felvi.hu


Változások a 2020-as általános felsőoktatási felvételi eljárásban

2020.04.17

A koronavírus miatti veszélyhelyzet során a felsőoktatási intézményeket, hallgatókat, valamint az általános felsőoktatási felvételi eljárást érintő intézkedésekről is döntést hozott a kormány.

A veszélyhelyzet miatt egyes, a felsőoktatási intézményeket és hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. Korm. rendelet (IV.10.) felvételi eljárással kapcsolatos rendelkezései érintik a pontszámítást, a nyelvvizsga igazolását, az alkalmassági, gyakorlati vizsgákat – különösen a tanár- és tanítóképzésre, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezők esetében –, valamint érintik a mesterképzésen tartandó felvételi vizsgákat.

Nyelvvizsgáért járó többletpontok

Ha a jelentkező a 2019/2020-as tanévben megkezdte, de a veszélyhelyzet miatt nem tudta befejezni a komplex nyelvvizsgáját, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványát a részvizsga eredményéből kell kiállítani (például az írásbelit már letette októberben, de a szóbeli vizsgájára csak áprilisban került volna sor).

A 2020. évi általános felvételi eljárásban a részvizsga eredményéből kiállított nyelvvizsga-bizonyítványért ugyanúgy jár a többletpont, mint a komplex nyelvvizsgáért (B2 – középfokú – bizonyítványért 28 pont, C1 – felsőfokú – bizonyítványért 40 pont).

Ez a külföldi nyelvvizsgák honosítására is vonatkozik: a már meglévő részeredményt, illetve a külföldi vizsgát kell elfogadni a fentiek alapján komplex nyelvvizsgának.

Emellett lehetővé teszik, hogy az arra alkalmas nyelvvizsga-központok online is tarthassanak vizsgákat – első körben angol és német nyelvből érhető majd el ez a lehetőség. Így aki még az idei tanévben online tudja teljesíteni akár az írásbeli, akár a szóbeli résznyelvvizsgát, az általános felsőoktatási felvételi eljárásban megkapja az érte járó többletpontokat (ld. következő bekezdés az igazolásról).

Többletpontok igazolása

Amennyiben a jelentkező már letette a nyelvvizsgát, de a bizonyítványt a dokumentumpótlási határidőig (azaz 2020. július 9-ig) nem tudják kiállítani (a nyelvvizsga-bizonyítványok kiállítása általában 60 nap), a felvételi eljárásban – a bizonyítvány helyett – a nyelvvizsga-központ által kiadott igazolással is igazolhatja a többletpontra való jogosultságát.

Figyelem! A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a letett nyelvvizsgák hitelességének ellenőrzése az eljárás során megadott adatok alapján történik a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából. Ezért a nyelvvizsga-központok által kiadott igazolásoknak is tartalmaznia kell a szükséges adatokat.

Felsőoktatási intézmények által szervezett vizsgák

Általános alapelv, hogy a személyes jelenlétet igénylő vizsgát a felsőoktatási intézményeknek lehetőség szerint úgy kell megszervezniük, hogy az ne igényeljen személyes érintkezést, és közben végig biztosítani kell a legalább 1,5 méteres távolságot is.

Osztatlan tanárképzés esetében a jelentkező előzetesen megküldött motivációs levele lesz az alapja a tanárképzés pályaalkalmassági vizsgájának.

A tanító, konduktor, óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésben pedig a jelentkezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nincs olyan betegsége vagy más körülmény, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányait. Ezt az egészségügyi nyilatkozatot közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni, az Egyetemek, főiskolák menüpontban jelzett módon.

A változásokról az intézmények a Felvi.hu-n, a Felsőoktatási felvételi tájékoztató intézményi meghirdetéseiben tájékoztatják a felvételizőket, ezért kérjük az érintetteket, hogy figyeljék a honlapot! A változások megjelenéséről e-mailben is tájékoztatjuk a jelentkezőket.

 

Záróvizsgák

A felsőoktatási tanulmányokat lezáró záróvizsgákat az intézményeknek a felvételi vizsgákhoz hasonlóan kell megszervezniük.

A 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett hallgatók mentesülnek az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga-letételi kötelezettség alól. Az általános felvételi eljárásban a dokumentumok pótlásának határideje július 9-e. Addig a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot az Oktatási Hivatalhoz be kell nyújtani.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (NKE) jelentkezőkre vonatkozó intézkedések

A katonai alapképzési szakok esetében a felvételi követelményként előírt B2 – középfokú – nyelvvizsgától az intézmény szakonként eltérhet. A katonai mesterképzési szakokra jelentkezők az idei eljárásban mentesülnek a közigazgatási alapvizsga követelmény alól.

A honvéd tisztjelöltek alkalmassági vizsgájából elmarad a fizikai rész, kizárólag az egészségügyi és pszichikai alkalmasság felmérésére kerül sor. Ha a jelentkező megfelel ezen az alkalmassági vizsgán és teljesíti az egyéb felvételi felvételeket, akkor fizikai alkalmassági vizsga nélkül is felvehető és szolgálati jogviszony létesíthető vele. A fizikai alkalmassági követelményeket a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül kell teljesítenie.

A nappali munkarendben meghirdetett rendészeti alapképzési szakokra jelentkezők esetében alkalmassági vizsga helyett egészségi, pszichikai és fizikai előszűrést kell alkalmazni. Az alkalmassági vizsgához hasonlóan, az előszűrésen is alkalmas/alkalmatlan minősítést szerezhető. Az alkalmas minősítést szerzett jelentkezővel felvétele esetén tisztjelölti szolgálati jogviszony, illetve hallgatói jogviszony létesíthető.

Az alkalmassági előszűrés:

Minősítés Feltétel Igazolás módja
Fizikailag alkalmas akinek az utolsó lezárt középiskolai év végi testnevelés osztályzata jeles (5) középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalainak másolata, amelyet az E-felvételi felületén fel kell tölteni
Egészségügyileg alkalmas akinél az alkalmassági vizsgálathoz szükséges, a jelentkező által kitöltött és aláírt kérdőív alapján nem áll fenn kizáró egészségügyi ok elektronikusan kell megküldeni az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által erre a célra létrehozott e-mail címre, 2020. május 15-ig
Pszichológiailag alkalmas akinél az előírt pszichológiai alkalmassági vizsgálatnál alkalmazott, a jelentkező által kitöltött és aláírt kérdőív alapján nem áll fenn kizáró pszichológiai ok a kérdőívet az NKE küldi meg a jelentkezőknek, akiknek a nyilatkozatot az ORFK által erre a célra létrehozott e-mail címre kell visszaküldeniük, 2020. május 15-ig


Az előszűrés során hamis adatok közlése a hallgatói, tisztjelölti jogviszony megszüntetésével járhat.

Az előírt alkalmassági követelményeket az általános felsőoktatási eljárásban felvételt nyert jelentkezőnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb a tisztjelölti jogviszonya véglegesítése előtt teljesítenie kell. Ha nem felel meg a követelményeknek (és másik képzésre nem vehető át, vagy nem vállalja az átvételt), a hallgatói jogviszonya megszüntethető.

A pályaorientációs beszélgetés helyett az intézmény olyan – tartalmában megfelelő – pályaalkalmassági vizsgát szervezhet, amely nem igényli a jelentkezővel való személyes érintkezést.