felvi.hu


Az Ügyfélszolgálat válaszol - 2. rész

2021.02.03

Gyakori kérdések a jelentkezésről

 

Célegyenesbe fordult a felsőoktatási jelentkezési időszak, közeledik a február 15-i jelentkezési határidő. Cikksorozatunk befejező részében a diploma vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján történő pontszámításról, a hátrányos helyzetről és annak igazolásáról, vagy épp a tavasszal letett nyelvvizsgák beszámíthatóságáról feltett kérdésekre adunk választ.


Hogyan jelöljem, hogy diplomám alapján kérem a pontszámítást?

Alapképzésben, osztatlan képzésen, felsőoktatási szakképzésen a felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 400 pontos értékelésével is meg lehet állapítani, hozzáadva a többletpontokat. Erről bővebben az Egyetemek, főiskolák menüpontban, a felsőoktatási intézmények meghirdetéseinél lehet olvasni, hiszen ennek lehetősége és feltételei intézményenként változó.

A fenti pontszámítási módszerhez – amennyiben adott intézmény biztosítja ennek lehetőségét, illetve az esetleg támasztott további feltételeknek is megfelel végzettségünk – meg kell adni az E-felvételiben a Felsőoktatási tanulmányi űrlapon a végzettségre vonatkozó adatokat, továbbá a jelentkezéshez csatolni kell a felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének másolatát. Aki idén szerzi meg az oklevelet, akkor legkésőbb 2021. július 8-ig pótolhatja ezt. Egyéb módon nem kell jelezni, hogy a pontszámítást ilyen módon szeretnénk, az a benyújtott dokumentum alapján fog megtörténni. (Amennyiben a jelentkező igazolja középiskolai és érettségi eredményeit is és azokból szintén meghatározható a felvételi összpontszáma, akkor is érvényesül a kedvezőbb elbírálás elve: azon pontszámítási módszer szerint számolják majd pontjait, amelyik magasabb pontszámot eredményez.)

Ügyeljünk arra, hogy mivel általában a pontszámítás az oklevél minősítése alapján történik, ezért amennyiben az oklevélen nem szerepel ez az információ, akkor szükséges a minősítést igazoló dokumentum (másolatának) benyújtása is. Figyelni kell arra is, hogy a felsőoktatási intézmény egy vagy két tizedesjegy pontossággal írja-e elő az igazolást, ebben az esetben ugyanis erről külön igazolás szükséges.

Elvégeztem egy felsőoktatási szakképzést, tényleg kérhetem ez alapján is a pontszámítást?

Igen. 2021-től a felsőoktatási intézmények az alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkezőket a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelük alapján is rangsorolhatják.

Azt, hogy az intézmények számolnak-e a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélből pontot, illetve ennek feltételeit és módját az Egyetemek, főiskolák menüpontban az intézményi meghirdetéseknél található információk tartalmazzák. (Ezek nemcsak intézményként, de akár egy-egy karon belül szakonként is eltérhetnek, ezért mindenképp el kell olvasni a szakhoz tartozó részletes leírást is.)

Az oklevél alapján történő pontszámításról bővebben a Tájékoztató Pontszámítás felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél vagy felsőfokú oklevél alapján c. fejezetében lehet olvasni.

Február 15-e után nyelvvizsgázom, beleszámít az majd az eredménybe?

A jelentkezés benyújtásakor a jelentkezőnek csak azokat az eredményeket szükséges feltüntetnie, amelyeket már dokumentummal igazolni. A később megszerzendő eredményekre vonatkozóan információt nem kell rögzítenie, hiszen nem tudhatja, hogy valóban sikeres lesz-e pl. egy, a jelentkezési határidő utánra tervezett nyelvvizsga.

A 2003. január 1. után Magyarországon szerzett államilag elismert nyelvvizsgák, továbbá a külföldi, de már honosított nyelvvizsgák esetében az eredményt igazoló dokumentumot már nem szükséges benyújtani a felsőoktatási felvételi eljárás során, hanem elegendő ennek adatait rögzíteni. (L. a Tájékoztató Nyelvtudás igazolása c. fejezetét.)

Természetesen a jelentkezési határidőt követően megszerzett nyelvvizsga adatait a felvételi eljárás során az ügyintézési időszakban pótolni tudja a jelentkező, legkésőbb 2021. július 8-ig. Ezek az eredmények a pontszámítás során ugyanúgy figyelembe vehetők.

Fontos azonban tudni, hogy nyelvvizsga-bizonyítványok kiállításának ideje 60 nap, tehát ahhoz, hogy a fenti határidőig a bizonyítványt megkapjuk, azaz rögzíteni tudjuk a nyelvvizsga adatait az E-felvételiben, 2021. április 30-ig célszerű letenni a nyelvvizsgát.

Mikor minősülök hátrányos helyzetűnek?

A nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 10. pontja alapján hátrányos helyzetű az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet több körülmény együttes fennállása alapján állapítják meg. Önmagában tehát az, hogy valaki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, árva vagy félárva, emelt összegű családi pótlékra jogosult, vagy a szülő munkanélküli stb. még nem jelenti azt, hogy hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű, ezért még többletpont nem adható.

A felsőoktatási felvételi eljárás során csak a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság olyan igazolása, illetve határozata fogadható el, amelyben egyértelműen megállapításra kerül a jelentkező hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete (tehát ha a határozat csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, akkor az nem fogadható el hátrányos helyzet igazolásaként).

További fontos feltétel, hogy hátrányos helyzetnek a Tájékoztató megjelenése (2020. december 28.) és 2021. július 8. közötti valamely időtartamban kell fennállnia.

A többletpontra való jogosultságról bővebben a Tájékoztató Esélyegyenlőség c. fejezetében lehet olvasni, a megfelelő igazoló dokumentumra vonatkozó további információk pedig Hátrányos helyzet igazolása c. fejezetében találhatók.

Mit jelent a természettudományos tárgy a középiskolai eredményeknél? Választhatok más tárgyat?

A tanulmányi pontok középiskolai eredmények részénél az egyik választható tárgynak kötelezően egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgynak vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgynak kell lennie. Természettudományos tantárgyak jogszabály alapján csak a következők lehetnek: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány.

Vagyis csak abban az esetben kérvényezhető egyéb tantárgy (de akkor is csak természettudományos jellegű tantárgy) beszámítása, ha a jelentkező bizonyíthatóan a fenti tárgyak egyikét sem tanulta középiskolai tanulmányai alatt! Tehát amennyiben valaki tanulta a középiskolai évfolyamok alatt (9-12, vagy 9-13.) bármikor ezeket a tantárgyakat, vagy ezen tantárgyak egy részét, akkor mindenképpen ezek közül lehet csak választani.

A tantárgyak hiánya esetén a jelentkezőnek az a teendője, hogy megkérje (volt) középiskoláját, kérvényezze az Oktatási Hivatalnál annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei közül melyek azok, amelyek természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

A tanulmányi pontok választott természettudományos tárgyának nincs köze az érettségi vizsga választott tárgyához, vagy ahhoz, hogy a képzésen, ahová jelentkezik, milyen érettségi vizsgakövetelmények vannak! Ez csak a tanulmányi pontok középiskolai eredmények részéhez tartozó szabály!

A különböző választási lehetőségekről, kombinációkról az alábbi cikkünkben talál további hasznos tudnivalókat: Természettudományos tárgyak a tanulmányi pontokban