felvi.hu


1.7.2. Tájékozódás, ügyintézés

2017.12.22

Az elektronikus jelentkezés és hitelesítés lezárulta után létrejön a felvételi eljárás központi nyilvántartása. Ezt követően a jelentkezők az E-felvételiben nemcsak megnézhetik az adataikat, dokumentumaikat, hanem szükség esetén módosíthatják, pótolhatják is azokat.

Tájékozódás


Az E-felvételiben a jelentkező 2018. április 19-től folyamatosan nyomon követheti a rögzített adatait, ellenőrizheti a feltöltött dokumentumainak feldolgozottsági státuszát, valamint láthatja vizsgaeredményeit, a felvételi pontjait, majd pedig a besorolási döntésről szóló határozatát.

Figyelem! Az eljárás során az online tájékoztatás keretében folyamatosan elérhető és letölthető a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat és jelentkezéseket összesítő ún. jelentkezői státuszlap, valamint az eljárás végén a besorolási döntés is. A jelentkezők a hiánypótlásról és a besorolási döntés E-felvételiben való elérhetőségéről is külön tájékoztató e-mailt kapnak, ezért fontos, hogy folyamatosan figyelje a saját jelentkezői oldalát és a jelentkezéskor megadott e-mail postafiókját, valamint a Felvi.hu honlapot!

Az eljárás folyamán az ügyintézés alapvetően elektronikus formában történik. Egyes esetekben azonban kötelezően használandó nyomtatványokat kell kitölteni, amelyeket a Felvi.hu honlapon található Kérvénytárból lehet letölteni. Ezek a formanyomtatványok (pl. tárgyelismertetéshez, adatmódosításhoz vagy jogorvoslathoz) csak aláírással hitelesítve tölthetők fel az E-felvételibe, vagy postai úton nyújthatók be az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre.

Ügyintézés


A 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi döntésre is kiható adatok módosítására 2018. július 11-ig
van lehetőség. Szintén eddig a határidőig lehet a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló dokumentummásolatokat benyújtani, jelentkezési helyet vagy helyeket visszavonni, valamint egy alkalommal sorrendet módosítani.

Adatmódosítás

A személyes adataiban bekövetkező változásról a jelentkező köteles az Oktatási Hivatalt értesíteni. Adatokat módosítani elektronikusan lehet az E-felvételi felületén (e-ügyintézés). Figyelem! Egyes személyes adatok módosítását dokumentummal is igazolni kell (pl. névváltozás). Amennyiben ennek technikai akadálya van, a módosító kérelem postai úton is feladható (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190). A gyorsabb ügyintézés érdekében azonban mindenképpen javasolt az E-felvételi felület használata.

Adatpótlás

A 2018. február 15-e után letett államilag elismert nyelvvizsgák esetében a jelentkezőnek az ügyintézés során meg kell adnia a bizonyítvány adatait (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállításának dátuma).

Dokumentumpótlás

A jelentkezőnek ügyelnie kell arra, hogy az összes, a pontszámításhoz szükséges dokumentumot mielőbb benyújtsa. A még hiányzó – a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló – dokumentumok az e-ügyintézés során tölthetők fel az E-felvételiben.

A dokumentumok benyújtásával kapcsolatos további információk a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? c. fejezetben olvashatók.

Sorrendmódosítás és jelentkezési hely visszavonás

A jelentkezőnek az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetősége módosítani a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjén. Ennek során csak a jelentkezéskor megadott szakok elbírálási sorrendjén lehet változtatni, új képzés rögzítésére nincs mód.

Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élnie, ha valamely okból megváltozott az a preferencia-sorrend, amely alapján a jelentkezéseit rögzítette. Abban az esetben viszont nem érdemes változtatni, ha valamelyik jelentkezési helyén nem sikerült az alkalmassági vizsgája: sikertelen alkalmassági vizsga esetén az adott szakra nem nyerhet felvételt, függetlenül attól, hogy hányadik helyen jelölte. Ugyanígy nincs értelme a sorrendmódosításnak akkor sem, ha meggondolta magát a jelentkezése benyújtása óta, és már nem szeretne valamelyik megjelölt képzésre bejutni, ezért hátrébb helyezné. Ilyen esetben előnyösebb a jelentkezési hely visszavonását – kizárását – választani. A jelentkezési helyek visszavonása – kizárása – nem számít sorrendmódosításnak, arra ettől függetlenül van lehetőség. (A visszavont jelentkezési helyeket nem szükséges sorrend-módosítási kérelemmel hátrébb helyeztetni.)

Figyelem! A jelentkezési hely visszavonása – kizárása – a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során befizetett kiegészítő eljárási díj összegét (amennyiben van) nem csökkenti, a már befizetett kiegészítő eljárási díj vissza nem igényelhető!

Figyelem! Amennyiben a jelentkező visszavonja valamely jelentkezési helyét, annak újbóli aktiválására később már nincs lehetőség! Visszavont jelentkezés helyett sincs lehetőség új jelentkezési hely megjelölésére! A visszavonás végrehajtásakor körültekintően járjon el, és csak azt a képzést jelölje meg, amelyet ténylegesen törölni szeretne.

A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően kizárólag egy alkalommal módosítható legkésőbb 2018. július 11-ig. Ez azt jelenti, hogy az esetleges sorrendmódosítás után többször már nem lehet változtatni a sorrenden, illetve egy már benyújtott sorrend-módosítási kérelmet sem lehet visszavonni.