felvi.hu


2.1.4. Pontszámítás felsőoktatási felvételi szakmai vizsga alapján

2016.12.22

A központi felvételi eljárásban a jelentkező a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból

rendelkezik.

A jelentkezőnek egyrészt olyan szakra kell jelentkeznie, ahol előírás legalább egy emelt szintű érettségi vizsgatárgy megléte, másrészt az adott tárgyból rendelkezik (2017-ben érettségiző külföldi jelentkezők esetében rendelkezni fog) középszintű érettségi vizsgaeredménnyel és az előbb felsorolt jelentkezői körbe tartozik.

Figyelem! Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga érettségi vizsgatárgyanként egy napon kerül lebonyolításra valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre a jelentkezőnek nincs lehetősége.

Az E-felvételi rendszerében a kiválasztott jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi vizsgatárgy követelmények alapján listából választhatja ki a jelentkező, hogy mely érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2017. február 15-éig lehet jelentkezni. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség.

1. példa: a jelentkező 2000-ben Magyarországon érettségizett és fogorvos képzésre jelentkezik, ahol előírás az emelt szintű érettségi vizsga biológia és fizika vagy kémia érettségi vizsgatárgyból. Rendelkezik biológia és kémia érettségi vizsgatárgyból is középszintű érettségi vizsgaeredménnyel. Ez alapján mind a két tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.
2. példa: a jelentkező 2016-ban Szlovákiában érettségizett és matematika alapszakra jelentkezik, ahol előírás egy emelt szintű érettségi vizsga az alábbi tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy matematika. A szlovák érettségi bizonyítványában szerepel kémia érettségi vizsgatárgy, amely középszintű érettségi vizsgaeredménynek számít. Ez alapján kémia tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.
3. példa: a jelentkező 2000-ben Magyarországon érettségizett és biológia alapszakra jelentkezik, ahol nincs előírva emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény. Ez alapján a jelentkező – függetlenül az érettségi vizsgaeredményeitől – nem jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.

Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek (olyan szakon, ahol abból a tárgyból nincs emelt szintű érettségi követelmény, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga alapján többletpont nem adható). A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb jelzett felsőoktatási intézményben kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga eredményét a többi intézményben, szakon is el kell fogadni.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák lebonyolítására várhatóan 2017. június 26. és 2017. július 6. között kerül sor, érettségi vizsgatárgyanként. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, a vizsga kezdetének időpontját, a vizsga lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (melyet a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot, ebben az esetben váltja ki az emelt szintű érettségit, és a jelentkező megkapja az 50 többletpontot.

Az érettségi pontok számításánál a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként 50 többletpontot kap a jelentkező.

1. példa:
A jelentkező matematika alapszakra jelentkezik (ahol egy emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel), Magyarországon érettségizett 2000-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül matematikából közepes (59%) és fizikából négyes (79%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Fizikából jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 67%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem számítható.
Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos értékeinek összegeként kerül kiszámításra (138 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a duplázásával számítható ki (276 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt szintű érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 326 pont.

2. példa:
A jelentkező anglisztika alapszakra jelentkezik (ahol angol emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel), Magyarországon érettségizett 1995-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül angolból elégséges (39%) és magyar nyelv és irodalomból közepes (59%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Angolból jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 85%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem számítható.
Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos értékeinek összegeként kerül kiszámításra (98 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a duplázásával számítható ki (196 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt szintű érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 246 pont, amivel nem éri el az alapképzésen előírt jogszabályi minimum ponthatárt (280 pont), így nem kerülhet felvételre.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere elsősorban a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által a múltban kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.