felvi.hu


Az online Felvi-rangsorok módszertana

2010.12.17

A rangsorolás általános alapelvei

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Educatio) kiemelt feladatai közé tartozik az egyetemekre, főiskolákra jelentkezők, a felsőoktatási intézmények, a munkaadói oldal és a felsőoktatási szféra többi szereplőjének minél sokoldalúbb tájékoztatása. Ennek egyik fontos eleme az államilag elismert felsőoktatási intézményeket számos mutató alapján összehasonlító rangsorkészítés. Az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhellyel 2000-ben közösen kialakított egységes módszertani elvekre alapozva, figyelembe véve a felsőoktatás nemzetközi mutatószámrendszerét, folyamatosan bővül az elemzésekbe bevont szempontok köre. A rangsorkészítés két legfontosabb alapelve a sok szempontú rangsorolás és a módszertani alaposság, hitelesség:


Online Felvi-rangsorok adatforrásai:

Ezen adatbázisok biztosítják az online Felvi-rangsorok információs hátterét.

A Felvi-rangsorok a következő kiadványokban olvashatók:

Adattípusok

Intézményi adatszolgáltatás során nyert adatok. A magyarországi felsőoktatási intézmények évente szolgáltatnak statisztikai adatokat a NEFMI-nek az oktatói létszámról, az adott intézmény dolgozóiról, a hallgatók létszámáról és összetételéről, valamint az infrastrukturális ellátottságról. A rangsorok az így létrejött NEFMI és Educatio teljes adatbázisain alapulnak.

Felhasznált adat Az adat leírása (év, tanév) Forrás
PhD-, DLA- fokozattal rendelkező oktatók aránya PhD/DLA fokozattal rendelkező oktatók aránya az összes teljes munkaidőben dolgozó oktatóból (2008/2009). NEFMI
Kandidátusi fokozattal rendelkezők aránya Kandidátusi fokozattal rendelkező oktatók aránya az összes teljes munkaidőben dolgozó oktatóból (2009/2010). NEFMI
PhD-fokozatot szerzettek száma Minden munkarenden a doktori, azaz PhD-, DLA-fokozatot szerzett összes hallgató száma (2009)
(főiskolák esetében kihúzással jelölve).
NEFMI
PhD-hallgatók száma Minden munkarenden a doktori, azaz PhD-, DLA-képzésben részt vevő hallgatók száma (2009/2010)
(főiskolák esetében kihúzással jelölve).
NEFMI
Akadémiai doktorok aránya Akadémiai doktorok aránya a teljes munkaidős oktatók számából (2009/2010). NEFMI
Egy minősített oktatóra jutó nappalis hallgatók száma A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített (kandidátus vagy PhD-, DLA-fokozattal rendelkező) oktatókra jutó alap és egységes osztatlan képzésben részt vevő nappali munkarenden tanuló hallgatók száma. NEFMI
Minősített oktatók aránya Minősített oktatók aránya az összes teljes munkaidőben dolgozó oktatóból (2009/2010). NEFMI
Minősített oktatók
száma
Minősített oktatók száma az összes teljes munkaidőben dolgozó oktatóból (2009/2010). NEFMI
Összes teljes munkaidős oktató száma Összes teljes munkaidős oktató száma (2009/2010). NEFMI


Jelentkezési és felvételi adatok.
Az Educatio évente összesíti a hazai felsőoktatási intézményekbe jelentkezők és felvettek adatait: a felvételi jelentkezési lapon megjelölt intézményválasztásokat, a választott szakokat, a képzési formát, a munkarendet (korábban: tagozatot), a támogatási formát, a jelentkezők személyes adatait (életkor, állampolgárság, "nem", állandó lakóhely, az érettségi éve, más felsőfokú tanulmányok, nyelvvizsga, érettségit adó középiskola típusa és tagozata stb.).

A vonatkozó rangsorok készítésénél minden esetben az adott intézménybe/szakra/képzési területre első helyen jelentkező hallgatók számát vettük figyelembe.

Felhasznált adat Az adat leírása (év, tanév) Forrás
Jelentkezők száma A normál eljárás során az intézményt a felvételi lapon első helyen megjelölő, államilag támogatott nappali alap- vagy osztatlan képzésre (AONÁ) jelentkezők száma (2010) Educatio
Jelentkezőkből bejutottak aránya Az első-helyes AONÁ-felvettek aránya az összes első-helyes AONÁ-jelentkezők számához (2010) Educatio
Felvettek pontátlaga (bekerülési pontszám) Az első-helyes AONÁ-felvettek által elért pontszámok számtani átlaga (2010) Educatio
Tanulmányi versenyen helyezettek Az országos középiskolai tanulmányi versenyen kiemelkedő - felvételi többletpontot érő - helyezést elért első-helyes AONÁ-felvettek száma (2010)
Educatio
Legjobb középiskolából jött A sikeres felvételik alapján az ország legjobb 20 középiskolájában érettségizett első-helyes AONÁ-felvettek száma (2010) Educatio
Nyelvvizsgával rendelkezők Az államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező első-helyes AONÁ-felvettek aránya az összes első-helyes AONÁ-jelentkezőhöz (2010) Educatio

Megjegyzés: A=alapképzés; O=egységes osztatlan képzés; N=nappali munkarend; Á=államilag támogatott

OTDT adatok. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) rendszeres nyilvántartást vezet a tudományos diákköri versenyek eredményeiről. Az Educatio kérésére intézményi/kari bontásban is évről évre összesíti és rendelkezésre bocsátja az ezzel kapcsolatos adatsorokat.

Felhasznált adat Az adat leírása (év, tanév)
OTDK-helyezésre jutó nappalisok száma* Az adott karon OTDK-n elért 1-3. helyezésekre jutó nappali alapszakos és egységes osztatlan képzésre járó hallgatók száma (2009)

*Megjegyzés: kétévente kerül megrendezésre.

Kérdőíves, reprezentatív vizsgálatok adatai

Előzmények. A teljes kutatási program 2000-ben indult az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely kezdeményezésére, az Educatio támogatásával. Az Educatio megbízásából a Mimikri Közvélemény- és Piackutató Kft., az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely és a JELTÁRS Jelenkor Társadalomkutató Műhely országos reprezentatív kérdőíves vizsgálatot végzett 2001 tavaszán magyarországi egyetemisták (4870 fő), 2005 tavaszán magyarországi főiskolások (6850 fő), 2006 és 2007 tavaszán pedig 9 (5158 fő), illetve 7 (5575 fő) alapszakon és osztatlan képzésen tanuló hallgatók körében. Az eredmények teljes körű ismertetése az Egyetemek mérlegen (2003) és a Felvi-rangsor 2006 című Educatio-kiadványban olvasható, a módszertanok részletes leírása pedig ugyanitt és a HVG Diploma 2007., 2008. és 2009. Felvi-rangsorok kiadványokban, illetve holnapunkon. 2009-ben ismét sor került egy standard kérdőíves, személyes megkeresésen alapuló vizsgálatra 7 835 fő nappali alapképzéses hallgató körében.

A 2009-es kutatás mintájába a jelentkezési adatok alapján legnépszerűbb hetven kar került, s minden egyes kar egy, a hallgatók száma alapján domináns képzésterületen lett figyelembe véve. Az egyes karokon a kutatók a hallgatók neme, a választott szak és az egyes évfolyamokon előforduló hallgatói létszámokra reprezentatív mintát vettek a karokon. A kari részmintákba általában 100, egyes nagyobb és egy adott képzési területen vegyes képzési profilú karokon 200 hallgató került. A kérdezett mintákat az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos felsőoktatási statisztikai tájékoztatója alapján alakították ki. A mintavételi hiba nagysága 0-1,5% (országos minta), illetve 0-9% (intézményenkénti minta) között volt. Mivel minden képzésterületen történt hallgatói lekérdezés, ezért a mostani vizsgálat eredményei nyújtják a leginkább átfogó képet a hazai felsőoktatásról.

A kérdőív. A kérdések a hallgatók intézményválasztási szempontjaira, a képzés, illetve az intézmény értékelésére, az egyéb továbbtanulási-átképzési tervekre és a diplomaszerzés utáni elhelyezkedési szándékokra és várakozásokra terjedtek ki. A képzés- és intézményértékelés a következőképpen épült fel: az oktatás színvonala, a diploma hazai és nemzetközi piacképessége; az intézményen belüli önképzés, szakmai előrejutás lehetőségei; az intézménnyel való azonosulás; az intézmény légköre és az intézményen belüli kulturális/sportolási lehetőségek; az intézmény oktatási infrastruktúrájának színvonala, egyéb intézményi szolgáltatások.

A hallgatóknak a saját intézményükről kellett véleményt mondaniuk, kivéve négy összehasonlító kérdést, amikor a válaszadóknak más intézményhez képest kellett jellemezniük saját karukat.

Felhasznált adat Az adat leírása (év, tanév)
A szakterület elismert képviselőinek jelenléte az oktatásban 1-5 közötti osztályozás, az eredmény a kapott osztályzatok számtani átlaga
(2009)
Általában az intézményi légkör
Általában az oktatók és hallgatók viszonya
Diákok szakmai konferenciákon való részvétele
Diploma értéke itthon
Diploma értéke külföldön
Egyéni szakmai érdeklődés kielégítése
Elméleti képzés színvonala
Étkezési lehetőségek
Főiskola/egyetem kapcsolata a szakmában működő vállalatokkal, cégekkel
Hallgatói elégedettség
Hallgatói önkormányzat tevékenysége
Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben
Intézmény épületeinek állapota
Intézmény külleme
Intézmény megközelíthetősége
Intézményi demokrácia
Az intézménybe való bejutás nehézsége
Képzés alatti munkalehetőségek biztosítása
Képzés szervezettsége
Kollégium színvonala
Könyvtár színvonala
Kulturális lehetőségek
Kutatásokba való bekapcsolódás lehetősége
Külföldi részképzés lehetősége
Napi gyakorlati példák az oktatásban
Oktatás színvonala
Oktatók segítőkészsége (mennyire segítik a diákokat a tanulmányi-szakmai munkában, előrejutásban)
Oktatott szakismeretek alkalmazhatósága
Sportolási lehetőségek
Szakismeretek alkalmazhatósága
Szakmai gyakorlatok színvonala
Szakmai önképzési lehetőségek
Számítógép ellátottság
Tantermek felszereltsége
Tanulmányok nehézsége
Végzés utáni elhelyezkedés segítése az intézmény részéről

Rangsorok

Szakos kari rangsorok. 14 képzési területekhez kapcsolódóan adott alap és mesterszakok körében készültek hallgatói kiválóság rangsorok. Kiválasztási elv: alap- és egységes osztatlan, nappali, államilag támogatott képzésekre (AONÁ, MNÁ), első helyen jelentkező hallgatói létszám és indító intézmények/karok figyelembe vételével.

Képzésterületi kari véleményrangsorok. Összesen 9 képzési területhez kapcsolódóan lefolytatott hallgatói motivációs véleményfelmérés alapján az adott képzési területhez kapcsolódó karok rangsorai hallgatói kérdőíves vélményfelmérés adott szempontjai alapján.

Hallgatói véleményfelmérés csak az alábbi képzési területeken és karokon történt:

Képzési terület Kar kód
Agrár BCE-KERTK, DE-GVK, DE-MÉK, NYME-EMK, SZIE-ÁOTK, SZIE-MKK
Bölcsészettudományi DE-BTK, ELTE-BTK, ELTE-PPK, KRE-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK, SZTE-JGYPK
Gazdaságtudományi BCE-GTK, BGF-KKFK, BGF-KVIFK, BGF-PSZFK, BME-GTK, EKF-GTK, KJF, KRF-GK, ME-GTK, PE-GTK, PTE-KTK, SZF, SZTE-GTK
Informatikai BME-VIK, OE-NIK, DE-IK, DF, ELTE-IK, SZTE-TTIK
Jogi és igazgatási DE-ÁJK, ELTE-ÁJK, PPKE-JÁK, RTF, SZTE-ÁJK
Műszaki BME-ÉÖK, BME-ÉSZK, BME-GÉK, BME-KSK, BME-VBK, BME-VIK, BOE-BGK, OE-KVK, DE-MK, KF-GAMFK, ME-GÉK, PTE-PMMK, SZE-MTK, SZIE-YMÉK
Orvos és egészségtudományi DE-ÁOK, PTE-ÁOK, SE-ÁOK, SE-ETK, SZTE-ÁOK
Társadalomtudományi BKF-KMK, BCE-TK, ELTE-TÁTK, NYF-GTFK
Természettudományi DE-TTK, ELTE-TTK, PTE-TTK, SZTE-TTIK


Képzésterületi kari rangsorok.
Minden képzési terület karainak úgynevezett adatalapú, vagyis a NEFMI/Educatio adatbázisain alapuló oktatói és hallgatói mutatókra épülő rangsorai, s ezek összesítése (képzésterületi rangsorok). 13 képzési terület: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, informatikai, jogi és igazgatási, műszaki, művészeti, művészet közvetítői, orvos- és egészségtudományi, pedagógiai, sporttudományi, társadalomtudományi, természettudományi

Intézménynevek változása, jelölések

A 2010-ben rangsorolt intézmények egy részénél az elmúlt évben név-, illetve intézménykód-változás következett be, melyet az egyes rangsorokban az idei évben külön-külön nem jelöltünk; a változások összesítve az alábbi táblázatban találhatóak.

Régi int./kar kód Régi név Új int./kar kód Új név
BGF-KKFK Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar BGF-KKK Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar
BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar BGF-KVIK Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
BGF-PSZFK Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar BGF-PSZK Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar
BKF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája BKF-HFTGK Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar
BKF Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

 

BKF-KMK Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Kommunikációs és Művészeti Kar
BMF-BGK Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar OE-BGK Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
BMF-KGK Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar OE-KGK Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
BMF-KVK
Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar OE-KVK Óbudai EgyetemKandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
BMF-NIK Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar OE-NIK Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar
BMF-RKK
Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar OE-RKK Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
DE-AVK Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar DE-GVK Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
DE-HPFK Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar DE-GYFK Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
DE-MTK Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar DE-MÉK Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
DE-KTK Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar nem változott Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
EKF-BTK Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar nem változott Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar
EKF-GTK Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar nem változott Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
EKF-TTK Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar nem változott Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar
ELTE-GYFK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar ELTE-BGGYK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
ELTE-TÓFK Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar ELTE-TÓK Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája BKF Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
KE-CSPFK Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar KE-PK Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
KEE Közép-európai Egyetem nem változott Közép-Európai Egyetem
KE-MFK Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar KE-MK Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
KRF-AVK Károly Róbert Főiskola Agrár és Vidékfejlesztési Kar KRF-TVK Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar
KRF-GK Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar KRF-GTK Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
ME-EFK Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar ME-EK Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
NYF-BMFK Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar NYF-BTMK Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
NYF-GTFK Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar NYF-GTK Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar
NYF-MMFK Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar NYF-MMK Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar
NYF-TTFK Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar NYF-TTIK Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar
TSF-EF Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultás SZIE-EKI Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet
TSF-GFK Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar SZIE-GK Szent István Egyetem Gazdasági Kar
TSF-MVK Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezet-gazdálkodási Főiskolai Kar SZIE-VKK Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar
TSF-PFK Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar SZIE-PK Szent István Egyetem Pedagógiai Kar


A Felvi-rangsorok kidolgozásában és a kapcsolódó kutatásokban közreműködők:
A Felvi-rangsorok kutatási programot Fábri György PhD Hab. társadalomkutató vezette. Az adatokat Horváth Tamás (szakmai lektorálás), Fábri István (szakmai koordinálás, adatelemzés, szakmai lektorálás), Fodor Szabolcs (adatbázis-feldolgozás, rangsorszámítás, online rangsor), Pogány Csilla (mintavétel kidolgozása, módszertan), Kiss László (adatelemzés, adatellenőrzés), Nándori Emese (adatelemzés, edatellenőrzés), Veroszta Zsuzsanna (adatelemzés) szociológusok dolgozták fel. Adatellenőrzés: Bárdos Anna, Buzás Irén, Garai Orsolya, Tarr Szilvia. Educatio/OFIK - szakmai koordináció: Szép Lilla. A hallgatók lekérdezését a MEDIÁN Közvélemény- és Piackutató Intézet és a GFK-Hungária Piackutató Kft. kérdezőbiztosi hálózata végezte.