felvi.hu


GYIK - Intézményeknek

2022.02.14

 

Milyen dokumentumokat szükséges benyújtania a felsőoktatási intézménynek az Oktatási Hivatal részére, amennyiben új duális képzést szeretnének indítani?

Minden esetben adatlapot és a hozzá tartozó mellékleteket szükséges benyújtani. Mellékletként csatolandó a mindkét fél (az intézmény és a partnerszervezet, vagy más néven: duális képzési gyakorlóhely) által aláírt, pecsétekkel ellátott duális képzési megállapodást, amelynek tartalma megfelel a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltaknak.

Emellett továbbítani kell a partnerszervezettel közösen kialakított Egyeztetett Duális Képzési Programot, illetve a szenátusi határozatot arról, hogy az intézmény szenátusa támogatja az adott képzés duális formában történő indítását. Ha az intézmény első alkalommal kéri duális képzési megállapodás minősítését, szükséges továbbá a hallgatói munkaszerződés mintája is.

A négy dokumentumra együttesen van szükség ahhoz, hogy az Oktatási Hivatal megkezdje a duális képzésre vonatkozó adatok feldolgozását. A hivatali kapun keresztül („OHKER" rövid hivatali névre) benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal előterjeszti a Duális Képzési Tanácsnak (a továbbiakban: DKT). A duális képzés indítását a DKT-nak kell jóváhagynia. Pozitív elbírálás esetén az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi a duális képzést. Az eljárásrendről minden szükséges információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján.

FONTOS: a duális képzési megállapodás minősítése a DKT-tól jövőre nézve kérhető, visszamenőlegesen nem. Ennélfogva a duális képzési megállapodás minősítése iránti kérelmet és dokumentumokat a képzés tervezett megkezdése előtt olyan időpontban szükséges benyújtani, hogy elegendő idő maradjon nem csak a megállapodás DKT általi minősítésére, de az esetleges hiányosságok pótlására (pl. szerződésmódosításra, az Egyeztetett Duális Képzési Program javítására stb.). Célszerű tehát a minősítés iránti kérelmet a duális képzés indulásának tervezett kezdő félévét legalább 2-3 hónappal megelőzően benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.

 

Mit jelent az Egyeztetett Duális Képzési Program?

A DKT által elfogadott alapelvek értelmében a partnerszervezetnek rendelkeznie kell a gyakorlati képzésre vonatkozó, alkalmazható tudás elsajátítására alkalmas, a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett képzési tervvel (Egyeztetett Duális Képzési Program, a továbbiakban: EDKP), amelyet alapvetően épít a felsőoktatási intézmény tantervére, és amely a tantervvel szoros tartalmi kapcsolatban áll. Ennek megfelelően az EDKP tartalmazza a következők mindegyikét:

a) elméleti ismeretek,
b) szakmaspecifikus gyakorlati feladatok,
c) önálló projektmunka,
d) a szaknak megfelelő releváns kompetencia- és készségfejlesztés.

Továbbá a DKT általános minősítési követelményrendszere értelmében az EDKP


Az EDKP az intézmény és a partnerszervezet közös munkájának eredményeként jön létre, a dokumentumot keltezéssel, valamint a két fél vezetőinek aláírásával és pecsétjével kell ellátni.

 

Melyek a felsőoktatási intézmény és a vállalat duális képzési megállapodásának kötelező elemei?

A duális képzési megállapodás kötelező elemeit a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a tartalmazza.
A megállapodásnak – egyebek mellett – tartalmaznia kell az intézmény és a partnerszervezet adatait, a szakot, amelyhez a partnerszervezet kapcsolódni szeretne, a képzés szintjét, nyelvét, a maximális hallgatói létszámot, az intézményi és a gyakorlati képzés helyszínét, a megállapodás hatályának kezdetét és végét, a megállapodás keltét, továbbá mindkét fél aláírását és pecsétjét.

A megállapodások a kötelező elemeken kívül természetesen tartalmazhatnak a hatályos jogszabályoknak megfelelő egyéb rendelkezéseket is.

 

Alap- és mesterképzések is hirdethetők duális formában?

Igen, amennyiben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 108. § 1b. pont szerinti szakról van szó, továbbá a DKT minősítette a szakra vonatkozóan megkötött duális képzési megállapodást.

 

Van lehetőség duális képzés indítására keresztfélévben is?

Igen, van rá lehetőség.

 

Melyek a felsőoktatási intézmények feladatai a felvételi eljárásban?

A duális képzés iránt érdeklődők tájékoztatása a jelentkezés menetéről, az intézménnyel együttműködő partnerszervezetekről, valamint a duális formában is indított képzésekről. A partnerszervezeti felvételi időszakában célszerű folyamatosan tartani a kapcsolatot a duális képzési partnerekkel.

Amennyiben a ponthatárok megállapítását követően kiderül, hogy a partnerszervezetnél maradt betöltetlen hallgatói hely, akkor a felsőoktatási intézmények feladata annak segítése is, hogy a megmaradó hely(ek) az intézménybe felvételt nyert és hallgatói jogviszonyt létesített (beiratkozott) hallgatók között meghirdetésre kerüljenek. Az esetleges pótfelvételin az őszi félévben szeptember 30-ig, a tavaszi szemeszterben pedig február 28. napjáig kell megkötni a hallgatói munkaszerződéseket.

Szintén fontos intézményi feladat a duális képzésbe pótfelvételivel, vagy a második félévtől bekapcsolódó hallgatók segítése, az ügyintézés adminisztratív támogatása. A felmerülő problémák megoldásában, kérdések megválaszolásában a felsőoktatási intézmény duális képzésekkel foglalkozó kapcsolattartójának kell segítséget nyújtania.

Indokolt esetben a felsőoktatási intézmény irányítja, támogatja a duális képzési hallgató partnerszervezetek közötti váltását, illetve segíti a hallgatót abban, hogy a számára leginkább megfelelő partnert találja meg, ahol folytathatja gyakorlati képzését.

Intézményi feladat annak ellenőrzése, hogy a partnerek a duális képzési megállapodásban is rögzített határidőig kiértesítsék a jelentkezőket a kiválasztás/felvételi eredményéről.

Az intézmény kötelessége a DKT által jóváhagyott partnerszervezeteivel kötött megállapodások nyilvántartása, valamint a duális képzésben részt vevő hallgatók FIR-be történő bejelentése.

 

Mekkora hallgatói létszámmal indítható el a duális képzés (van-e minimum létszám)? Hogyan lehet hallgatói létszámot módosítani?

Nincs kötelezően előírt minimális hallgatói létszám, ennek megfelelően az intézmények és partnereik akár egy főre is megköthetik a duális képzési megállapodást. A megállapodásnak egyébként kötelező eleme a partnerszervezet által maximálisan felvehető hallgatói létszám. Amennyiben a létszámot a későbbiekben módosítani kell, arra az Oktatási Hivatal honlapján elérhető eljárásrend szerint, az erre vonatkozó adatlap és a módosított duális képzési megállapodás egyidejű beküldésével van lehetőség. Bármilyen szerződésmódosítással kapcsolatos információt az Oktatási Hivatalnak kell jelezni.

 

Milyen munkarendben folyhat duális képzés?

Csak nappali munkarendben, teljes idejű képzésben hirdethető duális képzés.

 

Átalakul-e a tananyag, vagy tartani kell a képzési és kimeneteli követelmények elvárásait?

Az Nftv. 108. § 1b. pontja értelmében a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően kell létrehozni a duális képzési programot.

 

Külföldi székhellyel és telephelyekkel rendelkező vállalattal lehetséges duális képzési megállapodást kötni?

Jelenleg a hazai jogszabályi környezet csak a magyarországi székhellyel rendelkező partnerszervezetek duális képzésben történő részvételét teszi lehetővé. Egy hazai székhelyű partner külföldi telephelyén azonban lehet végezni gyakorlati képzést.

 

A hallgatók külföldi tanulmánya hogyan illeszkedik a duális képzésbe?

A képzésbe, ha a partnerszervezet is támogatja, beilleszthető a külföldi tanulmány, így például az ERASMUS programban való részvétel. Javasolt azonban, hogy a hallgató és a partnerszervezet erről a kérdésről és következményeiről (pl. fizetés nélküli szabadság) előzetesen egyeztessen, sőt ezeket lehetőség szerint a hallgatói munkaszerződésben szabályozzák.

 

Elmehet a hallgató passzív félévre?

A jelenlegi hatályos szabályozás szerint a felsőoktatásban tanuló hallgatók joga, hogy a képzési idő függvényében hallgatói jogviszonyát szüneteltesse (passzív félév). Ez a jog a duális képzésben részt vevő hallgatót is megilleti. Javasolt azonban, hogy a hallgató és a partnerszervezet erről a kérdésről és következményeiről (pl. fizetés nélküli szabadság) előzetesen egyeztessen, sőt ezeket lehetőség szerint a hallgatói munkaszerződésben szabályozzák.

 

Hogyan tudok duális képzésre vonatkozó nyilvántartásba vételt, adatmódosítást, vagy törlést kérni az Oktatási Hivataltól?

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon, a hozzájuk tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az eljárással kapcsolatos tudnivalók, az adatlapok és a mellékletek elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján.

Az eljárások típusai:

  1. A Duális Képzési Tanács minősítését igénylő duális képzési megállapodás benyújtásától a Duális Képzési Tanács döntéséig tartó folyamat nem hatósági eljárás. Ezt követően az Oktatási Hivatal a Duális Képzési Tanács által támogatott megállapodásokat hivatalból indított hatósági eljárás során nyilvántartásba veszi.
  2. A Duális Képzési Tanács által korábban már minősített, újabb tanévre/félévre megkötött duális képzési megállapodás nyilvántartásba vétele hatósági eljárás.
  3. A nyilvántartásba vett duális képzési megállapodás adatmódosítása, törlése hatósági eljárás. Ha az adatváltozást a megváltozott adat elsődleges közhiteles nyilvántartásban (cégnyilvántartás, civil szervezetek nyilvántartása stb.) már átvezették, az adatváltozás bejegyzésére hivatalból kerül sor.

 

Amennyiben kérdésem lenne a duális képzésekkel kapcsolatban, kit keressek?

Az Oktatási Hivatal foglalkozik a duális képzésekkel kapcsolatos teendőkkel. Amennyiben kérdés/kérés merülne fel, a dualis@oh.gov.hu címre küldhető információkérés.