felvi.hu


A projekt második üteme során megvalósítandó szakmai tevékenységeink

2012.03.08

A TÁMOP-4.1.3-11/1 "Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2 ütem" című kiemelt pályázat során az Educacio Nkft által megvalósítandó szakmai tevékenységek.

1. Pályakövetési rendszer (DPR) továbbfejlesztése

1.1 TÁMOP-4.1.1/08/1, TÁMOP 4.1.1/08/2/KMR és a TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV, TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR nyílt pályázatok intézményi pályakövetéssel kapcsolatos fejlesztéseinek szakmai támogatása, szakmai monitoringja;

1.2 Diplomás humán erőforrás monitoring rendszer és államigazgatási adatbázisokra épülő, diplomásokra vonatkozó munkaerő-piaci statisztikai rendszer továbbfejlesztése forrás adat bővítéssel;

1.3 A TÁMOP 4.1.3 kiemelt projekt első szakaszában nem mért hallgatói csoportok bevonása a pályakövetésbe (PhD, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés);

1.4 Szociális dimenzió mérése, csatlakozás az Eurostudent 2013 felmérési rendszerhez, ennek keretében az európai standard felmérés elkészítése Magyarországon;

1.5 Nemzetközi együttműködési hálózatokhoz történő csatlakozás;

1.6 Pályakövetéssel kapcsolatos szakmai kommunikációs tevékenységek biztosítása, továbbá az adott médiumhoz illeszkedő műfajú szakmai háttérelemzések és gyorsjelentések készítése a Felvi.hu, Felsőoktatási Műhely, Felvételi Tájoló, Felvi rangsor számára;

2. Ágazati elemzési kapacitás fejlesztése

A) Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), kapcsolódó nyilvántartó rendszerek és ágazati AVIR továbbfejlesztése

2.1 TÁMOP-4.1.1/08/1, TÁMOP 4.1.1/08/2/KMR és a TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV, TÁMOP- 4.1.1.A-10/2/KMR nyílt pályázatok intézményi vezetői információs rendszerekkel, nyilvántartó rendszerekkel és interfész kialakítással kapcsolatos intézményi fejlesztéseinek további szakmai támogatása, monitoringja;

2.2 IFT támogató felület kialakítása (online kézikönyv, feltöltési sablon, kérdőív);

2.3 Intézményi regionális együttműködések és intézményi átalakítások valamint integrációs fejlesztések szakmai támogatása;

2.4 Központi adattár és mutatószám bővítés az alábbi területeken:
a) Intézményi kapacitásra, teljesítménykövetelményekre, finanszírozásra vonatkozó mutatók kidolgozása és az adatforrások biztosítása,
b) Kiválósági Központ és szervezetei teljesítménymutatók kidolgozása
c) Tanulmányi alapadatok bevonása és képzési kimeneti mutatók kidolgozása.
Minimálisan bevonandó adatkörök technikai biztosítása az ágazati szintű elemzés lehetőségének megteremtéséhez:

d) Kreditmonitoring ellátása és integrálása az AVIR-ba;
e) Személyi állomány mutatók kidolgozása;
f) K+F mutatók (KSH, ISCED, OECD kompatibilis módon) kidolgozása;
g) Környezeti mutatók kidolgozása;
h) Társadalmi kohéziós mutatók kidolgozása;
i) Nemzetközi minőségbiztosítási (ENQA) sztenderdekhez kapcsolódó mutatók beépítése AVIR-ba;
j) Nemzetközi mobilitás mérése;
k) Egyéb, a projekt végrehajtása során felmerült tartalombővítés

2.5 Ágazati statisztikai információs alkalmazások fejlesztése, az éves oktatási statisztikai adatszolgáltatás automatikus generálásának kifejlesztése;

2.6 Felsőoktatás Információs Rendszerhez (FIR) modulfejlesztések, tartalombővítés végrehajtása, AVIR adattárral teljes körű összekapcsolás biztosítása, különös tekintettel az alábbi területekre:
a) EKKR, OKKR szintek;
b) FEOR-KKK adatbázis kialakítása;
c) ISCED-97, ISCED 2011 kompatibilitás;
d) Tanulmányi forrásadatok (lemorzsolódás, kreditgyűjtés, aktív és passzív félévek száma, végzési időtartam, nyelvvizsga, szakmai gyakorlat), valamint validációs igények integrálása;
e) K+F és felsőoktatási tudományos teljesítmény forrásadatok (oktatók besorolása; doktori képzés, kutatói állomány, kutatási projektek fajtája és finanszírozása; publikációk, szabadalmak, oltalmak);
f) Akkreditációs nyilvántartások fejlesztése;
g) Vagyongazdálkodás és beruházás nyilvántartás;
h) Egyéb, a projekt végrehajtása során felmerült tartalombővítés integrációja

2.7 Hallgatói és oktatói válaszokon alapuló mutatórendszerek kidolgozása, ehhez szükséges módszertani fejlesztések (Minimálisan elvárt területek: Oktatói Munka Hallgató Véleményezése, Kreditmonitor);

2.8 Hallgatói szolgáltatások fejlesztéséhez és minőségbiztosításához szükséges hallgatói értékelő, visszajelző és választó rendszerek elektronikus lehetőségének és autentikációjának biztosítása,

2.9 Informatikai alkalmazás fejlesztése a hallgató önkormányzati választások lebonyolítására;

2.10 Szükséges forrásrendszer bővítés a 2.4-2.9 pontokban felsoroltak biztosításához;

2.11 A FIR és a tanulmányi rendszerek (ETR, Neptun, ETN), továbbá a FIR és ágazati nyilvántartások közötti kétirányú adatkapcsolatok fejlesztése,

2.12 Kapcsolódó interfész fejlesztések;

2.13 Kapcsolódó adatminőséget biztosító, adattisztítási folyamatok ellátása;

2.14 Rendszer tesztelésével kapcsolatos feladatok;

2.15 Minisztériumi hozzáférés biztosítása

2.16 A projektben zajló fő tevékenység-csoportokban folyó stratégiai célkitűzések közpolitikai kimunkálása érdekében adatokra alapozott szakértői elemzések, vizsgálatok ellátása, adatbányászat, modellezés, riportkészítés; elemzési feladatok ellátása, felsőoktatás-fejlesztési stratégia kialakításának szakmai támogatása;

2.17 Kapcsolódó képzési feladatok ellátása felhasználók képzése;

2.18 Képzők képzése (felsőoktatási oktatók, kutatók) programok lebonyolítására alkalmas szervezet kiválasztása és a kiválasztott szervezet által lebonyolítandó programok támogatása

2.19 Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása;

3. Hallgatói szolgáltatások szakmai támogatása

3.1 Pályakövetéshez kapcsolódó öregdiák (alumni) szolgáltatásokhoz tartozó szakmaimódszertani támogatás kiépítése.

3.2 Felsőoktatási karrier szolgáltatásokhoz és életpálya segítő tanácsadáshoz kapcsolódó szakmai támogatás fejlesztése.

3.3 Intézményi komplex hallgatói humán szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmaimódszertani támogatás kiépítése.

3.4 A tanulási eredmény alapú tanulástámogató hallgatói szolgáltatások módszertanának közvetítése intézményi hallgatói szolgáltató központok, irodák munkatársai felé.

3.5 A TÁMOP-4.1.1/08/1, TÁMOP 4.1.1/08/2/KMR és a TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV, TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR nyílt pályázatok keretében kiépített hallgatói támogató szolgáltatások módszertani támogatása.