felvi.hu


Túljelentkezés és könnyű bejutás

2007.11.12

Noha igen nagymértékű volt a túljelentkezés, a Műegyetem mechatronikai mérnök szakos hallgatói mégsem ítélték nehéznek a szakra való bejutást, ellentétben a tanulmányok nehézségével. Az intézmény szakmai kapcsolatairól pedig szinte minden mindenki pozitívan nyilatkozott.

Mechatronikai mérnök alapszakot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) mellett az ország több főiskolája és egyeteme is indított, s a szak népszerűségét jelzi, hogy mindegyik esetben igen nagymértékű volt a túljelentkezés a 2007-es felvételi során. A Műegyetem a mechatronikai mérnökök képzése során fontosnak tartja, hogy a hallgatók komplex természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretek birtokában képesek legyenek e tudományterületek által meghatározott mérnöki szemléletmód elsajátítására és jövőbeni alkalmazására.

Bejutás és tanulmányok nehézsége, diploma értéke

Bejutás és tanulmányok nehézsége, diploma értéke

A nagymértékű túljelentkezést figyelembe véve érdekes, hogy a megkérdezettek nagyobb arányban tartják a szakra való bejutást inkább könnyűnek, mint inkább nehéznek. Könnyűnek a hallgatók közel 40 százaléka, míg nehéznek egynegyedük gondolja a bekerülést, de szintén jelentős arányt képviselnek azok, akik mindezt közepesen nehéznek ítélik meg. Ezzel szemben a tanulmányok nehézsége esetében egyértelműen többségben vannak azon válaszadók, akik nehéz, megerőltető tanulmányokról számolnak be: a hallgatók mintegy kétharmada képviseli ezt az álláspontot. Ez azért is érdekes, mert a legtöbb szak esetében a helyzet éppen fordított.

A diploma hazai értékét a megkérdezettek elsöprő többsége, mintegy 90 százaléka találja jónak, illetve kiválónak; ellentétes véleményt a hallgatók huszada fogalmazott meg. Szintén elégedettek a megkérdezettek a mechatronikai mérnök diploma által biztosított külföldi elhelyezkedési lehetőségekkel, bár némileg kisebb mértékben, mint az előző esetben. Mindazonáltal a hallgatók általános optimizmusát jelzi, hogy négyötödük úgy gondolja, a szak elvégeztével végzettségük jó lehetőséget fog biztosítani számukra külföldi munkavállalás esetén, s még az előzőnél is csekélyebb azok aránya, akik e kérdést éppen fordítva látják.

A BME mechatronikai mérnök szakos hallgatói összességében igen elégedetten nyilatkoztak a képzés egyes szegmenseiről. Az oktatás színvonalával és az intézmény szakmai kapcsolataival voltak leginkább megelégedve, mintegy 85 százalékuk nyilatkozott erről egyértelműen pozitívan. Ettől csak kismértékben marad el a szakismeretek naprakészségének és alkalmazhatóságának megítélése: e két tényezővel a megkérdezettek háromnegyede volt elégedett. Fontos megjegyezni, hogy a negatív válaszok mindegyik kérdés esetében elenyésző arányt képviselnek, illetve a szakismeretek használhatósága esetében nem is fogalmazódott meg kritikus válasz.

A közepesen elégedettek - avagy tekinthetjük őket bizonytalanoknak is - aránya kérdésenként változóan, 14 és 25 százalék között váltakozik. Érdemes megjegyezni, hogy az elégedettek között nagy hányadban képviseltetik magukat a maximálisan megelégedett hallgatók, akik aránya kérdésenként 28 és 44 százalék között mozog; az intézmény szakmai kapcsolatainak megítélésében ők alkotják a relatív többséget, ami igazán figyelemreméltó eredménynek tekinthető.

Elégedettség az oktatással

Elégedettség az oktatással

 

A megkérdezett hallgatók az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat általánosságban kedvezőnek tekintik, ám az elégedettség mértéke tényezőnként más-más képet mutat. A legmagasabb fokú elégedettség a számítógép-ellátottsággal kapcsolatban nyilvánul meg, ezt követi néhány százalékpontos lemaradással a könyvtár színvonalának megítélése. Ez a két szolgáltatás némileg kimagaslik a többi közül, köszönhetően részben annak, hogy esetükben igen jelentős a maximálisam elégedettek részaránya a pozitív választ adók csoportján belül. Összességében a számítógép-ellátottságot a hallgatók mintegy 85 százaléka, a könyvtár színvonalát pedig négyötödük tartja megfelelőnek.

Jónak mondható e tényezőkön kívül a sportolási lehetőségek és a kutatásokba való bekapcsolódás lehetőségeinek megítélése; ezek esetében a válaszadók nagyjából 70 százaléka fejezte ki megelégedettségét. A kulturális lehetőségekről és az intézményi demokráciáról alkotott vélemények is az elégedettséget tükrözik, ám esetükben a pozitív válaszok részaránya már némileg alacsonyabb, 60 százalék körüli. Meglepő ugyanakkor, hogy a legkevésbé pozitívan megítélt tényező az oktatók segítőkészsége; ez esetben a hallgatók kevesebb, mint fele fejezte ki megelégedettségét. Ennek oka ugyanakkor nem az elégedetlenséget kifejező válaszok arányának növekedésére, hanem a köztes, közepesen elégedett csoport jelentékenyebbé válása. Elégedetlenséget tükröző vélemény leggyakrabban a sportolási lehetőségek megítélése kapcsán fordult elő.

Elégedettség az intézmény szolgáltatásaival és általános légkörével

Elégedettség az intézmény szolgáltatásaival és általános légkörével

A mechatronikai mérnök hallgatók elégedettsége a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal kifejezetten nagy. Ezen belül is a szakirodalom elérhetőségének és a katalógusrendszer használatának megítélése mutat kedvezőbb képet: e két tényezőt a válaszadók több, mint négyötöde ítélte meg pozitívan. Ettől némileg elmarad a könyvtár nyitva tartásával való megelégedettség, de ez esetben is igen nagy a pozitív válaszok túlsúlya.

Elégedettség a könyvtár szolgáltatásaival

Elégedettség a könyvtár szolgáltatásaival

A számítógépes szolgáltatások megítélése terén is kedvező kép rajzolódik ki a hallgatók válaszai alapján. Ez nem meglepő, mivel az intézmény által nyújtott szolgáltatások közül a számítógép-ellátottság volt a legkiválóbb a megkérdezettek véleménye szerint. Mindegyik vizsgált tényező elégedettségi mutatója közelíti, illetve meghaladja a 80 százalékot, az e-mailezési és internetezési lehetőségek megítélésében pedig abszolút többségben vannak a szolgáltatást maximálisan kielégítőnek tartók.

Elégedettség az informatikai szolgáltatásokkal

Elégedettség az informatikai szolgáltatásokkal

 

A BME mechatronikai mérnök hallgatóinak életpályával kapcsolatos elhatározásait vizsgálva elmondható, hogy a szakra bekerültek mintegy kétharmada e képzést választotta első helyen. Ez a BME presztízsét jelzi e téren, hiszen mechatronikai mérnök szakot ezen kívül is több főiskola és egyetem indított. Úgy tűnik, a jelentkezők nem is csalódtak az általuk választott képzésben, hisz a hallgatók közel 70 százaléka újra ezt a szakot és intézményt választaná - igaz, más népszerű szakon ez az arány általában magasabb. Szintén magas, 80 százalékhoz közelítő azok aránya, akik tanulmányaik végeztével a mechatronikai mérnök pályán szeretnének elhelyezkedni, s erre a válaszadók elsöprő többsége, majdnem 90 százaléka jó esélyt is lát. A megkérdezettek többsége a vállalati szférában szeretne elhelyezkedni; közel négytizedük nagyvállalatnál, egynegyedük valamely multinacionális cégnél képzeli el jövőjét, de 10 százalék feletti azok aránya is, akik legszívesebben kis magáncég alkalmazottai lennének diplomaszerzésüket követően.

A szakmai elhivatottság néhány jellemzője

Elégedettség az informatikai szolgáltatásokkal

A megkérdezett hallgatók további tanulással kapcsolatos vélekedéséről elmondható, hogy jelenlegi tanulmányaikkal párhuzamosan, illetve azt követően újabb alapképzésben, doktori képzésben és egyéb posztgraduális képzésben csak alacsony, 10 százalékos arányban terveznek részt venni; ezzel párhuzamosan ugyanakkor háromtizedük nyilatkozott úgy, hogy egyetemi évei alatt legalább egy szemesztert szeretne eltölteni valamelyik külföldi felsőoktatási intézmény hasonló képzésén. Ennél is jóval magasabb, 60 százalékot meghaladó az aránya azoknak, akik mesterképzésben szeretnék tudásukat bővíteni.

További tanulmányokkal kapcsolatos vélekedések

Elégedettség az informatikai szolgáltatásokkal