum stb.). Az egyes értesítések és a besorolási döntés esetében az e-mail kiküldését követő harmincadik napon túl a kézbesítési vélelem már nem dönthető meg.

Igazolási kérelem egyéb okból (pl. a jelentkező lekéste a jelentkezési határidőt) az eljárásban nem terjeszthető elő.

A jelentkező a besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal, mint alperes ellen. A keresetlevelet a jogvita eldöntésére illetékes Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de az Oktatási Hivatalhoz elküldve kell benyújtani Ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy Ügyfélkapu hiányában papír alapon (3 példányban) a 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre.

Figyelem! A besorolási döntés ellen a továbbiakban már nem lehet fellebbezni az oktatásért felelős miniszterhez, kizárólag közigazgatási per indítható!

A kérelmet visszautasító és az eljárást megszüntető végzések esetében a jelentkező a döntésben kap tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségekről. A hiánypótlási felhívás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Ügyfélkapuval rendelkező jelentkezők a www.oktatas.hu honlapon található perkapun keresztül, az ott megadott űrlap kitöltésével is élhetnek a jogorvoslat lehetőségével. Ügyfélkapuval nem rendelkező jelentkezők a www.felvi.hu honlapon a Kérvénytár menüpontból letölthető formanyomtatvány segítségével készíthetik el kereseti kérelmüket. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

Mivel a felsőoktatási felvételi eljárásban méltányosság gyakorlásának helye nincs, a jogorvoslati kérelem alátámasztására utólagosan benyújtott, végzettséget, eredményt vagy többletpontjogcímet igazoló dokumentum főszabályként nem fogadható el. Kérjük, esetleges keresete benyújtásakor mindezt mérlegelje.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeiről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése rendelkezik. Ennek értelmében a keresetlevélnek tartalmaznia kell:


A keresetlevélben foglaltakat a besorolási döntést meghozó Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt (egy alkalommal) módosítja vagy visszavonja. Amennyiben ezt az Oktatási Hivatal nem tartja indokoltnak, a keresetlevelet a benyújtásától számított 15 napon belül az ügy irataival együtt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz továbbítja.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárás során az alkalmassági vizsga, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga, a gyakorlati vizsga eredményével vagy a felsőoktatási intézmény felvételi döntésével kapcsolatosan jogorvoslattal nem az Oktatási Hivatalhoz, hanem az adott felsőoktatási intézmény vezetőjéhez lehet fordulni írásban benyújtott jogorvoslati kérelemmel, a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon. Ennek részleteit a felsőoktatási intézmények szabályzatai tartalmazzák, amelyeket az intézményi honlapokon, illetve a vizsgák helyszínén a jelenlévő intézményi alkalmazottaktól lehet megismerni. A jogorvoslatot a felsőoktatási intézményen belüli másodfokú fórum bírálja el.