felvi.hu


A 2007-es hallgatói véleményfelmérés alapadatai

2008.01.04

A 2007-es hallgatói felmérés (ranking) során hét alapszakon tanuló diákok körében történt adatfelvétel, alapszakonként minden olyan intézményben, ahol 2007 őszétől indult nappali alapképzésben oktatás. A hét felmért alapszak a következő: anglisztika, ápolás és betegellátás, matematika, nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi tanulmányok, programtervező informatikus és villamosmérnök.

A 2006-os felméréssel ellentétben - amikor döntően nagy, hagyományos szakok hallgatói kerültek felmérésre (orvos, jogász, pszichológia stb.) - idén már kisebb hallgatói létszámmal rendelkező szakok, illetve intézmények is bekerültek a mintába. Ezért a megkérdezettek száma intézményenként nem minden esetben azonos: a karonkénti részmintákban legtöbbször 90 fő szerepel, de kisebb létszámú évfolyamok esetében (és ott, ahol még csak alsóbb évfolyamokon van nappali alapképzésben oktatás) 33-75 fős alminta is előfordul. Az alapszakokat összehasonlító felmérés mellett ez évben sor került 8 érdekesnek vélt, "kis színes" szak bemutatására is, szintén a hallgatói vélemények alapján.

Az adatfelvételre 2007 tavaszán és nyár elején került sor; néhány esetben pótkérdezésre volt szükség, ez 2007 szeptemberében zajlott. Összesen 5738 nappali alapképzésben, valamint 43 felsőfokú szakképzésben tanuló diák válaszolt a tanulmányaikra vonatkozó kérdésekre. (A felmérés kérdőíve itt olvasható.)

 

Alapszakok A felmérésben szereplő intézmények/karok száma Megkérdezettek száma (fő)
Anglisztika
12
1065
Ápolás és betegellátás
7
598
Matematika
8
651
Nemzetközi gazdálkodás
10
653
Nemzetközi tanulmányok
12
924
Programtervező informatikus
8
644
Villamosmérnök
7
601
"Kis színes" szakok A felmérésben szereplő intézmények/karok száma Megkérdezettek száma (fő)
Építőmérnök
1 (BME-ÉŐK)
90
Katonai vezető
1 (ZMNE-KLHTK)
90
Környezetmérnök
1 (BMF-RKK)
85
Mechatronikai mérnök
1 (BME-GÉK)
65
Műszaki informatikai mérnökasszisztens*
1 (PE-MIK)
43
Rekreáció szervezés és egészségfejlesztés
1 (SE-TSK)
89
Tanító
1 (ELTE-TÓFK)
90
Textiltervező
1 (MOME)
90
Összesen: 72 5781

* felsőfokú szakképzés

A hallgatói véleményfelmérés során a részletesebben megvizsgált szakok esetében minden olyan intézményben történt adatfelvétel, ahol az adott szak a 2007/2008-as tanév során nappali alapképzéses formában indul. Ezeket az alapszakokat tehát a felmérés során teljes mértékben sikerült lefedni, így ezekben az esetekben teljes körű összehasonlításra nyílhat mód.

A hallgatók személyes megkeresésén alapuló kérdőíves adatfelvétel során rögzítésre kerültek az intézményre, illetve a válaszadókra vonatkozó alapadatok is. E kérdések részben a reprezentativitás (évfolyam, nem), részben pedig a felsőoktatási statisztikákkal való összehasonlítás miatt (intézmény székhelye, életkor) bírnak jelentőséggel. Jelen elemzés során az első két tényező mintabeli és teljes megoszlásának összevetésétől eltekintünk, lévén e tényezőkre nézve a karonként vett minta reprezentatív. A második két alapváltozó esetében ugyanakkor érdemes a mintát összevetni a felsőoktatásban érintett összes nappali alapképzésben (nem csak a hallgatói véleményfelmérés során megvizsgált alapszakokon) tanuló diák adataival.

A hallgatói véleményfelmérés során fontos szempont volt, hogy a minta karonként reprezentatív legyen. A nemek aránya az egyes megvizsgált szakokon igen eltérő, köszönhetően annak, hogy a felmért alapszakok között találunk erősen "férfias" és "nőies" szakokat is. A teljes mintában a nemek aránya a következőképpen alakult:

Ez az arány - amellett, hogy gyakorlatilag megegyezik a 2006/2007-es tanévben nappali tagozatra járó hallgatók nemek szerinti megoszlásával - igen jelentős különbségeket takar, köszönhetően a szakok különbözőségének.

Az elemzett szakok közül több is van, melyben inkább férfi, illetve női dominancia érvényesül: a műszaki tudományokat a gyengébbik nem képviselői kevésbé preferálják, a pedagógus-, iparművészeti-, egészségügyi-, gazdasági-, társadalomtudományi- és bölcsészképzés vizsgált szakjain azonban jelentős többségben vannak. A többi képzés esetében a hallgatók nemek szerinti megoszlása kiegyenlítettnek mondható.

A kutatás során szintén fontos szempont volt, hogy a minta az adott képzésre, illetve intézményre évfolyamonként reprezentatív legyen. Itt ismételten meg kell jegyezni, hogy bizonyos egyetemek és főiskolák egyik-másik szakon csak egy-két éve indították el a képzést, ezért esetükben nyilvánvalóan felsőbb évfolyamos hallgatók megkérdezésére nem volt lehetőség. A mintába kerülők évfolyamonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Az alsóbb évfolyamokon tanulók magas részaránya tulajdonképpen három okra vezethető vissza. Több olyan intézmény is bekerült a vizsgálatba, ahol az adott szakon csak 1-2 éve indult a képzés, tehát nem lehetett felsőbb éveseket bevonni a felmérésbe. Másrészt nyilvánvaló, hogy a hallgatók valamilyen arányú lemorzsolódása minden szak esetében csökkenti a felsőbb évesek részarányát. Harmadik tényezőként szerepet játszhat az első- és másodévesek magasabb arányában bizonyos szakokon - bár az előzőeknél kisebb mértékben - a felvettek számának utóbbi egy-két évben végbement növekedése is.

Mindenképpen érdemes a felmérésben részt vevő hallgatók kormegoszlását is megvizsgálni. E változó esetében érdemes összehasonlítani a minta kormegoszlását a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények nappali alapképzésében részt vevő összes hallgató kormegoszlásával.

A két adatsor összevetése során rögtön feltűnik, hogy a minta és az összes nappali alapképzésre járó hallgató kormegoszlása gyakorlatilag nem mutat jelentősebb eltérést, eltekintve a legfiatalabb korcsoport részarányától. Ez utóbbi eltérést az magyarázhatja, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási adatbázisa (Felsőoktatási Statisztikai Kiadvány 2006) a 2006/2007-es tanév eleji állapotokat tükrözi, a hallgatói véleményfelmérés adatfelvétele viszont ugyanennek a tanévnek a végén készült, így ez utóbbi esetben az elsőéves hallgatók is majdnem egy évvel idősebbek. A hallgatói véleményfelmérés mintájának életkori átlaga 22 év; a legidősebb mintába kerülő diák életkora 42 év (ő egyébként anglisztika alapszakra jár, első évfolyamon).

A felmérés során megkérdezett hallgatók egyetemük, főiskolájuk székhelye alapján is csoportokba sorolhatók. Nyilván ez nem is elsősorban a hallgatókról, hanem az intézményekről ad információt, de áttekintése és az alapmegoszlással való összehasonlítása érdekes lehet.

A véleményfelmérés során megkérdezett hallgatók nagyjából 60 százaléka jár megyeszékhelyen működő egyetemre vagy főiskolába, közel egyharmaduk pedig valamely budapesti intézmény hallgatója (az összes, nappali alapképzésben tanuló hallgató esetében ez az arány 46, illetve 43 százalék). A mintába kerülők csekély, mindössze 4 százaléknyi hányada tanul kisebb vidéki városban vagy községben (Gyula, Piliscsaba stb.), míg az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási adatbázisa (Felsőoktatási Statisztikai Kiadvány 2006) szerint e kategória országos aránya 11 százalék. Az összes magyarországi felsőoktatási intézmény székhely szerinti megoszlása és a minta e tekintetben való eltérése nyilvánvalóan azzal magyarázható, hogy a felmérés során megvizsgált alapszakokat indító intézmények és az összes felsőoktatási intézmény átlagos hallgatói létszámában és területi elhelyezkedésében némileg különbözik egymástól.

Utolsóként a hallgatók képzési szintek szerinti megoszlását érdemes megvizsgálni. A vizsgálat idején átmeneti állapotok uralkodtak a felsőoktatás terén: már megindult a képzés a BA/BSc képzési szinten, de a többség még a régi, egyetemi és főiskolai szintre bomló rendszerben végezte tanulmányait.

A mintába bekerülők aránya képzési szintjüket tekintve meglehetősen kiegyensúlyozott képet mutat. A jövőben ez az arány az évek múlásával egyre inkább a BA/BSc képzés, illetve a mesterszakok beindulásával az MA/MSc szakok javára fog eltolódni.

A hallgatói véleményfelmérésben szereplő intézmények alapszakonként:

Anglisztika 1065 ZSKF
90
BDF-BTK
90
Nemzetközi tanulmányok 924
DE-BTK
90
EKF-GTK
33
EKF-BTK
90
SZTE-ÁJK
62
ELTE-BTK
90
PPKE-BTK
27
KJF
90
ÁVF
87
KRE-BTK
90
BCE-TK
89
ME-BTK
75
BDF-BTK
90
NYF-BMFK
90
KJF
84
PE-BTK
90
NÜF-IBS
90
PPKE-BTK
90
NYF-GTFK
90
PTE-BTK
90
PE-BTK
91
SZTE-BTK
90
SZE-GK
90
Ápolás és betegellátás 598 ZSKF
91
DE-EFK
90
Programtervező informatikus 644
ME-EFK
85
DE-IK
90
PTE-ETK
88
ELTE-IK
90
SE-EFK
95
EKF-TTK
55
SZE-ESZI
90
ME-GÉK
66
SZTE-ESZK
90
NYF-TTFK
90
TSF-EF
60
PE-MIK
90
Matematika 651 PTE-TTK
73
BDF-TTK
71
SZTE-TTK
90
BME-TTK
76
Villamosmérnök 601
DE-TTK
90
BME-VIK
90
EKF-TTK
76
BMF-KVK
90
ELTE-TTK
90
DE-TTK
90
NYF-TTFK
90
ME-GÉK
69
PTE-TTK
68
PE-MIK
82
SZTE-TTK
90
PTE-PMMK
90
Nemzetközi gazdálkodás 653 SZE-MTK
90
BCE-GTK
89
"Kis színes" szakok 645
BGF-KKFK
90
BME-ÉÖK, építőmérnök
90
BKF
78
BME-GÉK, mechatronikai mérnök
68
ME-GTK
44
BMF-RKK, környezetmérnök
85
MÜTF
72
ELTE-TÓFK, tanító
90
NYME-KTK
31
MOME, textiltervező
90
PE-GTK
43
PE-MIK, műszaki informatikai mérnökasszisztens
43
SZF
90
SE-TSK, rekreáció szervezés és egészségfejlesztés
89
TPF
26
ZMNE-KHK, katonai vezető
90
Összesen: 5781